ZŠ 1-4 s vyučovacím jazykom slovenským


Viac informácií o škole nájdete na www.zsmalinovo.sk.

Adresa: Základná škola, Školská 11, 900 45 Malinovo
Telefón: 02/45955141
E-mail: email


Riaditeľka školy:
PaedDr. Dajana Csóková

Pedagogické pracovníčky:
PaedDr. Dajana Csókováriaditeľka
Mgr. Edita Skácelovázástupkyňa riaditeľky
Milada Polúchovávedúca ŠKD
Mgr. Jana Smažákovátried. uč. 1. A triedy
Ivana Poliakovávychovávateľka v 1. A triede
Mgr. Magdaléna Mokrátried. uč. v 1. B triede
Zuzana Molnárovávychovávateľka v 1. B triede
Mgr. Martina Karkoškovátried. uč. v 1. C triede
Zuzana Malyakovávychovávateľka v 1. C triede
Mgr. Edita Skácelovátried. uč. v 2. A triede
Mgr. Oľga Kňazúrovávychovávateľka v 2. A triede
Mgr. Monika Tvaruskovátried. uč. v 2. B triede
Mgr. Malvína Botlóovávychovávateľka v 2. B triede
Mgr. Jana Valigurováasistent učiteľa v 2. B triede
Mgr. Marcela Hnilicovátried. uč. v 3. A triede
Vilma Juhászovávychovávateľka v 3. A triede
Mgr. Petra Bradáčtried. uč. v 4. A triede
Milada Poluchovávychovávateľka v 4. A triede


Ekonómka školy:
Miroslava Kulštrunková

Školníčky:
Edita Erdösyová
Monika Lieszkovszká

Školník:
Tibor Tóth

Informácie o škole



Zápis do 1. ročníka ZŠ
Zápis detí do 1. ročníka ZŠ v Malinove sa uskutoční dňa 7. apríla 2017 o 15.30 hod v budove ZŠ na Školskej ulici. Rodičia si prinesú na zápis občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.

Čo Vám ponúka ZŠ v Malinove?



Školu, ktorá sa vo svojom školskom vzdelávacom programe riadi mottom: „NAŠE SRDCE PATRÍ DEŤOM“.

Vyučovanie ZŠ je organizované v dvoch budovách:
- na Školskej ulici
- na Višňovej ulici (na elokovanom pracovisku).

ZŠ Malinovo poskytuje:
 • Priateľské, útulné a bezstresové prostredie v samostatných triedach pre každý ročník s počtom žiakov 20 - 25.
 • V našej škole každé dieťa zažije úspech a získa zdravé sebavedomie.
 • Individuálny prístup k deťom nadaným, ale aj k deťom s poruchami učenia.
 • O vaše dieťa sa stará kvalifikovaný kolektív pedagogických pracovníkov od 6,30 do 17,00 hod.
 • V rámci kontinuálneho vzdelávania učiteľov je škola zapojená do projektu „Profesijný a kariérny rast pedagogických zamestnancov“.
 • Vo vyučovacom procese využívame alternatívne formy a metódy učenia (integrované tematické vyučovanie, zážitkové učenie, škola hrou).
 • Výučba anglického jazyka a informatickej výchovy od 1. ročníka.
 • Vyučovanie priamo v prírode – v školskom altánku v budove ZŠ na Školskej ulici.
 • Škola a triedy zariadené modernou počítačovou technikou (samostatné počítačové učebne, triedy s dataprojektorom, interaktívnymi tabuľami a tabletmi, prístup na internet vo všetkých miestnostiach školy).
 • Škola zariadená moderným školským nábytkom, didaktickou technikou a učebnými pomôckami.
 • Školský klub detí s bohatou ponukou športových, umeleckých, vzdelávacích a prírodovedných aktivít.
 • Možnosť navštevovať popoludní priamo v škole záujmové krúžky Hravá taliančina, Anglický jazyk, spevácky, počítačový a výtvarný krúžok, Šikovníček i krúžky v spolupráci s Centrom voľného času v Malinove.
 • Rôzne školské akcie a výlety, divadelné predstavenia a výchovné koncerty, oslavy medzinárodných dní a pod.
 • Projektové dni v rámci vyučovania i popoludňajšej činnosti v ŠKD: Deň Zeme, Deň mlieka, Deň ovocia a zeleniny, Európsky deň jazykov na školách, Deň detí, Deň rodiny a pod.
 • Preventívne programy v každom ročníku v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Senci.
 • V rámci školského vzdelávacieho programu týždňový pobyt v škole v prírode pre žiakov 2. - 4. ročníka a absolvovanie plaveckého výcviku pre všetkých záujemcov z ročníkov 1. – 4.
 • Škola je zapojená do ďalších projektov: Záložka do knihy spája školy, projekty v rámci rozvoja environmentálnej výchovy.
 • Úzka spolupráca školy s rodičmi, Materskou školou Malinka, s obcou a s organizáciami v obci.
 • Zapájanie žiakov do rôznych súťaží v slovenskom jazyku, matematike, do výtvarných i speváckych súťaží.
 • V škole je vytvorené Občianske združenie Malináčík, ktoré podporuje finančnú stránku školy.

