Obec Malinovo
Obec
Malinovo
oficiálne stránky obce
Malinovo

Odvoz odpadu

Odvoz komunálneho odpadu

Obec Malinovo vyberá poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na základe zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a na základe Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2019 obce Malinovo o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady drobné stavebné odpady.

Poplatník je povinný v priebehu roka oznámiť obci Malinovo skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik poplatkovej povinnosti z poplatku za komunálne odpady a oznámiť každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo zmeny nastali.

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa hradí do pokladne obecného úradu v hotovosti, platobnou kartou alebo bankovým prevodom. Úhradu poplatku za komunálny odpad bankovým prevodom treba realizovať na bankový účet č. SK51 0200 0000 0000 0542 5112. Ako variabilný symbol uveďte  súpisné čísloorientačné číslo domu s medzerou alebo do poznámky ulicu + orientačné číslo. 

Po uhradení poplatku poplatník dostane:

  • nálepku na označenie zbernej nádoby,
  • kartičku, s ktorou sa preukáže pri vstupe na zberný dvor v Malinove,
  • priesvitné vrecia na triedenie plastov a papiera.

Začiatkom januára každého kalendárneho roka zverejňujeme na obecnej stránke aktuálne informácie pre občanov – termín a podmienky úhrady poplatku.

Každý pôvodca komunálnych odpadov je povinný nakladať s odpadmi v súlade so Všeobecne záväzným nariadením obce Malinovo č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.

Ďalej je povinný:

  • zapojiť sa do systému zberu komunálneho odpadu,
  • užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálneho odpadu v obci,
  • ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci.

Zbernú nádobu na zmiešaný komunálny odpad (čiernu) si poplatník zabezpečí na vlastné náklady. Zbernú nádobu na biologicky rozložiteľný komunálny odpad zo záhrad (BRO) zabezpečuje obec. Špeciálnu 120 l zbernú nádobu (hnedú) na BRO obec poskytuje poplatníkovi na základe jeho písomnej žiadosti (tlačivo: ŽIADOSŤ O  ZAPOJENIE DO SYSTÉMU ZBERU BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO ODPADU ZO ZÁHRAD) . Tlačivo je k dispozícii na našej webovej stránke a na obecnom úrade.

 

Ročný poplatok za TKO v roku 2021

Počet vývozov

Objem nádoby/frekvencia

Cena/rok

Cena/ dm3/ týždeň

53 vývozov

raz za týždeň 110 l nádoba

130,- EUR/rok

0,02223

53 vývozov

raz za týždeň 120 l nádoba

136,- EUR/rok

0,02141

26 vývozov

raz za 2 týždne 110 l nádoba

78,- EUR/rok

0,02712

26 vývozov

raz za 2 týždne 120 l nádoba

81,- EUR/rok

0,02589

53 vývozov

raz za týždeň 240 l nádoba

221,- EUR/rok

0,01740

26 vývozov

raz za 2 týždne 240 l nádoba

122,- EUR/rok

0,01964

53 vývozov

raz za týždeň 1.100 l nádoba

996,- EUR/rok

0,01707

26 vývozov

raz za 2 týždne 1.100 l nádoba

544,- EUR/rok

0,01902

13 vývozov

raz za mesiac 110 l nádoba

53,- EUR/rok

0,03672

13 vývozov

raz za mesiac 120 l nádoba

54,- EUR/rok

0,03469

13 vývozov

raz za mesiac 240 l nádoba

75,- EUR/rok

0,02404

Odvoz dvojtýždňového odpadu bude každý párny týždeň v pondelok .Poplatky za odvoz komunálneho odpadu na rok 2021 upravuje Všeobecné záväzné nariadenie obce Malinovo č.7/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.2/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Začiatok odvozu  bioodpadu z hnedých nádob od brán domov budú odvážať od 02. marca 2021 týždenne každý UTOROK. Zber začína o 06,00 hod., prosíme Vás, aby ste nádoby vykladali včas.


HARMONOGRAM
vývozu triedeného odpadu na rok 2021 + štvortýždňový vývoz komunálneho odpadu:
  

18. január 5. júl
15. február 2. august
15. marec 30. august
12. apríl 27. september
10. máj 25. október
7. jún 22. november
--- 20. december

Kalendár vývozu 2021 

OZNAM

Spoločnosť AVE SK oznamuje, že počnúc dňom 01.12.2020 bude zberať v obciach, kde je zavedený separovaný zber prostredníctvom vrecového zberu len vrecia, ktoré dáva obec pri úhrade za odpad čiže priesvitné bezfarebné vrecia. Vrecia inej farby (čierne, modré, žlté a pod.) zberať nebudeme, nakoľko sa nám hromadí v týchto nepriehľadných vreciach zmesový komunálny odpad namiesto plastov/papiera. V prípade, ak sa takéto (inofarebné) vrecia vyskytnú, nebude ich naša spoločnosť od občanov zberať. Toto usmernenie sa netýka zberu plastov a papiera prostredníctvom žltých/modrých 240/1100 litrových nádob.

Predchádzanie reklamácií spoločnosť AVE SK Predchádzanie reklamácií spoločnosť AVE SK  + Manuál vývozu odpadov 

Úradné hodiny

Obecný úrad Malinovo

Aktuálne úradné hodiny:

OZNAM - Aktuálne úradné hodiny

 

VÝVOZ TRIEDENÉHO ODPADU + štvortýždňový vývoz komunálneho odpadu 2021

Kalendár vývozu 2021

 

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia V-obraze
Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Voľne k stiahnutiu:

Google Play

App Store