Obec Malinovo
Obec
Malinovo
oficiálne stránky obce
Malinovo

Odvoz komunálneho odpadu

Obec Malinovo vyberá poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na základe zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a na základe Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2019 obce Malinovo o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady drobné stavebné odpady.

Poplatník je povinný v priebehu roka oznámiť obci Malinovo skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik poplatkovej povinnosti z poplatku za komunálne odpady a oznámiť každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo zmeny nastali.

Tlačivo: Ohlasovacia povinnosť – Oznámenie ZVNIKU / ZÁNIKU / ZMENY

Každý pôvodca komunálnych odpadov je povinný nakladať s odpadmi v súlade so Všeobecne záväzným nariadením obce Malinovo č. 7/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.

Ďalej je povinný:

  • zapojiť sa do systému zberu komunálneho odpadu,
  • užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálneho odpadu v obci,
  • ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci.

Zbernú nádobu na zmiešaný komunálny odpad (čiernu) si poplatník zabezpečí na vlastné náklady. 

Zbernú nádobu na biologicky rozložiteľný komunálny odpad zo záhrad (BRO) zabezpečí obec za odplatu, alebo si ju občan zaobstará na vlastné náklady.

O Z N A M

Vážení občania, informujeme Vás o zmenách, ktoré nastanú od 1.1.2023 v systéme odpadového hospodárstva v našej obci a  o možnostiach platenia poplatku za odvoz komunálneho odpadu na rok 2023.

Poplatok je potrebné uhradiť  v čase od 1.januára do 28. februára 2023.

Do 28. februára 2023 budú zmesový komunálny odpad odvážať na základe nálepky r. 2022, do konca februára 2023 ešte bude fungovať jeho týždenný odvoz.

Úhradu poplatku v hotovosti alebo platobnou kartou budem prijímať  od 1. februára 2023 (streda).

Bezhotovostnú platbu bankovým prevodom môžete zrealizovať na bankový účet č. SK51 0200 0000 0000 0542 5112 už od 1. januára 2023, avšak nálepky a kartičku na zberný dvor bude možné si prevziať až od 1. februára 2023. Ako variabilný symbol uveďte súpisné číslo domu (dlhšie číslo), alebo do poznámky meno, ulicu a číslo domu. Prosíme  poplatníkov, ktorí budú platiť bankovým prevodom po 1. februári 2023, aby nálepky, kartičku na zberný dvor a vrecia na triedenie si prišli vyzdvihnúť až v nasledujúcich dňoch po vykonaní úhrady, nakoľko k bankovým transakciám nemám okamžitý prístup (v opačnom prípade bude potrebné predložiť potvrdenie o vykonaní prevodu).

V čase od 1. februára 2023 - po uhradení poplatku dostanete nálepky na označenie zberných nádob, kartičku na zberný dvor  a priesvitné vrecia na zber papiera a plastov. Priesvitné vrecia sú počas celého roka k dispozícii na obecnom úrade. Naďalej platí, že do jedného vreca spolu s plastami môžete zbierať aj VKM a kovy. Pripomínam Vám možnosť zbierať papier a plasty do 120 lit. alebo 240 lit. zbernej nádoby, žltá nádoba slúži na zber plastov, modrá na papier.

 

Dávame Vám do pozornosti zmeny, ktoré budú v platnosti  od 1.1.2023:

  • Harmonogram zberu KO a jeho triedených zložiek na rok 2023,
  • Dňom 28. februára 2023 končí platnosť nálepiek r. 2022 – končí týždenný odvoz zmesového komunálneho odpadu (bude dvojtýždenná a mesačná frekvencia zberu),
  • Na základe úhrady poplatku za komunálny odpad na r. 2023 obdržíte nálepku na označenie (čiernej) nádoby na zmesový KO a 1 nálepku na označenie hnedej nádoby na BIO odpad (nálepku na ďalšiu 120l BIO-nádobu si môžete zakúpiť),
  • Možnosť vývozu ďalšej 120 l hnedej nádoby s BIO odpadom zo záhrad za odplatu 70 EUR za 1 rok
  • Znižujeme poplatok o 50 % na 110 l alebo 120 l nádoby pre:

a) samostatne (osamelo) žijúcu fyzickú osobu staršiu ako 65 rokov s trvalým pobytom v obci Malinovo,

b) dvoch a viacerých nepracujúcich občanov nad 65 rokov žijúcich v spoločnej domácnosti všetci s trvalým pobytom v obci Malinovo,

c) osobu, ktorá sa v rámci jednej domácnosti preukázateľne celodenne stará o iného člena domácnosti, ktorý je odkázaný na pomoc  inej fyzickej osoby, v dôsledku čoho osoba poskytujúca starostlivosť nevykonáva žiadnu zárobkovú činnost,

d) osobu, ktorá disponuje platným preukazom ťažko zdravotne postihnutého, pričom žije sama v domácnosti a v dôsledku svojho postihnutia nie je zamestnaná a nevykonáva žiadnu zárobkovú činnost.

e) sadzby pre fyzické a právnické osoby na rok 2023:

Počet vývozov v roku

Objem

Poplatok

26 vývozov

110 l nádoba

172 EUR / rok

26 vývozov

120 l nádoba

187 EUR / rok

26 vývozov

240 l nádoba

374 EUR / rok

26 vývozov

1.100 l nádoba

1716 EUR / rok

13 vývozov

110 l nádoba

86 EUR / rok

13 vývozov

120 l nádoba

94 EUR / rok

13 vývozov

240 l nádoba

187 EUR / rok

          Upozorňujeme občanov, že zberné nádoby na zmesový komunálny odpad a hnedé nádoby na biologicky rozložiteľný komunálny odpad, ktoré nebudú označené novou nálepkou na rok 2023, od 1. marca 2023 nebudú vyprázdnené.

 

               Némethová Ildikó

                oddelenie daní a poplatkov

 

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce Malinovo za rok 2022 

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce Malinovo za rok 2021 

 

 

Úradné hodiny

Obecný úrad Malinovo

Stránkové hodiny:

Pon: 7:00  13:00 12:00  15:00
Str: 7:00  13:00 12:00  17:00
Pia: 7:00  12:00

STAVEBNÝ ÚRAD

Stránkový deň:

Streda: od 13:00 do 17:00 hod.

Tel.: 0910 244 300

Email: 

stavba@malinovo.sk

Odborný pracovník:

Mgr. Margita Fleischerová

Odpadové hospodárstvo

Zberný dvor

Stránkové hodiny:

Str: 13:00 - 18:00

Pia:09:00 - 12:00

        13:00 - 18:00

So: 09:00 - 12:00

        13:00 - 18:00

 

 

Obecny rozhlas

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia V-obraze
Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Voľne k stiahnutiu:

Google Play

App Store