Obec Malinovo
Obec
Malinovo
oficiálne stránky obce
Malinovo

Sprístupňovanie informácií

podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

Žiadosti o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov možno podať:

- poštou na adresu: Obecný úrad Malinovo, Ludvíka Svobodu 17, 900 45 Malinovo

- písomne do podateľne obecného úradu počas úradných hodín

- ústne v stránkových dňoch