Menu
Obec Malinovo
Obec
Malinovo
oficiálne stránky obce
Malinovo

Participatívny rozpočet 2023

V súlade so Všeobecne záväzným nariadením Obce Malinovo č.  4/2023

o participatívnom rozpočte obce Malinovo

obec Malinovo vyhlasuje:

v ý z v u

na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie

z participatívneho rozpočtu obce Malinovo na rok 2023

 

Participatívny rozpočet (ďalej tiež uvádzaný ako „PR“) je proces, na základe ktorého môžu obyvatelia obce rozhodnúť o využití časti finančných prostriedkov z rozpočtu obce Malinovo.

Obec Malinovo (ďalej len „obec“) vyčlenila v rámci svojho rozpočtu na projekty minimálnu výšku dotácie na jeden projekt 500,00 EUR a maximálnu výšku  dotácie na jeden projekt 3.000,00 EUR.

 

Aj v roku 2023 prichádza obec s možnosťou participácie svojich občanov na rozhodovaní o verejnom živote. Prostredníctvom poskytovania dotácií z participatívneho rozpočtu na základe Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2023 o participatívnom rozpočte obce Malinovo (ďalej len „VZN č. 4/2023 o PR obce“), môžu občania podporiť rôzne zaujímavé projekty alebo činnosti.

 

ČO JE PARTICIPATÍVNY ROZPOČET?

 • časť rozpočtu obce Malinovo, o ktorého využití rozhodujú obyvatelia                            v rozhodovacom procese,
 • nástroj pre transparentné monitorovanie verejných výdavkov zo strany občanov     obce.

 

KTORÉ OBLASTI MÔŽU BYŤ PODPORENÉ?

Finančné prostriedky určené na projekty z participatívneho rozpočtu je možné čerpať na nasledovné oblasti:

 • športové aktivity,
 • aktivity detí a mládeže,
 • záujmovú umeleckú činnosť, kultúrne aktivity a všeobecnú prospešnú činnosť,
 • sociálne projekty,
 • zdravotníctvo a osoby so zdravotným postihnutím,
 • ekológia a životné prostredie.

 

AKÝM SPÔSOBOM JE MOŽNÉ ČERPAŤ PROSTRIEDKY Z PARTICIPATÍVNEHO

ROZPOČTU?

Finančné prostriedky je možné čerpať ako dotáciu. Oprávnené náklady sú definované vo VZN č. 4/2023 o participatívnom rozpočte obce Malinovo.

 

 

DOKEDY JE POTREBNÉ PODAŤ ŽIADOSŤ?

V zmysle tejto výzvy je možné žiadosť podať v termíne do 31.07. 2023 (vrátane) na základe elektronickej žiadosti, ktorú predstavuje vyplnený formulár, podaný prostredníctvom webového informačného systému pre PR.

 

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA:

 • organizácia zriadená obcou (napr. rozpočtová organizácia a pod.),
 • právnická osoba so sídlom na území obce (napr. občianske združenie, nadácia,         nezisková organizácia, registrovaná cirkev, obchodná spoločnosť a pod.),
 • fyzická osoba – podnikateľ so sídlom na území obce, alebo ktorá pôsobí a                   vykonáva činnosť na území obce, alebo poskytuje služby občanom obce.

 

AKO PODAŤ ŽIADOSŤ O DOTÁCIU Z PARTICIPATÍVNEHO ROZPOČTU?

Žiadateľ predkladá projekt na základe elektronickej žiadosti, ktorú predstavuje vyplnený formulár podaný prostredníctvom webového informačného systému. Žiadosť spolu s povinnými prílohami je potrebné podať v termíne najneskôr do: 31.07. 2023 (vrátane).

 

Žiadosť musí byť úplne a riadne vyplnená a podaná v termíne v zmysle vyhlásenej výzvy elektronicky, prostredníctvom webového informačného systému pre PR.

 

K žiadosti žiadateľ pripojí nasledovné povinné prílohy a doklady:

a)       kópiu dokladu o zriadení alebo založení žiadateľa (napr. stanovy občianskeho združenia, štatút neziskovej organizácie, nadačná listina), vrátane dokladu o pridelení IČO,

b)       kópiu dokladu preukazujúceho oprávnenie konať v mene žiadateľa, ak nie je oprávnenie preukázané vo výpise z príslušného registra (napr. kópia menovacieho dekrétu, zápis z členskej schôdze, iného relevantného dokladu o vymenovaní štatutárneho zástupcu),

c)        doklad o zriadení alebo vedení účtu žiadateľa v banke alebo pobočke zahraničnej banky (kópia zmluvy o bežnom účte alebo výpis z bežného účtu), na ktorý má byť dotácia poukázaná, v prípade že má žiadateľ zriadený účet v banke,

d)       doklad preukazujúci vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo súhlas vlastníka nehnuteľnosti, ak je predmetom žiadosti dotácia na rekonštrukciu, opravu alebo technické zhodnotenie nehnuteľnosti,

e)        čestné vyhlásenie, ktorým doloží splnenie podmienok podľa bodu č.3 ods. a) až g)       článku č.4 VZN č. 4/2023 o PR obce,

f)        iné doklady špecifikované v príslušnej výzve.

 

Žiadateľ, ktorého žiadosť nebude spĺňať predpísané náležitosti, alebo k nej nebudú pripojené riadne vyplnené prílohy, bude vyzvaný na ich doplnenie. Ak takáto žiadosť nebude doplnená do lehoty: 06.08.2023, Komisia pre PR vylúči takúto žiadosť z hodnotenia na účely jej predloženia na hlasovanie verejnosti. 

 

AKÉ SÚ KRITÉRIÁ NA POSUDZOVANIE ŽIADOSTÍ?

