Obecné zastupiteľstvo obce MALINOVO na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 4 ods. 1 a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) a podľa § 2b ods. 1 zákona o obecnom zriadení vydáva toto:

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Malinovo
č. 7/2013
o určení názvu lokality „TRI VODY“

Čl. I
Úvodné ustanovenia

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia obce je určenie názvu lokality v zmysle ustanovenia § 2b ods. 1 zákona o obecnom zriadení.

Čl. II
Názvy ulíc

Na základe realizácie individuálnej bytovej výstavby v lokalite Malinovo XVIII., vznikla nová lokalita, ktorá sa nachádza v  katastrálnom území obce Malinovo. Obecné zastupiteľstvo určuje pre túto lokalitu jeden názov: ,,TRI VODY“, ktorá lokalita bude následne rozdelená do sektorov I., II., III., IV., V., VI.
Grafické vyobrazenie lokality tvorí prílohu č. 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia.

Čl. III
Záverečné ustanovenia

  • Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Malinovo dňa 10.09.2013, uznesením č.13.
  • Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť v zmysle ustanovenia § 6 ods. 8 zákona o obecnom zriadení pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce.

V Malinove 11.09.2013  

Eva Godová, starostka obce

Zverejnené: 11.09.2013