Menu
Obec Malinovo
Obec
Malinovo
oficiálne stránky obce
Malinovo

Kolaudačné rozhodnutie

Po ukončení stavby, ktorá bola vykonaná na základe právoplatného stavebného povolenia alebo ohlásenia jednoduchej stavby s určením kolaudácie (po predchádzajúcej písomnej žiadosti stavebníka), vydá príslušný stavebný úrad kolaudačné rozhodnutie, ktoré je dokladom, že stavbu možno užívať na účel, pre ktorý bola povolená.

Stavebný úrad pri kolaudácii skúma, či bola stavba postavená podľa dokumentácie, overenej v stavebnom konaní alebo ohlásení a podľa podmienok stavebného povolenia alebo ohlásenia.

Kolaudačné konanie začína na návrh stavebníka. Účastníkom kolaudačného konania je stavebník, vlastník stavby ak nie je stavebníkom a vlastník pozemku, na ktorom je stavba umiestnená.

Čo potrebujete:

Prílohy:

 1. Kópia právoplatného stavebného povolenia; rozhodnutia o zmene stavby pred jej dokončením, rozhodnutie o umiestnení stavby
 2. Kópie kolaudačných rozhodnutí na podmienené investície – príjazdová komunikácia, novovybudované siete a rozvody, ČOV a iné
 3. Právoplatné rozhodnutia (špeciálnych) stavebných úradov pre užívanie:
 • komunikácií a spevnených plôch;                            - vodných stavieb;
 1. Doklad o vytýčení stavby (pri jednoduchých stavbách stačí jednoduchých záznam o vytýčení stavby)
 2. Geometrický plán porealizačného zamerania stavby, overený katastrálnym odborom Okresného úradu v Senci (originál). Tento doklad sa nedokladá v prípadoch, ak nedošlo k zmene vonkajšieho pôdorysného ohraničenia stavby (napr. pri nadstavbe)
 3. Potvrdenie zhotoviteľa, alebo stavebného dozoru, že stavba bola zhotovená v súlade s vydaním stavebným povolením a je bez závad
 4. 1x projektovú dokumentáciu overenú v stavebnom konaní a opečiatkovanú zhotoviteľom stavby

V prípade, že počas realizácie stavby došlo k zmene, ktorá nepodliehala stavebnému konaniu o zmene stavby pred dokončením - 2x projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní s vyznačením zmien (projektant) a opisom vykonaných odchýlok od UR a SP

 1. Stavebný denník (prvá a posledná strana)
 2. Doklady o vyhovujúcich výsledkoch predpísaných skúšok:

Potvrdenie o elektrickej energii

 1. Východisková správa o odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia -elektroinštalácie,
 2. Revízna správa prípojky NN,
 3. Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške bleskozvodu.

Potvrdenie o plyne:

 1. revízna správa plynoinštalácie,
 2. tlaková skúška plynového potrubia,
 3. revízna správa plynovej prípojky, (alebo montážny list meradla plynu + protokol o vpustení plynu od SPP, a.s.)
 4. potvrdenie o odbere plynu
 5. protokol o vpustení plynu
 6. osvedčenie o odbornom technickom preskúšaní plynového zariadenia

Potvrdenie o zdravotechnike:

 1. Zápis o tlakovej skúške vnútorných rozvodov vody;
 2. Zápis o tlakovej skúške vodovodnej prípojky;
 3. Zápis o tlakovej  skúške ústredného kúrenia a funkčná skúška ÚK;
 4. Zápis o funkčnej skúške a skúške tesnosti kanalizačnej prípojky;
 5. Protokol z rozboru pitnej vody;
 6. Zápis o prevzatí bodu napojenia na kanalizačný zberač; (napojenie na verejnú kanalizáciu - vydá BVS a.s. v čase pred zásypom ryhy);
 7. Zápis o funkčnej skúške a skúške tesnosti vnútorných rozvodov kanalizácie;
 8. Zápis o funkčnej skúške vzduchotechnického zariadenia
 9. Certifikát k plynovému kotlu
 10. Certifikát k zásobníkovému ohrievaču vody
 11. Zápis o skúške tesnosti žumpy, resp. certifikát preukázania zhody pri prefabrikovanej žumpe;
 1. Potvrdenie o preskúšaní komína
 2. Certifikáty, vyhlásenia o zhode, použitých materiáloch, zabudovaných stavebných výrobkov;
 3. Zdokumentovanie odvádzania dažďovej vody zo strešnej konštrukcie stavby a spevnených plôch; (fotodokumentácia)
 4. Vyjadrenie Okresného úradu Senec, Odbor ŽP o predložení dokladu o likvidácii stavebného odpadu vzniknutého počas realizácie stavby (faktúry, potvrdenia)
 5. Súhlas na uvedenie malého zdroja znečistenia (plynový kotol, krb) do prevádzky
 6. Energetický certifikát (podľa zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov); zoznam osôb oprávnených na energetickú certifikáciu www.sksi.sk (A0)

 

Ostatné doklady:

Energetický certifikát

(1) Osvedčením o vykonanej energetickej certifikácii je energetický certifikát.

(2) Platnosť energetického certifikátu je najviac 10 rokov. Pred uplynutím určenej platnosti stratí energetický certifikát platnosť vykonaním stavebných úprav budovy, ktoré majú vplyv na jej energetickú hospodárnosť.

(3) Ak ide o veľkú existujúcu budovu, v ktorej sídli orgán verejnej moci alebo právnická osoba poskytujúca služby veľkému počtu ľudí, pre ktoré ju ľudia často navštevujú, musí sa v nej umiestniť energetický štítok na nápadnom, zreteľne viditeľnom mieste prístupnom ľuďom, ktorí ju navštevujú.

16. Iné zariadenia a systémy:

 1. Klimatizácia, vzduchotechnika
 2. Bazén – revízia elektrických zariadení pre bazén
 3. Bazén – skúška vykurovacieho systému k bazénu
 4. Bazén – skúška tesnosti bazénu
 5. Vstupná brána, garážová brána - revízia elektrických zariadení, certifikáty
 6. Vírivá vaňa - revízia elektrických zariadení, certifikáty
 7. Atest garážových dverí – protipožiarne dvere, samozatvárací systém.

Ak sa menili vlastnícke vzťahy, pozemky a pod.:

 • Výpis z listu vlastníctva, alebo iná právna listina, ktorou preukáže, že je právnym nástupcom.

17. Iné podmienky vyplývajúce zo SP:

 •  výruby stromov, sadové úpravy
 • oplotenie, oporné múry
 •  terénne úpravy

18. Stanoviská, zápisnice z preberacích konaní:

 • Zápisnice z odovzdania rozkopávok správcom komunikácie
 • Okresné riaditeľstvo PZ v Pezinku (Dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva Policajného zboru  v Pezinku)
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hl. m. SR, Ružinovská ul. č. 8, P.O. Box  26,  820 09 Bratislava
 • Okresné riaditeľstvo Hasičského a  záchranného zboru v Pezinku
 • Inšpektorát práce v Bratislave, Za kasárňou č. 1, 831 03 Bratislava 3

 

Úradné hodiny

Obecný úrad Malinovo

Stránkové hodiny:

Pon: 7:00  13:00 12:00  15:00
Str: 7:00  13:00 12:00  17:00
Pia: 7:00  12:00

STAVEBNÝ ÚRAD

Stránkový deň:

Streda: od 13:00 do 17:00 hod.

Tel.: 0910 244 300

Email: 

stavba@malinovo.sk

Odborný pracovník:

Mgr. Margita Fleischerová

 

Odpadové hospodárstvo

Zberný dvor

Stránkové hodiny:

Str: 13:00 - 18:00

Pia:09:00 - 12:00

        13:00 - 18:00

So: 09:00 - 12:00

        13:00 - 18:00

 

 

Matrika

Od 15.4.2024 bude oddelenie matrika a evidencia obyvateľov otvorená a to každý pondelok a stredu od 8:00 - 15:00 hod.

Obecny rozhlas

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia V-obraze
Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Voľne k stiahnutiu:

Google Play

App Store