Veríme, že pri výbere školy pre Vaše dieťa sa správne rozhodnete a zvážite všetky výhody a možnosti, ktoré Vašim deťom ponúka naša škola.
Radi Vás privítame!

Slávnostné otvorenie novej budovy ZŠ


7. november 2016
Školáci v Malinove sa učia v dvoch budovách už od septembra, ale v pondelok 7. novembra sme novú školu oficiálne otvárali za účasti štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Krajňáka a ďalších hostí z ministerstva, okresných a krajských inštitúcií. Na slávnosti sa zúčastnili aj starostovia z Mostu pri Bratislave a z Tomášova spolu s riaditeľkami základných škôl, ktoré prijímajú naše deti na druhý stupeň.
„Rozširovanie kapacít základných škôl aj v satelitných obciach, kde dochádza k prudkému nárastu počtu školopovinných detí považujeme za veľmi dôležité," uviedol štátny tajomník Peter Krajňák. V Malinove si podľa neho zaslúži pochvalu aj spolupráca vedenia obce a školy, vďaka ktorej sa náročný projekt za takmer pol milióna eur podarilo úspešne zvládnuť.
Starostka obce Eva Godová srdečne poďakovala zástupcom ministerstva sa pomocnú ruku, za dotáciu, bez ktorej by sa obec pre výstavbu budovy ťažšie rozhodovala.
„Mali sme šťastie na firmu Unistav Teplička, ktorá bola vybratá v procese verejného obstarávania," doplnila starostka obce Eva Godová. Jej pracovníci dokázali prakticky za tri letné mesiace dokončiť dielo vo výbornej kvalite. Kapacita budovy je projektovaná pre 130 žiakov so šiestimi triedami, zborovňou a ďalším potrebným vybavením. Škola je zariadená novým školským nábytkom, vybavená modernou didaktickou technikou, má bezbariérový vstup do budovy i bezbariérové sociálne zariadenie.
Pripomeňme si, že celková hodnota investičných nákladov predstavuje 477 tisíc eur. Z toho ministerstvo školstva poskytlo 150 tisíc eur, 327 tisíc eur financovala zo svojich prostriedkov obec a na vybavenie školy poskytla ZŠ Malinovo 24 tisíc eur.
Na otázku redaktora TASR, ako pomôže obci nová budova školy, starostka obce odpovedala:
„Malinovo patrí tým k obciam v okolí hlavného mesta, kde prebieha intenzívna výstavba nových rodinných i bytových domov a počet obyvateľov prudko narastá. Rastie aj počet detí, ktoré sa hlásia do základnej školy – v tomto roku ich bolo spolu takmer 60, na tri samostatné triedy. A podľa údajov z matriky vieme, že rovnaký počet uchádzačov bude o základnú školu aj na budúci rok. Ba v ďalších rokoch sa počet prváčikov bude ešte zvyšovať. Dopravná situácia na trase medzi Malinovom a Bratislavou je známa, nie je únosné, aby rodičia viezli deti do základnej školy v meste aj 1,5 hodiny, pretože stoja v zápche. Nové triedy priniesli preto všetkým úľavu."