Po formálnej stránke posúdi všetky žiadosti ešte pred hlasovaním občanov Komisia pre PR na základe nasledovných kritérií:

a)       súlad s oblasťami rozvoja obce podľa čl. 3 ods. 4 VZN č. 4/2023 o PR obce (0-3 body),

b)       logická a vecná prepracovanosť projektu - zrozumiteľnosť, prehľadnosť, výstižnosť, jasne formulovaný cieľ projektu, prostriedky na dosiahnutie cieľa a ich vzájomné prepojenie (0-3 body),

c)        možnosť zapojenia verejnosti do projektu (0-3 body),

d)       finančná stránka projektu – primeranosť, hospodárnosť a reálnosť rozpočtu, spolu financovanie projektu, náročnosť na materiálno-technické zabezpečenie, udržateľnosť projektu (0-3 body),

e)        schopnosť realizácie projektu – odborné predpoklady žiadateľov, jasný a vykonateľný realizačný plán, spolupráca s ďalšími partnermi (0-3 body).

 

AKO BUDE PREBIEHAŤ PROCES HLASOVANIA AŽ PO UZATVÁRANIE ZMLÚV? 

 

HARMONOGRAM

 

 • Predkladanie projektov                                                       do 31.07.2023
 • Posudzovanie projektov komisiou pre PR                      do 11.08.2023
 • Zverejnenie projektov, ktoré postupujú na hlasovanie verejnosti; zverejnené budú prostredníctvom webového  informačného systému      11.08.2023
 • Hlasovanie verejnosti prostredníctvom webového informačného systému 11.08. – 31.08.2023
 • Vyhlásenie výsledkov hlasovania verejnosti                         05.09.2023
 • Uzatváranie zmlúv                                                                  do 15.09.2023

 

Do hlasovania občanov postúpia projekty, ktoré získali minimálne 40 bodov od Komisie pre PR.

O tom, ktoré projekty získajú finančnú podporu na realizáciu rozhodnú hlasovaním občania. Hlasovať sa bude prostredníctvom webového informačného systému                                    

Hlasovanie verejnosti bude ukončené dňa 31.08.2023 (vrátane).

Prezentácia  samotných   projektov bude na webovej stránke: malinovo.hlasobcanov.sk od 11.08. 2023.

 

PODMIENKY HLASOVANIA

Hlasovania verejnosti sa majú právo zúčastniť všetci občania.

 

PO UKONČENÍ HLASOVANIA OBČANOV

Výsledky hlasovania, ako aj zoznam úspešných žiadateľov budú zverejnené na webovom sídle obce: www.malinovo.sk a  na  webovej  stránke: malinovo.hlasobcanov.sk.  

Po ukončení hlasovania a jeho následnom vyhodnotení budú úspešní žiadatelia vyzvaní emailom prípadne telefonicky na podpis zmluvy.

 

PODPIS ZMLUVY A POSKYTNUTIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV

Po splnení podmienok žiadateľov o poskytnutie dotácie, obec podpíše so žiadateľmi zmluvu o poskytnutí dotácie z participatívneho rozpočtu a zazmluvneným subjektom pošle finančné prostriedky bezhotovostným prevodom na účet žiadateľa, v prípade že má žiadateľ zriadený účet v banke. V prípade, že žiadateľ nemá zriadený účet v banke, finančné prostriedky (dotácia) sa mu poskytnú v hotovosti.

 

REALIZÁCIA PROJEKTOV

Realizácia projektov musí na základe tejto výzvy prebehnúť v kalendárnom roku 2023.

 

ZÚČTOVANIE DOTÁCIE

Zúčtovanie použitia poskytnutej dotácie je potrebné predložiť najneskôr do 20.decembra 2023, pričom oprávnenými nákladmi sú také výdavky, ktoré majú dátum zdaniteľného plnenia vo finančnom roku 2023. Povinnosti žiadateľa ohľadom použitia finančných prostriedkov, ich zúčtovania a predloženia správy o realizácii projektu, sú predmetom zmluvy medzi žiadateľom a obcou.

 

ZÁVEREČNÉ INFORMÁCIE

Žiadatelia nájdu všetky kompletné informácie vo VZN č. 4/2023 o participatívnom rozpočte obce Malinovo zverejnenom na webovom sídle obce.

 

V prípade otázok týkajúcich sa tejto výzvy, žiadateľ adresuje otázky na e-mail: dotacie@malinovo.sk, kde budú žiadateľovi otázky zodpovedané.

V Malinove, dňa 6.07.2023

 

 

Ing. Edit Valacsai, v.r.

          starostka obce Malinovo

 

 

„SPOLOČNE ROBÍME MALINOVO VÝNIMOČNÝM

A NAŠIM CIEĽOM JE ZVÝŠIŤ ATRAKTIVITU OBCE“

Úradné hodiny

Obecný úrad Malinovo

Stránkové hodiny:

Pon: 7:00  13:00 12:00  15:00
Str: 7:00  13:00 12:00  17:00
Pia: 7:00  12:00

STAVEBNÝ ÚRAD

Stránkový deň:

Streda: od 13:00 do 17:00 hod.

Tel.: 0910 244 300

Email: 

stavba@malinovo.sk

Odborný pracovník:

Mgr. Margita Fleischerová

 

Odpadové hospodárstvo

Zberný dvor

Stránkové hodiny:

Str: 13:00 - 18:00

Pia:09:00 - 12:00

        13:00 - 18:00

So: 09:00 - 12:00

        13:00 - 18:00

 

 

Matrika

Od 15.4.2024 bude oddelenie matrika a evidencia obyvateľov otvorená a to každý pondelok a stredu od 8:00 - 15:00 hod.

Obecny rozhlas

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia V-obraze
Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Voľne k stiahnutiu:

Google Play

App Store