Menu
Obec Malinovo
Obec
Malinovo
oficiálne stránky obce
Malinovo

Stavebné povolenie

Stavby, ich zmeny (stavebné úpravy, prestavby, nadstavby a prístavby) je možné uskutočňovať iba  podľa  stavebného povolenia. Právoplatné stavebné povolenie oprávňuje stavebníka začať vykonávať stavebné práce na stavbe v súlade s podmienkami určenými v povolení a podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom.

Čo potrebujete

Prílohy:

 • Doklady, ktorými stavebník  preukazuje, že je  vlastníkom pozemku alebo stavby  alebo má k pozemku či stavbe iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na pozemku požadovanú stavbu alebo vykonať zmenu stavby alebo udržiavacie práce na nej (v zmysle § 139 stavebného zákona).
 • Snímka  z katastrálnej mapy
 • Správny poplatok v súlade s položkou 60 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení platných zmien.
 • Rozhodnutie o umiestnení stavby, alebo doklad o upustení od územného rozhodnutia a súhlas podľa § 120 stavebného zákona, ktorý vydáva príslušný stavebný úrad.
 • Projektovú dokumentáciu stavby vypracovanú oprávnenou osobou v dvoch vyhotoveniach.
 • Doklady o rokovaní s dotknutými orgánmi a s účastníkmi konania:
 • Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce ku stavebnému konaniu:

 • Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, z hľadiska odpadového hospodárstva, ochrany prírody a krajiny a štátnej vodnej správy, Hurbanova č. 21, Senec (resp. Obec Malinovo z hľadiska ŠVS)
 • Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v  Senci, ODI, Hollého č. 8, 903 01 Senec,
 • Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Hasičská 4, 902 01 Pezinok
 • Okresný úrad Senec, pozemkový a lesný odbor, Hurbanova č.21, 903 01 Senec
 • Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
 • Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
 • Slovenský plynárenský priemysel-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava
 • Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava
 • Slovenský zväz telesne postihnutých, Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava
 • Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava
 • Slovenská správa ciest, Miletičova ul., Bratislava
 • Obce Malinovo povolenie malého zdroja znečistenia ovzdušia
 • Obec Malinovo povolenie vjazdu a výjazdu
 • Stavebné povolenie na vodné a dopravné stavby
 • Stanoviská správcov inžinierskych sietí v predmetnom území, ak sa nevyjadrovali v územnom konaní:
 • Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská č.48, 826 46 Bratislava
 • ZE a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
 • SPP- Distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/A, 825 17 Bratislava
 • Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 825 13 Bratislava
 • Orange a.s., Prievozská 6/A, Bratislava
 • Progres –TS s.r.o., Kosodrevinová 42, 821 07 Bratislava
 • Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava

Iné doklady:

 • Žiadosť o stavebné povolenie sa podáva písomne.

Doklad o zaplatení správneho poplatku musí byť súčasťou žiadosti.

Úradné hodiny

Obecný úrad Malinovo

Stránkové hodiny:

Pon: 7:00  13:00 12:00  15:00
Str: 7:00  13:00 12:00  17:00
Pia: 7:00  12:00

STAVEBNÝ ÚRAD

Stránkový deň:

Streda: od 13:00 do 17:00 hod.

Tel.: 0910 244 300

Email: 

stavba@malinovo.sk

Odborný pracovník:

Mgr. Margita Fleischerová

 

Odpadové hospodárstvo

Zberný dvor

Stránkové hodiny:

Str: 13:00 - 18:00

Pia:09:00 - 12:00

        13:00 - 18:00

So: 09:00 - 12:00

        13:00 - 18:00

 

 

Matrika

Od 15.4.2024 bude oddelenie matrika a evidencia obyvateľov otvorená a to každý pondelok a stredu od 8:00 - 15:00 hod.

Obecny rozhlas

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia V-obraze
Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Voľne k stiahnutiu:

Google Play

App Store