Menu
Obec Malinovo
Obec
Malinovo
oficiálne stránky obce
Malinovo

Daň z nehnuteľnosti

Vybavuje: Ildiko Némethová
 

Priznanie k dani z nehnuteľnosti

Priznanie k dani z nehnuteľnosti sa podáva k pozemkom, stavbám, domom, bytom a nebytovým priestorom, ktoré v priebehu roka zmenili vlastníka. Rozhodujúci je pritom stav vlastníka k 1. januáru zdaňovacieho obdobia (kalendárneho roka) a priznanie k dani sa podáva na obecnom úrade v čase úradných hodín do 31. januára na tlačive, ktoré vydalo a schválilo Ministerstvo financií SR. Upozorňujeme, že povinnosť odovzdať priznanie k dani v termíne do 31. januára majú aj daňovníci, ktorí podávajú čiastkové priznanie a čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti. Aby ste predišli pochybnostiam vo vypisovaní tlačiva prečítajte si prosím poučenie k vyplneniu tlačiva a postupujte v súlade s ním. Zároveň dbajte na to, aby všetky kolónky v tlačive boli vyplnené riadne, čitateľne a pravdivo.

Výnimku zo zákona tvoria daňovníci, ktorí nadobudli nehnuteľnosť dedením alebo vydražením. Vtedy sa stávajú daňovníkmi prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti resp. dedič sa stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.

Ak oproti predchádzajúcemu daňovému obdobiu nenastali žiadne zmeny vo vlastníctve alebo v užívaní, nové priznanie k dani nepodávate a daňovú povinnosť si splníte zaplatením dane po zaslaní rozhodnutia.

Ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v spoluvlastníctve viacerých osôb, priznanie, čiastkové priznanie, opravné priznanie alebo dodatočné priznanie k dani z nehnuteľností podá každý spoluvlastník do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Spoluvlastníci sa môžu dohodnúť a príslušné priznanie podá zástupca, ktorého dohodou určili, pričom túto skutočnosť vyznačí v príslušnom priznaní.

Ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, príslušné priznanie podáva jeden z manželov.

Priznanie k dani podávajú:

Noví vlastníci, ktorí nadobudli novú nehnuteľnosť darovaním, dedením, kúpou, dražbou, rozhodnutím súdu a pod..

K podanému priznaniu k dani doložte:

 aktuálny list vlastníctva k nahliadnutiu (nie je potrebné overovať),

 kópiu uznesenia súdu v prípade vydraženia,

 kópiu dedičského konania,

 kópiu kúpno-predajnej zmluvy resp. darovacej zmluvy,

 kópiu dokladu o prevode nehnuteľností s pečiatkou katastrálneho úradu o povolení vkladu.

Čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností podávajú:

Doterajší vlastníci, ak nastala niektorá z týchto zmien:

 bolo vydané stavebné povolenie na stavby,

 bolo vydané kolaudačné rozhodnutie na užívanie stavby,

 došlo k zmene užívania nehnuteľnosti (napr. časť rodinného domu prešla na užívanie na podnikateľské účely),

 a v prípade ak ste našim daňovníkom ale nejakú nehnuteľnosť ste si prikúpili.

V takýchto prípadoch ide o zmeny, ktoré majú vplyv na výšku dane. Budeme od Vás požadovať tieto doklady:

 kópiu stavebného povolenia alebo

 kópiu právoplatného kolaudačného rozhodnutia a v závislosti o akú zmenu ide aj vyššie spomenuté doklady.

Čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti podávajú:

Doterajší vlastníci v prípade, ak časť z nehnuteľností (resp. jej celok) priznaných za predchádzajúce daňové obdobia odpredali, darovali alebo iným spôsobom stratili k nehnuteľnosti vlastnícke práva.

Aj v tomto prípade je potrebné k priznaniu k dani priložiť doklady:

 kópia kúpno-predajnej zmluvy resp. darovacej zmluvy.

Opravné a dodatočné priznanie podávajú:

Opravné priznanie k dani podávajú tí daňovníci, ktorí už podali riadne priznanie ale ešte v čase určenom na podávanie priznaní k dani (t.j. do 31. januára) prišli na to, že v tlačive urobili chybu, ktorá má vplyv na výšku dane (napr. opomenuli uviesť nejakú parcelu, neuviedli správnu výmeru alebo druh využitia pozemku a pod.). V takomto prípade sa výška dane vyrubuje na základe posledného podaného opravného priznania.

Dodatočné priznanie k dani sú povinní podať tí daňovníci, ktorí neuviedli správne údaje na vyrubenie výšky dane a už uplynula zákonná lehota na podávanie priznania k dani (t.j. po 31. januári). Dodatočné priznanie je potrebné podať ihneď ako na chybu prídete.

Úhrada daňovej povinnosti

Pre úhradu daňovej povinnosti je rozhodujúci dátum prevzatia Rozhodnutia o vyrubení dane daňovníkom.

Podmienky určovania a vyberania dane z nehnuteľností sa riadi platným VZN o dani z nehnuteľností v obci Malinovo, zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a daňovým poriadkom.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2023  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Malinovo.

Tlačivo - PRIZNANIE k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

Poučenie na vyplnenie priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje (250.58 kB)

Potvrdenie o podaní priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje na rok 2021 (110.26 kB)

 

Úradné hodiny

Obecný úrad Malinovo

Stránkové hodiny:

Pon: 7:00  13:00 12:00  15:00
Str: 7:00  13:00 12:00  17:00
Pia: 7:00  12:00

STAVEBNÝ ÚRAD

Stránkový deň:

Streda: od 13:00 do 17:00 hod.

Tel.: 0910 244 300

Email: 

stavba@malinovo.sk

Odborný pracovník:

Mgr. Margita Fleischerová

 

Odpadové hospodárstvo

Zberný dvor

Stránkové hodiny:

Str: 13:00 - 18:00

Pia:09:00 - 12:00

        13:00 - 18:00

So: 09:00 - 12:00

        13:00 - 18:00

 

 

Matrika

Od 15.4.2024 bude oddelenie matrika a evidencia obyvateľov otvorená a to každý pondelok a stredu od 8:00 - 15:00 hod.

Obecny rozhlas

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia V-obraze
Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Voľne k stiahnutiu:

Google Play

App Store