Obec Malinovo
Obec
Malinovo
oficiálne stránky obce
Malinovo

Dane a poplatky

Dane

Dane platia občania v zmysle zákona č. 582/2004 Zb. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Dane a poplatky v obci sú upravené Všeobecne záväzným nariadením č.7/2020   o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2019 obce Malinovo  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Daň z nehnuteľností
Vyrubuje správca dane platobným výmerom, ktorý obdržíte.
Vlastníci nehnuteľností, ktorí už podali daňové priznanie v predchádzajúcich rokoch, nemusia tak robiť každý rok, pokiaľ v ich vlastníctve nenastali žiadne zmeny. Daňové priznanie treba podať vtedy, ak do 1. januára nastala zmena vo vlastníctve nehnuteľností a je evidovaná v katastri nehnuteľností.  V takom prípade je daňovník povinný podať do 31. januára nové daňové priznanie na obecnom úrade v Malinove, inak zmena nebude v tomto roku akceptovaná.

Daň za psa
Vlastníctvo psa treba nahlásiť na obecnom úrade do 31. januára. Daň za každého psa staršieho ako 6 mesiacov je 10 €, dôchodcovia nad 70 rokov za psa neplatia. Daň za psa uhradí majiteľ v hotovosti alebo bankovým prevodom spolu s daňou z nehnuteľností. 

Daň za užívanie verejného priestranstva
Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva, napr. umiestnenie stavebného materiálu, umiestnenie reklamného zariadenia, rozkopávka, atď..

 

Poplatky


Poplatok za TKO v roku 2022

Počet vývozov

Objem nádoby/frekvencia

Cena/rok

Cena/ dm3/ týždeň

53 vývozov

raz za týždeň 110 l nádoba

130,- EUR/rok

0,02223

53 vývozov

raz za týždeň 120 l nádoba

136,- EUR/rok

0,02141

26 vývozov

raz za 2 týždne 110 l nádoba

78,- EUR/rok

0,02712

26 vývozov

raz za 2 týždne 120 l nádoba

81,- EUR/rok

0,02589

53 vývozov

raz za týždeň 240 l nádoba

221,- EUR/rok

0,01740

26 vývozov

raz za 2 týždne 240 l nádoba

122,- EUR/rok

0,01964

53 vývozov

raz za týždeň 1.100 l nádoba

996,- EUR/rok

0,01707

26 vývozov

raz za 2 týždne 1.100 l nádoba

544,- EUR/rok

0,01902

13 vývozov

raz za mesiac 110 l nádoba

53,- EUR/rok

0,03672

13 vývozov

raz za mesiac 120 l nádoba

54,- EUR/rok

0,03469

13 vývozov

raz za mesiac 240 l nádoba

75,- EUR/rok

0,02404


Odvoz TKO raz za dva týždne bude v každom párnom týždni.
Viac informácií o odvoze odpadu
 

Miestny poplatok za rozvoj
Miestny poplatok za rozvoj upravuje zákon č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Obec Malinovo na celom svojom území ustanovil miestny poplatok za rozvoj v zmysle VZN obce Malinovo č. 5/2016  a v zmysle Dodatku č. 1 k VZN č. 5/2016 obce Malinovo o stanovení výšky miestneho poplatku za rozvoj. Výšku poplatku určí obec vo svojom rozhodnutí, ktoré sa doručuje stavebníkovi. 

O Z N A M  - Podanie Priznania k dani z nehnuteľností v roku 2022

Vážení občania, daňovníci obce Malinovo,

dovoľujeme si Vám pripomenúť niektoré skutočnosti týkajúce sa podávania priznaní k dani z nehnuteľností.

Zákonom stanovená lehota pre podanie priznania k dani z nehnuteľností je do 31. januára 2022 (tento deň pripadá na pondelok).

Pokiaľ ste v roku 2021 nadobudli nehnuteľnosť – dom , byt, pozemok, bolo Vám vydané stavebné povolenie, mali ste kolaudáciu alebo došlo k akejkoľvek inej zmene, ste povinní do 31.01.2022 podať daňové priznanie na vznik dane z nehnuteľností. V prípade, že pri vyplňovaní daňového priznania máte nejasnosti, priložte prosím Váš doklad o majetku (list vlastníctva, kúpnu zmluvu) stavebné alebo kolaudačné rozhodnutie. Tiež prosím uveďte svoje telefónne číslo, aby som Vás v prípade potreby alebo nezrovnalostí vedela kontaktovať. Ak požadujete zaslať rozhodnutie na inú adresu, ako je trvalý pobyt, uveďte túto adresu v kolónke poznámka na poslednej strane tlačiva daňového priznania.

Daňové priznanie môžete podať osobne, zaslať poštou, elektronickou poštou, alebo vložením daňového priznania do poštovej schránky obecného úradu, ktorá sa nachádza pri vchode do obecného úradu (pri schodoch zo strany pošty). Zasielanie daňového priznania e-mailom z dôvodu ochrany osobných údajov nie je vhodné.

Daňovník, ktorému nevznikla žiadna zmena, priznanie k dani z nehnuteľností NEPODÁVA.

Tlačivo priznanie k dani z nehnuteľností a poučenie je k dispozícii na webovej  stránke obce aj na obecnom úrade.

V zmysle aktualizovaných opatrení vlády SR,  s účinnosťou od 17.12.2021 obmedzenie pohybu a zákaz vychádzania platí iba v nočných hodinách v čase od 20:00 hod. do 05:00 hod. nasledujúceho dňa (do 9.1.2022 alebo do odvolania), Obecný úrad v Malinove bude riadne fungovať.

 

                                                                             Némethová Ildikó  

                                                                         oddelenie daní a poplatkov     

Úradné hodiny

Obecný úrad Malinovo

Stránkové hodiny:

Pon: 7:00  13:00 12:00  15:00
Str: 7:00  13:00 12:00  17:00
Pia: 7:00  12:00

Spoločný stavebný úrad

Stránkové hodiny:

Pondelok: nestránkový deň

Utorok: nestránkový deň

Streda: nestránkový deň

Štvrtok: nestránkový deň

Piatok: nestránkový deň

Od 01.06.2022 bude spoločný stavebný úrad až do odvolania zatvorený. 

Odpadové hospodárstvo

Zberný dvor

Str: 13:00 - 18:00

Pia:09:00 - 12:00

        13:00 - 18:00

So: 09:00 - 12:00

        13:00 - 18:00

Kalendár vývozu 2022

 

Obecny rozhlas

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia V-obraze
Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Voľne k stiahnutiu:

Google Play

App Store