Školský rok naštartoval


7.9.2016

"Malinovo rapídne rastie a zároveň mladne, detí do 15 rokov je stále viac. V tomto roku otvárame novú budovu školy a až tri triedy prvákov," uviedla vo svojom príhovore na otvorení školského roku starostka obce Eva Godová. Riaditeľka ZŠ PaedDr. Dajana Csóková doplnila presné údaje: "Na 138 žiakov, ktorí sa budú učiť v 7 triedach a popoludní pracovať v 7 oddeleniach ŠKD, tu čaká 16 pedagógov a 4 prevádzkoví zamestnanci". Rodičov zaujímali najmä organizačné zmeny v súvislosti s rozdelením žiakov do dvoch budov a deti si pritom nerušene šumeli s kamarátmi. Školský rytmus sa pomaly rozbieha.
Z prejavu starostky obce a riaditeľky ZŠ

Otvorenie školského roku 2016/2017



Z prejavu starostky obce Evy Godovej:
V našej obci, aj keď nemáme šťastie na veľkú školskú budovu, sme vždy citlivo riešili prostredie, v ktorom školáci trávia najproduktívnejšiu časť dňa. Nechceme, aby rodičia museli najmladších žiakov z I. stupňa rozvážať do škôl v okolí alebo v Bratislave, ale ani kapacitu starej školskej budovy už nebolo možné rozširovať. Získali sme dotáciu na výstavbu novej budovy a projekt sa rýchlo zmenil na realitu. Napriek zmenám z pôvodne modulárnej školy na stavbu klasickú, napriek posunutému termínu začiatku výstavby, za tri a pol mesiaca sa podarilo novú školu dokončiť. Chcem vás ubezpečiť, že spĺňa všetky náročné kritériá a hygienické normy. Celkové náklady na výstavbu školy predstavujú 450 tisíc eur, obec zo svojich prostriedkov poskytla 300 tisíc eur. Pribudlo nám 6 krásnych tried, zborovňa pre pedagógov a ďalšie potrebné vybavenie pre plnohodnotný chod školy. Sami sa o tom presvedčíte, keď sa na budúci týždeň do novej budovy nasťahujú žiaci a spolu so svojimi učiteľmi vytvoria tú pravú, úžasnú školskú atmosféru.

Z prejavu riaditeľky ZŠ PaedDr. Dajany Csókovej:
Tento školský rok je pre našu školu výnimočný. Svoj školský príbeh dnes začína písať 57 nových prvákov, pribudli noví žiaci, nové kolegyne. Otvárame aj elokované pracovisko na Višňovej ulici, ktoré sa stane druhým domovom pre niektoré triedne kolektívy i zamestnancov školy. Nová škola nie je spádovou školou pre obyvateľov obytnej časti Tri Vody a jej okolia, ale školou, ktorú náš zriaďovateľ Obec Malinovo vybudoval pre všetkých žiakov, ktorí sa chcú v tejto obci vzdelávať. V tomto školskom roku tam svoje miesta budú mať triedne kolektívy I.C, II.A a III.A so svojimi triednymi učiteľkami a vychovávateľkami. Za posledné 4 roky sa enormne zvýšil počet školopovinných detí v našej obci - takmer trojnásobne - a s potešením môžem skonštatovať, že neustály problém s umiestnením žiakov do našej školy bol vyriešený. Krásne priestory s moderným vybavením poslúžia na kvalitné vzdelávanie našich žiakov, ktorí určite budú do tejto školy chodiť s radosťou a nadšením. Preto mi dovoľte, aby som sa za vynaloženú snahu i námahu pri budovaní elokovanej školy srdečne poďakovala pani starostke.

Druhý školský majáles


Učitelia a rodičia Základnej a Materskej školy v Malinove aj tento rok usporiadali pre rodičov a priateľov školy 2. Majáles dňa 14. mája 2016 v Kultúrnom dome v Malinove. Pripravili bohatý kultúrny program, večeru a tombolu. Výťažok z plesu bude venovaný deťom ZŠ a MŠ v Malinove.

