Menu
{TPL_MINI_EDITOR_MOBILE-TEL} {TPL_MINI_EDITOR_MOBILE-EMAIL}
Obec Malinovo
Obec
Malinovo

Ingatlanadó

Felelős: Németh Ildikó
Tel.: 02/45 955 109 2-es mellék, 0911 517 095
e-mail: dane@malinovo.sk

Adóbevallás

Az adóbevallás Az adóbevallás a telkekre, építményekre, házakra, lakásokra és nem lakáscélú helyiségekre vonatkozik, amelyek tulajdoni viszonya az év folyamán változott. Az ingatlanadó kivetése szempontjából az adómegállapítási időszak első napján (január 1-jén) fennálló állapot a döntő. Az adóbevallást január 31-ig kell beadni a helyi hivatalban az ügyfélfogadó napokon a Pénzügyminisztérium által kiadott formanyomtatványon. Adókötelesek azok az adóalanyok is, akik részleges adóbevallást és részleges adóbevallást tesznek adókötelezettség megszűnésére. A nyomtatvány megfelelő kitöltéséhez olvassák figyelmesen és kövessék a felvilágosítást. A nyomtatványon ügyeljenek a rekeszek megfelelő kitöltésére, olvasható írásra és valós adatok megadására.

A törvény szerint nem adókötelesek azok az egyének, akik öröklés vagy árverés által jutottak hozzá. Az adókötelesség annak a hónapnak az első napján keletkezik, amely azt a napot követi, mikor az árverés nyertese vagy az örökös jogerős hagyatékátadó végzés vagy hagyatéki döntés alapján az ingatlan tulajdonosa lett.

Ha az előző évi adóbevalláshoz képest nem történt tulajdonjogi vagy használati változás, nem szükséges új adóbevallást beadni, hanem elég befizetni a határozat szerint kirótt adót.

Ha a telek, építmény, lakás vagy a nem lakáscélú helyiségek közös tulajdonban vannak, akkor az adóbevallást, részleges adóbevallást, helyesbítő vagy utólagos adóbevallást minden társtulajdonosnak be kell nyújtani, tulajdoni hányaduk mértékéig. Ha a társtulajdonosok megegyeznek, a szóban forgó adóbevallást a képviselőjük nyújtja be, akit a társtulajdonosok közös megegyezéssel állapítottak meg, miközben ezt a tényt a szóban forgó adóbevallásban fel kell tüntetni.

Ha a telek, az építmény, a lakás vagy a lakóépületben található nem lakás céljára szolgáló helyiség házastársi osztatlan közös tulajdonban van, a szóban forgó adóbevallást az egyik házastárs nyújtja be.

Bevallásra kötelezettek:

Új adóalanyok, akik ajándékozás, öröklés, vásárlás, árverés, bírósági végzés alapján lettek tulajdonosok.

Az adóbevalláshoz szükséges dokumentumok:

 aktuális tulajdoni lap (nem szükséges hitelesíteni),

 árverés esetén a bírósági határozat másolata,

 hagyatéki tárgyalás másolata,

 adásvételi szerződés, ill. ajándékozási szerződés másolata,

 az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés pecséttel ellátott ingatlanátadási okirat másolata.

Részleges bevallásra kötelezettek:

Jelenlegi adóalanyok ezen változások esetén:

 kiadott építési engedély,

 kiadott használatbavételi határozat,

 változott az ingatlan használati joga (pl. a családi ház egy részét vállalkozásra használják),

 ha a jelenlegi adóalany további ingatlant vásárolt.

Ezen esetek az adó változtatnak az adó összegén. Szükséges dokumentumok:

 építési engedély másolata vagy

 használatbavételi határozat másolata és a változás jellegétől függően a fenti dokumentumok is.

Részleges bevallásra kötelezettek adókötelezettség megszűnésekor:

Jelenlegi adóalanyok ha az előző adóbevallásban szereplő ingatlan részét (ill. egészet) eladták, elajándékozták vagy egyéb okok miatt elvesztették tulajdonjogukat.

Ebben az esetben is szükséges az adóbevalláshoz csatolni:

 adásvételi szerződés, ill. ajándékozási szerződés másolatát.

Helyesbítő vagy utólagos bevallásra kötelezettek:

Helyesbítő adóbevallást azok tesznek, akik már beadták az adóbevallást, de a beadás határidejéig (január 31-ig) olyan hibát fedeztek fel az adóbevallásban, amely az adó összegét befolyásolja (pl. nem tüntettek fel egy telket, helytelen méretet vagy használati célt adtak meg). Ebben az esetben az utolsó beadott adóbevallás szerint határozzák meg az adót.

Utólagos adóbevallást azok tesznek, akik helytelen adatokat adtak meg az adó meghatározásához a beadási határidő után (január 31. után). Utólagos adóbevallást a hiba észlelése után haladéktalanul kell beadni.

Adófizetés

Fizetési kötelezettséget illetőleg a határozat kézbesítési napja a döntő.

Az adó meghatározására és beszedésére a helyi ÁÉR vonatkozik, úgymint a helyi adókról, a helyi települési hulladék és az építési törmelék helyi illetékéről szóló 582/2004-es törvény.

Ide vonatkozó dokumentumok - SK: 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2023  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Malinovo.

Tlačivo - PRIZNANIE k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

Poučenie na vyplnenie priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje (250.58 kB)

Potvrdenie o podaní priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje na rok 2021 (110.26 kB)