Obec Malinovo
Obec
Malinovo
oficiálne stránky obce
Malinovo

Miestny poplatok za rozvoj

Miestny poplatok za rozvoj

Vybavuje: Ildiko Némethová
Tel.: 02/45 955 109 kl. č. 2, 0911 517 095
e-mail: dane@malinovo.sk

Predmet poplatku je pozemná stavba na území obce:

- na ktorú je vydané právoplatné stavebné povolenie, ktorým sa povoľuje stavba,

- ktorá je ohlásená,

- na ktorú je vydané rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením,

- ktorá je dodatočne povolená.

Len taká stavba, pri ktorej uskutočnení vznikne nová alebo ďalšia podlahová plocha nadzemnej časti stavby. 

Poplatník je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej bolo ako stavebníkovi vydané stavebné povolenie.

Poplatková povinnosť vzniká poplatníkovi:

- dňom právoplatnosti stavebného povolenia,

- dňom právoplatnosti rozhodnutia o povolení stavby pred jej dokončením,

- dňom právoplatnosti rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby,

- dňom ohlásenia stavby.