Menu
Obec Malinovo
Obec
Malinovo
oficiálne stránky obce
Malinovo

Ako žiadať o hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz najskôr 24. apríla 2024. Pri strate alebo odcudzení hlasovacieho preukazu obec voličovi nový hlasovací preukaz nevydá.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu týmito spôsobmi:

OSOBNE - na Obecnom úrade v Malinove, Ludvíka Svobodu 17, 900 45 Malinovo najneskôr 7. júna 2024 v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

PÍSOMNE - v listinnej podobe na adresu: Obec Malinovo, Ludvíka Svobodu 17, 900 45 Malinovo, tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb t.j. 20. mája 2024,

ELEKTRONICKY (e-mailom) na adresu: web@malinovo.sk:

 - vo forme elektronickej snímky žiadosti (sken) alebo

- v textovej forme tvoriacej obsah e-mailovej správy tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb t.j. 20. mája 2024. 

 

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi:

 • meno a priezvisko,

• rodné číslo,

• štátna príslušnosť,

• adresa trvalého pobytu (obec, ulica, súpisné a orientačné číslo domu),

 • adresa, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“ na adresu trvalého pobytu uvedenú v žiadosti, ak volič v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti.

 

PROSTREDNÍCTVOM OSOBY SPLNOMOCNENEJ ŽIADATEĽOM možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb t.j. 7. júna 2024. 

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi:

 • meno a priezvisko,

• rodné číslo,

• štátnu príslušnosť,

• adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),

• adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“. Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom a prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdzuje svojím podpisom.

Žiadost o vydanie hlasovacieho preukazu 

 

Hlasovanie voliča s hlasovacím preukazom

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo pobytového preukazom občana Európskej únie a súčasne s týmto dokladom predloží volebnej komisii hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia odoberie a pripojí ho k zoznamu voličov.

 

Úradné hodiny

Obecný úrad Malinovo

Stránkové hodiny:

Pon: 7:00  13:00 12:00  15:00
Str: 7:00  13:00 12:00  17:00
Pia: 7:00  12:00

STAVEBNÝ ÚRAD

Stránkový deň:

Streda: od 13:00 do 17:00 hod.

Tel.: 0910 244 300

Email: 

stavba@malinovo.sk

Odborný pracovník:

Mgr. Margita Fleischerová

 

Odpadové hospodárstvo

Zberný dvor

Stránkové hodiny:

Str: 13:00 - 18:00

Pia:09:00 - 12:00

        13:00 - 18:00

So: 09:00 - 12:00

        13:00 - 18:00

 

 

Matrika

Od 15.4.2024 bude oddelenie matrika a evidencia obyvateľov otvorená a to každý pondelok a stredu od 8:00 - 15:00 hod.

Obecny rozhlas

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia V-obraze
Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Voľne k stiahnutiu:

Google Play

App Store