Obec Malinovo
Obec
Malinovo
oficiálne stránky obce
Malinovo

Odvoz odpadu

Odvoz komunálneho odpadu

Obec Malinovo vyberá poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na základe zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a na základe Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2019 obce Malinovo o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady drobné stavebné odpady.

Poplatník je povinný v priebehu roka oznámiť obci Malinovo skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik poplatkovej povinnosti z poplatku za komunálne odpady a oznámiť každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo zmeny nastali.

OZNAM

Vážení občania, informujeme Vás o možnostiach platenia poplatku za odvoz komunálneho odpadu na rok 2022.

Poplatok je potrebné uhradiť  v čase od 1.januára do 28. februára 2022.

Do 28. februára 2022(vrátane) budú odpad odvážať na základe nálepky r.2021.

        Úhradu poplatku v hotovosti alebo platobnou kartou budem prijímať od 2. februára 2022 (streda).

Bezhotovostnú platbu bankovým prevodom môžete zrealizovať na bankový účet č. SK51 0200 0000 0000 0542 5112 už od 1. januára 2022, avšak nálepku a kartičku na zberný dvor bude možné prevziať až od 2. februára 2022. Ako variabilný symbol uveďte súpisné číslo domu (dlhšie číslo), alebo do poznámky meno, ulicu a číslo domu. Prosíme  poplatníkov, ktorí budú platiť bankovým prevodom po 1. februári 2022, aby nálepku, kartičku na zberný dvor a vrecia na triedenie si prišli vyzdvihnúť až v nasledujúcich dňoch po vykonaní úhrady, nakoľko k bankovým transakciám nemám okamžitý prístup (v opačnom prípade bude potrebné predložiť potvrdenie o vykonaní prevodu).

V čase od 2. februára 2022 - po uhradení poplatku dostanete nálepku na označenie zbernej nádoby, kartičku na zberný dvor v Malinove  a priesvitné vrecia na zber papiera a plastov. Priesvitné vrecia sú počas celého roka k dispozícii na obecnom úrade. Naďalej platí, že do jedného vreca spolu s plastami môžete zbierať aj VKM a kovy.

Zároveň Vám dávame do pozornosti harmonogram vývozu triedeného papiera a plastov na rok 2022.

Upozorňujeme občanov, že zberné nádoby na zmesový komunálny odpad, ktoré nebudú označené novou nálepkou na rok 2022, od 7. marca 2022 nebudú vyprázdnené.

                Némethová Ildikó

                oddelenie daní a poplatkov

                                                       

Každý pôvodca komunálnych odpadov je povinný nakladať s odpadmi v súlade so Všeobecne záväzným nariadením obce Malinovo č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.

Ďalej je povinný:

  • zapojiť sa do systému zberu komunálneho odpadu,
  • užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálneho odpadu v obci,
  • ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci.

Zbernú nádobu na zmiešaný komunálny odpad (čiernu) si poplatník zabezpečí na vlastné náklady. Zbernú nádobu na biologicky rozložiteľný komunálny odpad zo záhrad (BRO) zabezpečuje obec. Špeciálnu 120 l zbernú nádobu (hnedú) na BRO obec poskytuje poplatníkovi na základe jeho písomnej žiadosti (tlačivo: ŽIADOSŤ O  ZAPOJENIE DO SYSTÉMU ZBERU BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO ODPADU ZO ZÁHRAD) . Tlačivo je k dispozícii na našej webovej stránke a na obecnom úrade.

 

