Malinovo - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

logo

Čo je participatívny rozpočet?

− nástroj, ktorou obec Malinovo zapája obyvateľov do správy a rozvoja obce tým, že môžu prihlásiť vlastné komunitné - verejnoprospešné projekty, z ktorých majú benefit viacerí obyvatelia obce,

− časť rozpočtu obce  vyčlenená na financovanie verejných projektov,

- o realizácii predložených projektov rozhodujú formou hlasovania občania obce podľa vlastného uváženia,

-maximálna výška dotácie na jeden projekt je stanovená na 3.000,00 EUR.

 

Ako sa zúčastňuje obyvateľ participatívneho rozpočtu?

-prihlasuje projekty

-hlasuje o projektoch

-aktívne pracuje na projektoch

 

Kto môže podať žiadosť o participatívny rozpočet?

- organizácia zriadená obcou,

- právnická osoba so sídlom na území obce – OZ, nadácia, NO...,

- fyzická osoba – podnikateľ so sídlom na území obce, alebo ktorá pôsobí a vykonáva činnosť na území obce, alebo poskytuje služby občanom obce.

 

Aké oblasti môžu byť podporené?

− športové aktivity,

− aktivity detí a mládeže,

− záujmové umelecké činnosti, kultúrne aktivity a všeobecné prospešné činnosti,

− sociálne projekty,

− zdravotníctvo a zdravotne postihnutí,

− ekológia a životné prostredie.

AKO PODAŤ ŽIADOSŤ O DOTÁCIU Z PARTICIPATÍVNEHO ROZPOČTU?

Žiadateľ predkladá projekt na základe elektronickej žiadosti, ktorú predstavuje vyplnený formulár podaný prostredníctvom webového informačného systému. Žiadosť spolu s povinnými prílohami je potrebné podať v termíne.