Aktuality v roku 2015


Prvý školský Majáles 2015 pripravili rodičia detí Základnej a Materskej školy v Malinove pre rodičov, učiteľov a široký okruh priateľov oboch škôl.
Viac

Aktuality v septembri 2013


Pri slávnostnom zahájení školského roku 2013/2014 stáli deti pred zrekonštruovanou budovou, ktorá vyzerala skôr ako novostavba.
Viac

Zaujímavosti zo školského roku 2012/2013


Naši školáci sa v šk. roku 2012/2013 zapojili do mnohých súťaží
Viac

Slávnosť pri príležitosti Dňa učiteľov 2013


Poďakovanie za dobrú prácu všetkým pedagogickým i nepedagogickým pracovníkom obecných škôl a školských zariadení vyslovila v mene poslancov obecného zastupiteľstva starostka obce.
Viac

Deti v Zelenej oáze 14. septembra 2012


Na návšteve Zelenej oázy si deti spolu so svojimi učiteľkami pozreli náučné tabule i altánok, ktoré môžu využiť pri hodinách prírodovedy.
Viac



Aktuality v roku 2015



Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2015/16

Dňa 6.2.2015 sa do 1. ročníka ZŠ v Malinove zapísalo 44 detí.
Stav žiakov k 1. 9. 2015 bude nasledovný:

1. ročník:44 žiakov
2. ročník:24 žiakov
3. ročník:19 žiakov
4. ročník:21 žiakov
SPOLU:108 žiakov


Prvý školský Majáles 2015

pripravili rodičia detí Základnej a Materskej školy v Malinove pre rodičov, učiteľov a široký okruh priateľov oboch škôl. Základným zámerom organizátorov je, aby sa priatelia okolo oboch škôl bližšie zoznámili aj na takomto spoločenskom podujatí a prispeli k utuženiu dobrých vzťahov medzi učiteľkami a rodičmi.
Majáles je zabezpečený so všetkým, čo k dobrému plesu patrí - večera, bohatý kultúrny program, dobrá hudba, tombola. O náladu sa postarajú samotní účastníci plesu. Vstupenky si môžete zakúpiť u p. Mihálikovej (0903 312 129) a p. Gibalovej (0908 539 467). Výťažok z plesu bude venovaný deťom základnej a materskej školy.

fileMajáles 2015 - plagát (1,41 MB)

Aktuality v septembri 2013


Budova základnej školy v Malinove, ktorú dal postaviť Ignác Gessay v júni roku 1923, ničím nepripomína historickú pamiatku. Pri slávnostnom zahájení školského roku 2013/2014 stáli deti pred zrekonštruovanou budovou, ktorá vyzerala skôr ako novostavba. Dlažba na vstupných schodoch je nová a všetky vnútorné priestory voňajú novotou. Na prízemí i na poschodí sú nové toalety, s novými kachličkami a dlažbou, na prízemí je špeciálne upravený kútik na WC pre dieťa na vozíčku.


Na školskom dvore pribudli nové komponenty na hry a relax detí, čo deti nadšene uvítali. Priestory v škole i na dvore sú teda  pripravené na pokojný školský rok. Obec má k dispozícii aj služobný byt s výmerou 72 m2, ktorý sa počas nasledujúcich mesiacov upraví na potreby školského vyučovania alebo aktivít školského klubu.

Zaujímavosti zo školského roku 2012/2013


Naši školáci sa v šk. roku 2012/2013 zapojili do mnohých súťaží

Pytagoriáda (matematická súťaž) - zapojení žiaci 3. a 4. ročníka.
V okresnom kole získal 3. miesto Adam Gramblička z 3. ročníka.

Maksík (matematická súťaž) - zapojení žiaci 2., 3. a 4. ročníka
Úspešní riešitelia celoročnej súťaže:
Ema Papánková (2. roč.)
Matej Stríženec (2. roč.)    
Adam Barnáš (2. roč)
Nina Leváková (2. roč.)
Adam Gramblička (3. roč.)
Simona Škripcová (4. roč.)
Samuel Benian (4.roč.)

