Obec Malinovo
Obec
Malinovo
oficiálne stránky obce
Malinovo

Sobáš

Vybavuje: Renáta Deáková
Mobil: 0903 855 668
Tel.: 02/45 955 109 kl. č. 3
E-mail: matrika@malinovo.sk
 

Pri podaní žiadosti o uzavretie manželstva (obdržíte ju na matričnom úrade), musia byť prítomní obaja snúbenci s potrebnými dokladmi.

Doklady potrebné k uzavretiu manželstva pre oboch snúbencov:
Slovenskí štátni občania:
slobodní - vlastné rodné listy, platné občianske preukazy
rozvedení - vlastné rodné listy, platné občianske preukazy, právoplatné rozsudky o rozvode manželstva
ovdovelí - vlastné rodné listy, platné občianske preukazy, úmrtné listy

Cudzinci:
rodný list
doklad o osobnom stave / doklad má platnosť od vystavenia 6 mesiacov /
doklad o pobyte v cudzine
doklad o štátnom občianstve
úmrtný list zomretého manžela-manželky, prípadne i sobášny list zaniknutého  manželstva ak ide o ovdovelého cudzinca
právoplatný rozsudok o rozvode manželstva
doklad, ktorým možno preukázať totožnosť

Všetky doklady musia byť preložené slovenským súdnym tlmočníkom do slovenského jazyka.
V prípade potreby aj opatrené príslušnými overeniami (Apostille, superlegalizácia) podľa medzinárodných dohovorov.

 
Správne poplatky:

Uzavretie manželstva v Malinove bez trvalého pobytu v Malinove (delegovaný sobáš)

20,00 €

Občan Malinova chce mať sobáš na inom matričnom úrade (delegovanie sobáša)

20,00 €

Sobáš, pri ktorom je jeden zo snúbencov cudzinec

70,00 €

Občan Malinova chce mať sobáš s cudzincom na inom matričnom úrade (delegovanie sobáša)

35,00 €

Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej doby

20,00 €

Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti

70,00 €

Uzavretie manželstva medzi cudzincami

200,00 €

Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt v SR

200,00 €

Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom s výnimkou prvého úradného výpisu  z knihy narodení, maželstiev a úmrtí

5,00 €

Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky

10,00 €

 

Späť vzatie priezviska po rozvode manželstva

Na matričnom úrade sa podáva oznámenie o späť vzatí priezviska po rozvode len v prípade, ak ste uzavreli manželstvo v Malinove.

K oznámeniu je potrebné doložiť právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, sobášny list a občiansky preukaz.

Oznámenie je možné podať do troch mesiacov odo dňa právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva.