Obec Malinovo
Obec
Malinovo
oficiálne stránky obce
Malinovo

Dane a poplatky

Dane

Dane platia občania v zmysle zákona č. 582/2004 Zb. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Dane a poplatky v obci sú upravené Všeobecne záväzným nariadením č.7/2020   o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2019 obce Malinovo  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Daň z nehnuteľností
Vyrubuje správca dane platobným výmerom, ktorý obdržíte.
Vlastníci nehnuteľností, ktorí už podali daňové priznanie v predchádzajúcich rokoch, nemusia tak robiť každý rok, pokiaľ v ich vlastníctve nenastali žiadne zmeny. Daňové priznanie treba podať vtedy, ak do 1. januára nastala zmena vo vlastníctve nehnuteľností a je evidovaná v katastri nehnuteľností.  V takom prípade je daňovník povinný podať do 31. januára nové daňové priznanie na obecnom úrade v Malinove, inak zmena nebude v tomto roku akceptovaná.

Daň za psa
Vlastníctvo psa treba nahlásiť na obecnom úrade do 31. januára. Daň za každého psa staršieho ako 6 mesiacov je 10 €, dôchodcovia nad 70 rokov za psa neplatia. Daň za psa uhradí majiteľ v hotovosti alebo bankovým prevodom spolu s daňou z nehnuteľností. 

Daň za užívanie verejného priestranstva
Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva, napr. umiestnenie stavebného materiálu, umiestnenie reklamného zariadenia, rozkopávka, atď..

 

Poplatky


Poplatok za TKO v roku 2021

Počet vývozov

Objem nádoby/frekvencia

Cena/rok

Cena/ dm3/ týždeň

53 vývozov

raz za týždeň 110 l nádoba

130,- EUR/rok

0,02223

53 vývozov

raz za týždeň 120 l nádoba

136,- EUR/rok

0,02141

26 vývozov

raz za 2 týždne 110 l nádoba

78,- EUR/rok

0,02712

26 vývozov

raz za 2 týždne 120 l nádoba

81,- EUR/rok

0,02589

53 vývozov

raz za týždeň 240 l nádoba

221,- EUR/rok

0,01740

26 vývozov

raz za 2 týždne 240 l nádoba

122,- EUR/rok

0,01964

53 vývozov

raz za týždeň 1.100 l nádoba

996,- EUR/rok

0,01707

26 vývozov

raz za 2 týždne 1.100 l nádoba

544,- EUR/rok

0,01902

13 vývozov

raz za mesiac 110 l nádoba

53,- EUR/rok

0,03672

13 vývozov

raz za mesiac 120 l nádoba

54,- EUR/rok

0,03469

13 vývozov

raz za mesiac 240 l nádoba

75,- EUR/rok

0,02404


Odvoz TKO raz za dva týždne bude v každom párnom týždni.
Viac informácií o odvoze odpadu
 

Miestny poplatok za rozvoj
Miestny poplatok za rozvoj upravuje zákon č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Obec Malinovo na celom svojom území ustanovil miestny poplatok za rozvoj v zmysle VZN obce Malinovo č. 5/2016  a v zmysle Dodatku č. 1 k VZN č. 5/2016 obce Malinovo o stanovení výšky miestneho poplatku za rozvoj. Výšku poplatku určí obec vo svojom rozhodnutí, ktoré sa doručuje stavebníkovi. 

OZNAM

Správca dane Obec Malinovo informuje daňovníkov obce, že neprevzaté zásielky s rozhodnutím na daň z nehnuteľnosti si môžu vyzdvihnúť na oddelení daní a poplatkov v dňoch od 06. do 10. septembra každý pracovný deň.

Správca dane zároveň upozorňuje na skutočnosť, že odo dňa vrátenia zásielky, ktorá v odbernej lehote nebola prevzatá, daňovníkovi plynú lehoty splatnosti dane – plynie zákonom stanovená doba na zaplatenie dane z nehnuteľností.

Prosíme Vás, vážení občania, ktorí ste si do dnešnej doby neprevzali rozhodnutie na daň z nehnuteľností, využite túto príležitosť, a v rámci dní otvorených dverí na budúci týždeň si príďte  prevziať daňové výmery. Daň môžete na mieste zaplatiť hotovosťou alebo platobnou kartou.

____________________________________________________________________________________

OZNAM

Informujeme daňovníkov obce, že v najbližších dňoch bude Slovenská pošta doručovať rozhodnutia na daň z nehnuteľnosti v listinnej podobe.

Daň môžete uhradiť do pokladne obce v hotovosti a platobnou kartou, alebo              z pohodlia domova bankovým prevodom.

Zároveň Vám oznamujeme, že oddelenie daní a poplatkov bude od 9. júla do 16. júla vrátane, z dôvodu čerpania dovolenky zatvorené. Platby daní hotovosťou alebo platobnou kartou budeme prijímať opäť od 19. júla.

OZNAM

Vážení občania,

dávame Vám do pozornosti skutočnosť, že rozhodnutia na daň z nehnuteľnosti na rok 2021 boli vyexpedované do Vašich elektronických schránok.

Fyzická osoba - občan SR nemá svoju schránku automaticky aktivovanú na doručovanie pri jej zriadení. Na to, aby si schránku na doručovanie aktivoval, musí si o to požiadať. Postup nájdete tu :

www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_aktivacia-schranky-na-dorucova/

Tým občanom, ktorí elektronickú schránku aktivovanú nemajú, resp. nemajú občiansky preukaz s čipom, rozhodnutie na daň z nehnuteľnosti bude doručené poštou.

Termín, kedy si občania budú môcť  rozhodnutie na obecnom úrade osobne vyzdvihnúť a daň v hotovosti zaplatiť, Vám bude včas oznámené.   

Ďakujeme za porozumenie.