Hviezdoslavov Kubín (recitačná súťaž) - zapojení žiaci 2., 3. a 4. ročníka.

Slávik Slovenska (spevácka súťaž) - zapojení žiaci všetkých ročníkov.
V okresnom kole získala 2. miesto Dorothea Smažáková  z 3. ročníka.

Všetkovedko – celoslovenská súťaž vo vedomostiach z rôznych oblastí – zapojení žiaci 3. ročníka.

Súťaž o najkrajší list na tému: „Prečo je voda vzácna“ – zapojení žiaci celej školy.
V celoslovenskom kole získal 3. miesto Matúš Timoranský (4. ročník).

Výtvarná súťaž na tému: „Voda ako súčasť môjho každodenného života“ – zapojili sa žiaci 2., 3. a 4. ročníka.

Výtvarná súťaž na tému: „Ľudské práva očami detí“ – zapojili sa žiaci 2. ročníka  (výsledky budú až v auguste).

Výtvarné hry – krúžok v spolupráci s CVČ Malinovo
Účasť žiakov na výtvarnej súťaži pre deti z celého Slovenska, organizovanej ÚĽUV-om.
V kategórii Maľba na sklo
2. miesto získala Veronika Hamarová (4. roč.)
3. miesto získal Jerguš Palaj (2. roč.)

SPOLUPRÁCA S DOBROVOĽNÝM HASIČSKÝM ZBOROM
- súťaž v prekážkovom behu s využitím hasičskej techniky.

SPOLUPRÁCA S POĽOVNÍCKYM ZDRUŽENÍM
projektový deň ku Dňu rodiny, strávený s rodinnými príslušníkmi žiakov v poľovníckej chate

SPOLUPRÁCA S OBECNOU KNIŽNICOU
hodiny čítania žiakov 3. a 4. ročníka v knižnici

SPOLUPRÁCA S MATERSKOU ŠKOLOU
spoločné kultúrne a spoločenské podujatia, vzájomné návštevy detí i učiteliek.

ZÁUJMOVÉ KRÚŽKY
tanečný a spevácky – vystupovanie so žiakmi pri rôznych kultúrnych udalostiach
turistický – spoznávanie pamiatok u nás i v zahraničí (výlet do Rakúska).

PROJEKTY
Zelená škola – skrášľovanie okolia školy, výsadba zelene, jazierko a bylinková špirála v spolupráci s obecným úradom a rodičmi žiakov.
Zdravýživka pre všetkých – edukačný program o zdravom a racionálnom stravovaní.
Dopravná výchova – dodržiavanie pravidiel v cestnej premávke, riešenie dopravných situácií pod dohľadom príslušníka policajného zboru

Slávnosť pri príležitosti Dňa učiteľov 2013


Poďakovanie za dobrú prácu všetkým pedagogickým i nepedagogickým pracovníkom obecných škôl a školských zariadení vyslovila v mene poslancov obecného zastupiteľstva starostka obce. Pridali sa k nemu aj deti svojím programom, ktorý pod profesionálnym vedením Adriany Jarolímovej, novej šéfky zboru pre občianske záležitosti, vyznel veľmi pekne.



Deti v Zelenej oáze 14. septembra 2012

Na návšteve Zelenej oázy si deti spolu so svojimi učiteľkami pozreli náučné tabule i altánok, ktoré môžu využiť pri hodinách prírodovedy. Mnohé deti z tábora Pátrači predviedli ostatným totemy štyroch živlov, ktoré spolu s vedúcimi vyrobili. Miesto pri Malom Dunaji je ideálne na vychádzky a hry školákov.

Deti v Zelenej oáze 14. septembra 2012


Na návšteve Zelenej oázy si deti spolu so svojimi učiteľkami pozreli náučné tabule i altánok, ktoré môžu využiť pri hodinách prírodovedy. Mnohé deti z tábora Pátrači predviedli ostatným totemy štyroch živlov, ktoré spolu s vedúcimi vyrobili. Miesto pri Malom Dunaji je ideálne na vychádzky a hry školákov.