Ročný poplatok za TKO v roku 2022

Počet vývozov

Objem nádoby/frekvencia

Cena/rok

Cena/ dm3/ týždeň

53 vývozov

raz za týždeň 110 l nádoba

130,- EUR/rok

0,02223

53 vývozov

raz za týždeň 120 l nádoba

136,- EUR/rok

0,02141

26 vývozov

raz za 2 týždne 110 l nádoba

78,- EUR/rok

0,02712

26 vývozov

raz za 2 týždne 120 l nádoba

81,- EUR/rok

0,02589

53 vývozov

raz za týždeň 240 l nádoba

221,- EUR/rok

0,01740

26 vývozov

raz za 2 týždne 240 l nádoba

122,- EUR/rok

0,01964

53 vývozov

raz za týždeň 1.100 l nádoba

996,- EUR/rok

0,01707

26 vývozov

raz za 2 týždne 1.100 l nádoba

544,- EUR/rok

0,01902

13 vývozov

raz za mesiac 110 l nádoba

53,- EUR/rok

0,03672

13 vývozov

raz za mesiac 120 l nádoba

54,- EUR/rok

0,03469

13 vývozov

raz za mesiac 240 l nádoba

75,- EUR/rok

0,02404

Odvoz dvojtýždňového odpadu bude každý párny týždeň v pondelok. Poplatky za odvoz komunálneho odpadu upravuje Všeobecné záväzné nariadenie obce Malinovo č.7/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.2/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Začiatok odvozu  bioodpadu z hnedých nádob od brán domov budú odvážať od 01. marca 2022 týždenne každý UTOROK. Zber začína o 06,00 hod., prosíme Vás, aby ste nádoby vykladali včas.

 

HARMONOGRAM
vývozu triedeného odpadu na rok 2022 + štvortýždňový vývoz komunálneho odpadu 

03. január - papier

04. júl - plast                

17. január - plast

18. júl - papier

 

31. január - papier

01. august - plast

14. február - plast

15. august - papier

 

28. február - papier

29. august - plast

 

14. marec - plast

12. september - papier

28. marec - papier

11. apríl - plast           

25. apríl - papier

09. máj - plast

23. máj - papier

06. jún - plast   

20. jún - papier

26. september - plast

10. október - papier

24. október - plast

07. november - papier

21. november - plast

05. december - papier

19. december - plast

 

 

 

Kalendár vývozu 2022

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce Malinovo za rok 2021 

 

Zber plastov, kovov a tetrapakov zo žltých nádob 

Spoločnosť AVE sa rozhodla zaviesť zber plastov, kovov a tetrapakov zo žltých nádob.

Obyvatelia môžu používať LEN žltú nádobu, LEN priesvitné vrece, alebo kombináciu oboch druhov zberu. Prechod na nádoby však nie je podmienkou. Žlté nádoby si môžu občania zaobstarať na vlastné náklady.

Dôvodov na zmenu je niekoľko:

  • Zjednodušená manipulácia – stláčanie do nádoby, vyloženie na ulicu
  • Ochrana pred zlými klimatickými podmienkami
  • Zjednodušená manipulácia pri nakladaní do vozidla a spracovaní pri lise
  • Ochrana životného prostredia

Použité môžu byť 120 aj 240-litrové žlté nádoby. Najlepšou voľbou sú certifikované SULO nádoby, aby boli dostatočne kvalitné a odolné voči nárazom.

OZNAM

Spoločnosť AVE SK oznamuje, že počnúc dňom 01.12.2020 bude zberať v obciach, kde je zavedený separovaný zber prostredníctvom vrecového zberu len vrecia, ktoré dáva obec pri úhrade za odpad čiže priesvitné bezfarebné vrecia. Vrecia inej farby (čierne, modré, žlté a pod.) zberať nebudeme, nakoľko sa nám hromadí v týchto nepriehľadných vreciach zmesový komunálny odpad namiesto plastov/papiera. V prípade, ak sa takéto (inofarebné) vrecia vyskytnú, nebude ich naša spoločnosť od občanov zberať. Toto usmernenie sa netýka zberu plastov a papiera prostredníctvom žltých/modrých 240/1100 litrových nádob.

Predchádzanie reklamácií spoločnosť AVE SK Predchádzanie reklamácií spoločnosť AVE SK  + Manuál vývozu odpadov 

Úradné hodiny

Obecný úrad Malinovo

Stránkové hodiny:

Pon: 7:00  13:00 12:00  15:00
Str: 7:00  13:00 12:00  17:00
Pia: 7:00  12:00

Spoločný stavebný úrad

Stránkové hodiny:

Pondelok: nestránkový deň

Utorok: nestránkový deň

Streda: nestránkový deň

Štvrtok: nestránkový deň

Piatok: nestránkový deň

Od 01.06.2022 bude spoločný stavebný úrad až do odvolania zatvorený. 

Odpadové hospodárstvo

Zberný dvor

Str: 13:00 - 18:00

Pia:09:00 - 12:00

        13:00 - 18:00

So: 09:00 - 12:00

        13:00 - 18:00

Kalendár vývozu 2022

 

Obecny rozhlas

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia V-obraze
Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Voľne k stiahnutiu:

Google Play

App Store