Obec Malinovo
Obec
Malinovo
oficiálne stránky obce
Malinovo

Odvoz odpadu

Odvoz komunálneho odpadu

Obec Malinovo vyberá poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na základe zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a na základe Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2019 obce Malinovo o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady drobné stavebné odpady.

Poplatník je povinný v priebehu roka oznámiť obci Malinovo skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik poplatkovej povinnosti z poplatku za komunálne odpady a oznámiť každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo zmeny nastali.

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa hradí do pokladne obecného úradu v hotovosti, platobnou kartou alebo bankovým prevodom. Úhradu poplatku za komunálny odpad bankovým prevodom treba realizovať na bankový účet č. SK51 0200 0000 0000 0542 5112. Ako variabilný symbol uveďte  súpisné čísloorientačné číslo domu s medzerou alebo do poznámky ulicu + orientačné číslo. 

Po uhradení poplatku poplatník dostane:

  • nálepku na označenie zbernej nádoby,
  • kartičku, s ktorou sa preukáže pri vstupe na zberný dvor v Malinove,
  • priesvitné vrecia na triedenie plastov a papiera.

Začiatkom januára každého kalendárneho roka zverejňujeme na obecnej stránke aktuálne informácie pre občanov – termín a podmienky úhrady poplatku.

Každý pôvodca komunálnych odpadov je povinný nakladať s odpadmi v súlade so Všeobecne záväzným nariadením obce Malinovo č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.

Ďalej je povinný:

  • zapojiť sa do systému zberu komunálneho odpadu,
  • užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálneho odpadu v obci,
  • ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci.

Zbernú nádobu na zmiešaný komunálny odpad (čiernu) si poplatník zabezpečí na vlastné náklady. Zbernú nádobu na biologicky rozložiteľný komunálny odpad zo záhrad (BRO) zabezpečuje obec. Špeciálnu 120 l zbernú nádobu (hnedú) na BRO obec poskytuje poplatníkovi na základe jeho písomnej žiadosti (tlačivo: ŽIADOSŤ O  ZAPOJENIE DO SYSTÉMU ZBERU BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO ODPADU ZO ZÁHRAD) . Tlačivo je k dispozícii na našej webovej stránke a na obecnom úrade.

 

Ročný poplatok za TKO v roku 2021

Počet vývozov

Objem nádoby/frekvencia

Cena/rok

Cena/ dm3/ týždeň

53 vývozov

raz za týždeň 110 l nádoba

130,- EUR/rok

0,02223

53 vývozov

raz za týždeň 120 l nádoba

136,- EUR/rok

0,02141

26 vývozov

raz za 2 týždne 110 l nádoba

78,- EUR/rok

0,02712

26 vývozov

raz za 2 týždne 120 l nádoba

81,- EUR/rok

0,02589

53 vývozov

raz za týždeň 240 l nádoba

221,- EUR/rok

0,01740

26 vývozov

raz za 2 týždne 240 l nádoba

122,- EUR/rok

0,01964

53 vývozov

raz za týždeň 1.100 l nádoba

996,- EUR/rok

0,01707

26 vývozov

raz za 2 týždne 1.100 l nádoba

544,- EUR/rok

0,01902

13 vývozov

raz za mesiac 110 l nádoba

53,- EUR/rok

0,03672

13 vývozov

raz za mesiac 120 l nádoba

54,- EUR/rok

0,03469

13 vývozov

raz za mesiac 240 l nádoba

75,- EUR/rok

0,02404

Odvoz dvojtýždňového odpadu bude každý párny týždeň v pondelok .Poplatky za odvoz komunálneho odpadu na rok 2021 upravuje Všeobecné záväzné nariadenie obce Malinovo č.7/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.2/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Začiatok odvozu  bioodpadu z hnedých nádob od brán domov budú odvážať od 02. marca 2021 týždenne každý UTOROK. Zber začína o 06,00 hod., prosíme Vás, aby ste nádoby vykladali včas.

OZNAM

❗️ Pozor zmena od septembra ❗️

👉 úprava harmonogramu vývozu separovaného zberu

👉 oddelený termín pre zber separovaných zložiek (papier a plast)

Oficiálne stanovisko spoločnosti AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.:

Z dôvodu snahy o zvýšenie efektivity zberu separovaných odpadov, pristúpila zberová spoločnosť AVE SK k oddelenému zberu separovaného papiera a plastov. Od septembra 2021 sa tieto druhotné suroviny v obci Malinovo nebudú zbierať spoločne, v jednom termíne, ako tomu bolo doteraz. Pri oddelenom zbere separovaného papiera je možné túto druhotnú surovinu okamžite spracovať, tzn. zlisovať do balíkov určených na recykláciu, bez potreby oddeľovania jednotlivých papierov a lepenky na separačnej linke od separovaných plastov. V obci Malinovo sa vďaka tejto zmene podarí zachovať/navýšiť percentuálnu vyseparovanosť papiera.

Vrecia, ktoré sa používajú na zber separovaných plastov môžu obsahovať aj VKM (Tetrapack) a kovy. Nie je potrebné oddeľovať ich do separátnych vriec. Dotrieďovanie jednotlivých zložiek, ktoré patria do vreca na separované plasty, je zabezpečené prostredníctvom zamestnancov pracujúcich na separačnej linke.

V praxi táto úprava znamená, že 100% vyzbieraných ton papiera môže byť pripočítaných do vyseparovanosti obce, nakoľko nebude obsahovať žiadne znečistenia a bude efektívnejší aj z pohľadu ochrany životného prostredia, keďže sa recyklujú aj menšie útržky papiera."

OZNAM

Vážení občania,
dávame do pozornosti zmenu harmonogramu vývozu triedeného papiera a plastov.
Zároveň upresňujeme, že štvortýždenný (mesačný) vývoz komunálneho odpadu sa uskutočňuje v týždni spolu s plastami.

HARMONOGRAM
vývozu triedeného odpadu na rok 2021 + štvortýždňový vývoz komunálneho odpadu - zmena:
  

18. január

05. júl

08. november – papier

15. február

02. august

22. november - plast

15. marec

30. august

06. december – papier

12. apríl

13. september – papier

20. december - plast

10. máj

27. september – plast

 

07. jún

11. október – papier

 

---

25. október - plast

 

Kalendár vývozu 2021 - zmena  

OZNAM

Spoločnosť AVE SK oznamuje, že počnúc dňom 01.12.2020 bude zberať v obciach, kde je zavedený separovaný zber prostredníctvom vrecového zberu len vrecia, ktoré dáva obec pri úhrade za odpad čiže priesvitné bezfarebné vrecia. Vrecia inej farby (čierne, modré, žlté a pod.) zberať nebudeme, nakoľko sa nám hromadí v týchto nepriehľadných vreciach zmesový komunálny odpad namiesto plastov/papiera. V prípade, ak sa takéto (inofarebné) vrecia vyskytnú, nebude ich naša spoločnosť od občanov zberať. Toto usmernenie sa netýka zberu plastov a papiera prostredníctvom žltých/modrých 240/1100 litrových nádob.

Predchádzanie reklamácií spoločnosť AVE SK Predchádzanie reklamácií spoločnosť AVE SK  + Manuál vývozu odpadov