Malinovo - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

PARTICIPATÍVNY ROZPOČET OBCE MALINOVO 2021

Obec Malinovo prichádza v roku 2021 s možnosťou pre občanov spolurozhodovať o prostriedkoch z rozpočtu obce a podporiť projekty pre zlepšenie našej obce prihlásené do participatívneho rozpočtu.

Predkladáme Vám 3 projekty, ktoré získali hlasovaním Komisie pre participatívny rozpočet dostatočný počet bodov na to, aby mohli byť predložené verejnosti na hlasovanie.

O tom, ktoré projekty získajú finančnú podporu na realizáciu, rozhodnete hlasovaním Vy, občania obce Malinovo prostredníctvom hlasovacieho lístka.

Projekty prihlásené do participatívneho rozpočtu:

1. Projekt - Knižný altánok v malinovskom parku

Žiadateľ: Doma v Malinove

Požadovaná dotácia: 2 800,- €

Projekt

2. Projekt - Múdri malinovskí čitatelia

Žiadateľ: Spojená škola Malinovo

Požadovaná dotácia: 3 000,- €

Projekt

3. Projekt - Hniezdo pre Belorítky

Žiadateľ: WIKY s.r.o.

Požadovaná dotácia: 2 000,-€

Projekt

HLASOVANIE

Hlasovanie verejnosti sa začína dňom:

24.3.2021 (streda) a ukončené bude dňa: 2.4.2021 (piatok).

Prezentácia samotných projektov bude na internetovej stránke obce: www.malinovo.sk do 2.4.2021 (piatok) .

Hlasovať môžete dvoma spôsobmi:

a) elektronicky - vyplnením hlasovacieho lístka vo Worde (s tým, že občan obce Malinovo môže za konkrétny projekt hlasovať iba 1x z jednej emailovej adresy, pričom musí byť jasne identifikovateľný menom, priezviskom a adresou trvalého pobytu) a to zaslaním na emailový kontakt: dotacie@malinovo.sk

b) osobne - vhodením vypísaného hlasovacieho lístka do schránky, ktorá sa nachádza pri vstupe do budovy Obecného úradu Malinovo, na adrese: Ludvíka Svobodu č. 17,  Malinovo.

- hlasujúci môže udeliť jednému projektu len jeden hlas,

- počas trvania výzvy môže hlasujúci hlasovať len jedenkrát,

- hlas bude započítaný len v prípade, ak je hlasujúci občanom obce Malinovo a má viac ako 15 rokov.

HLASOVACÍ LÍSTOK

Hlasovací lístok - participatívny rozpočet 2021 

 

VÝSLEDKY HLASOVANIA

PARTICIPATÍVNY ROZPOČET OBCE MALINOVO 2021  

Dámy a páni, prinášame vám výsledky hlasovania občanov za jednotlivé projekty. Hlasovania sa zúčastnilo spolu 135 ľudí, z toho platných hlasov bolo 120. Minimálne kvórum na vybratie projektu bolo 10% z platných hlasov, čo splnili všetky 3 projekty. Komisia pre Participatívny rozpočet sa preto rozhodla tak, že podporí všetky 3 projekty v maximálnej výške dotácie, o ktorú žiadatelia požiadali.

Na prvom mieste sa umiestnil projekt č.2 Múdri Malinovskí čitatelia, ktorý získal vďaka vám 81 platných hlasov (čo predstavuje 67,50%).

Na druhom mieste sa umiestnil projekt č. 1 Knižný altánok s 25 platnými hlasmi (20,83%). Žiaľ, projekt č. 1 Knižný altánok napriek tomu nebude zrealizovaný, nakoľko BSK už začalo s revitalizáciou parku a nebolo by to v súlade s obnovou parku.

Na treťom mieste sa umiestnil projekt č. 3 Hniezdo pre Belorítky so 14 platnými hlasmi (11,67%).

Žiadateľom gratulujeme a prajeme úspešnú realizáciu projektov.

 

PARTICIPATÍVNY ROZPOČET OBCE MALINOVO

Dokumenty na stiahnutie:

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z participatívneho rozpočtu obce Malinovo na rok 2021

Žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt v rámci participatívneho rozpočtu obce Malinovo

Čestné vyhlásenie k žiadosti o poskytnutie dotácie z participatívneho rozpočtu obce Malinovo

Participatívny rozpočet obce Malinovo