Obec Malinovo
Obec
Malinovo
oficiálne stránky obce
Malinovo

Triedenie odpadu

Triedenie odpadu

Plasty
plastyPri triedení plastov (fľaše od nápojov, kelímky, plastové vrecká a fólie, obaly z kozmetiky, drogérie, pracích a čistiacich prostriedkov, neobalové výrobky z plastov) je potrebné zmenšiť objem plastových fliaš, znečistené obaly vybrať a očistiť. Následne je potrebné plasty uložiť do vreca a vrece vyložiť k nádobe na TKO v čase odvozu plastov a papiera podľa harmonogramu. Do vriec s plastmi občania môžu NAĎALEJ separovať i obaly z kovov a tetrapak. Možnosť ukladania plastu, tetrapaku a kovov do jedného vreca sa týka výlučne iba zberu vriec od brán rodinných domov! Na zbernom dvore preberáme a do kontajnerov ukladáme iba vytriedené zložky komunálneho odpadu.

 

Papier
Papier (kancelársky, časoipisy, noviny, reklamné letáky, papierové obaly, papierové tašky a vrecká, knihy, zošity) ukladáme do vriec, kartónové krabice je potrebné rozobrať a zviazať. Takto pripravené vrece a zviazané kartóny treba uložiť  vedľa smetných nádob v čase odvozu plastov a papiera podľa harmonogramu.  

Biologicky rozložiteľný odpad
Každá domácnosť si môže na obecnom úrade objednať hnedý 120l kontajner.  Žiadosť o zapojenie do zberu BRO Odvoz bio odpadu je v mesiacoch marec až november, o presnom termíne budeme včas informovať.
Čo patrí do biologicky rozložiteľného odpadu: tzv. suchý odpad ako šupky, čajové vrecúška, káva, ovocie, zelenina, lístie, tráva, konáriky, záhradný odpad, burina bez semien, drevný popol, piliny.
Čo do BRO nepatrí: tzv. mokrý odpad ako odpad z varenia, mäso, mäsové výrobky, zbytky varených jedál, kosti, mliečne výrobky, uhynuté zvieratá, ďalej vetvy z tují, listy z orecha, popol iný ako z prírodného dreva, rastliny napadnuté chorobami, plasty, kov, farby a riedidlá, časopisy, mačacie, psie, ľudské výkaly, plienky, sklo, drevo chemicky upravované alebo lepené, textil, chemicky ošetrené ovocie a zelenina.

 

Kontajnery na triedený odpad v obci

Kontajnery na sklo sú umiestnené na Bratislavskej ulici (oproti hlavnému vchodu do parku), ďalej na Cintorínskej, Zátôňskej, Okružnej, Športovej (parkovisko pri ihrisku) a na Višňovej ulici, Tri vody, Spojená škola.

Kontajnery na textil sú v obci 3 ks od HUMANY, umiestnené na Hviezdnej pri Samoške, na Bratislavskej pri vchode do parku a na zbernom dvore.

Kontajnery na kov - červené, 1100 litrové - pribudli od mája 2018 k ostatným kontajnerom na Bratislavskej ulici oproti parku v uličke, na Višňovej ulici a na zbernom dvore.

Kontajnery na VKM (viacvrstvový kombinovaný materiál - Tetrapack)- oranžové, 1100 litrové - pribudli od mája 2018 k ostatným kontajnerom na Bratislavskej a Višňovej ulici.

Kontajnery na biologický rozložiteľný odpad - hnedé, si môže objednať každá domácnosť na obecnom úrade. Odvoz záhradného bio odpadu z týchto kontajnerov je každý utorok, počínajúc 19. marcom 2019 do odvolania. 

Sčervenáeparovaný zber jedlých olejov a tukov zaviedla obec od 7. marca 2016. Použité jedlé oleje a tuky sú domácnosti povinné  zlievať do PET fliaš (napr. od minerálky, jedlého oleja a pod.) s objemom 1 - 5 litrov. Po naplnení je nutné fľaše uzatvoriť tak, aby z nich obsah nevytekal a vložiť ich do nádoby červenej farby s nápisom: Jedlé oleje a tuky.
Nádoby červenej farby sú umiestnené na uliciach Višňová, Bratislavská, Cintorínska, Zátôňská.

čiernaSeparovaný zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu zaviedla obec pre domácností od 7. marca 2016. Tento druh odpadu je možné priamo vkladať (vlievať) do nádoby čiernej farby na to určenej s nápisom: Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad.
Nádoby čiernej farby sú umiestnené na uliciach Višňová, Bratislavská, Cintorínska, Zátôňská.
Vývoz vyseparovaných zložiek - jedlých olejov a tukov a biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu - je zabezpečený jedenkrát do týždňa – v pondelok.
Cieľom separovania týchto zložiek odpadu je hlavne znížiť ich množstvo vypúšťané do verejnej kanalizácie, ako i ochrana životného prostredia.

Vybité batérie 
a prenosné akumulátory môžu občania odkladať do špeciálneho recyklačného boxu, ktorý je umiestnený na chodbe obecného úradu v Malinove, na Hviezdnej ulici na parkovisku pred novootvorenou TETA drogériou, na Bratislavskej ulici oproti hlavného vchodu do parku.

Elektronický odpad
firma ROVAMI vykonáva mobilný zber elektronického odpadu v obci 2-krát ročne. Termímy zberu aktuálne uverejňujeme. Občania môžu elektronický odpad odviezť aj na zberné miesto firmy ROVAMI v Bernolákove, s ktorou má obec dohodu. Adresa: Priemyselná ul. 2721/11, Bernolákovo (z hlavnej cesty Senec-Bratislava odbočiť za „Kolibou" doprava na „Autovrakovisko"). 
 
Nebezpečný odpad
obec v zmysle zákona č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zabezpečuje 2-krát ročne zber nebezpečného odpadu. Termíny zberu aktuálne uverejňujeme. 

Nebezpečný odpad

Ako triedime odpad

Podľa analýzy, ktorú vykonala obec Malinovo vo februári 2021, je percento vytriedených zložiek komunálneho odpadu 46,46 %. Túto úroveň sa podarilo dosiahnuť nielen vďaka disciplinovanosti občanov a ich vzťahu k životnému prostrediu, ale aj vďaka zabezpečeniu potrebnej infraštruktúry (zberného dvora, zberných kontajnerov a pod.) zo strany obce.  

Certifikák o zabezpečení a zavedení triedeného odpadu

Informácia o úrovni vytriedenia KO za rok 2020 

Informácia o úrovni vytriedenia KO za rok 2019

Ako správne separovať plasty, sklo a papier

Význam triedenia odpadu

Leták - Elektroodpad

Leták - Kam s ojazdenými pneumatikami?

Leták - Zber, separácia a recyklácia použitých batérií a akumulátorov

Leták - Prečo zbierať použitý kuchynský olej?