Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2005
Obecného zastupiteľstva obce Malinovo o dodržiavaní čistoty a poriadku na území obce Malinovo

Čl. 1
Úvodné ustanovenie

 • Nariadenie upravuje povinnosti vlastníkov (správcov, nájomcov) pozemkov, verejných priestranstiev, iných objektov a vecí, ako aj obyvateľov a návštevníkov obce Malinovo, s cieľom zabrániť narušovaniu vzhľadu a prostredia obce a znečisťovaniu verejného priestranstva.
 • Verejným priestranstvom na účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sa rozumejú ulica, námestie, cesta, parkovisko,  parky a trhovisko. V prípade pochybnosti, či ide o verejné priestranstvo, rozhoduje starostka obce.
 • Nehnuteľnosťami, inými objektmi a vecami na účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sú všetky trvalé a dočasné stavby (stĺpy verejného osvetlenia, nádoby, koše na odpadky, lavičky, reklamné tabule a pod.).
 • Chodník je komunikácia slúžiaca chodcom a to buď ako samostatná, alebo výškovo oddelená od vozovky obrubníkom, prípadu môže byť oddelená len vodorovným značením. Hranicu medzi verejným priestranstvom a súkromným majetkom určuje regulačná čiara, ktorá sa však nevzťahuje na ochranu životného prostredia, pretože toto nepozná hranice medzi súkromným a verejným majetkom. Prieťahy štátnych ciest, ktoré  prechádzajú katastrom obce sú v zmysle zákona č. 135/1961 Zb.(cestného zákona) v správe Slovenskej  správy ciest Senec, ktorá zabezpečuje ich letnú aj zimnú údržbu a povoľuje aj osobitné užívanie na   týchto komunikáciách.

Čl. 2
Zodpovednosť za čistotu a poriadok

 • Vlastníci (správca, nájomca) pozemkov zodpovedajú za čistotu a poriadok verejných priestranstiev, nehnuteľností a iných objektov na území obce Malinovo bez ohľadu na to, akým spôsobom k znečisteniu došlo a sú povinní bezodkladne (najneskôr do 24 hodín) znečistenie alebo neporiadok odstrániť. Ich práva a nároky voči znečisťovateľovi ostávajú zachované.
 • Za čistotu a poriadok podľa ods. 1 zodpovedá aj zvolávateľ zhromaždenia.
 • Majiteľ (správca, nájomca) budovy môže dodržiavanie čistoty a poriadku zmluvne preniesť aj na inú právnickú či fyzickú osobu, napr. nájomcu nebytového priestoru. Meno a adresa tejto osoby musia byť zverejnené na viditeľnom mieste. V takomto prípade sa môže vymáhať plnenie povinností podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia aj od týchto osôb.
 • Za čistotu a poriadok pri vykonávaní stavebných a iných podobných prác (napr. výkopových) zodpovedá právnická alebo fyzická osoba vykonávajúca uvedené práce.
 • Obyvateľ a návštevník obce zodpovedá za konanie, ktorým spôsobuje znečistenie alebo neporiadok.
 • Nie je povolené odpady, ktoré nepochádzajú z priestorov cintorína ukladať do kontajnerov umiestnených v cintoríne. Výnimku môže povoliť len starostka obce.
 • Čistotu zastávok a prístreškov verejnej dopravy zabezpečí OcÚ.
 • Nakladanie, skladanie a skladovanie vecí na verejnom priestranstve je možné iba vtedy, ak sa nedá uskutočniť mimo neho (priamo v objekte, vo dvore a pod.) a musia byť dodržiavané tieto podmienky:
  manipulácia s tovarom musí byť vykonaná bezodkladne, nesmie byť ohrozená bezpečnosť cestnej (aj pešej) premávky v najbližšom okolí, sypké materiály musia byť nakladané, skladané a prepravované tak, aby nedochádzalo k znečisteniu okolia alebo kanalizácie.
 • Pri pochybnostiach, komu náleží čistiť a udržiavať určité miesto, rozhoduje starostka obce.

Čl. 3
Dodržiavanie čistoty a poriadku na pozemkoch a iných nehnuteľnostiach

 • Dvory, záhrady, ich ploty a iné nehnuteľnosti, hraničiace s verejným priestranstvom, musia byť upravené a udržiavané tak, aby nečistota (blato, smeti, prach, burina) neboli na verejné priestranstvo zanášané (vetrom, vozidlom), prípadne splavované (dažďom, polievaním) a aby neprekážali chodcom (konáre stromov a kríkov) pri používaní verejných priestranstiev.
 • Nehnuteľnosti a iné objekty musia byť udržiavané tak, aby svojím stavom (opadajúca omietka, deravé odpadové žľaby a ríny, preplnené nádoby a koše na odpadky, hrdzavé alebo zničené ploty, plagáty a nápisy na miestach, ktoré nie sú na to určené a pod.) nenarúšali vzhľad a prostredie obce a neohrozovali bezpečnosť občanov.
 • Majitelia a prevádzkovatelia stánkov, pojazdných predajní a podobných zariadení sú povinní zabezpečiť čistotu a poriadok, ak nie je určené inak, do vzdialenosti päť metrov od týchto zariadení a to najmä umiestnením dostatočného počtu košov na odpadky, upozornením zákazníkov na odhadzovanie odpadov do košov a pravidelným vyprázdňovaním týchto košov. Odpadkové koše sa nesmú vyprázdňovať do uličných košov na odpadky, ale len do osobitne objednaných zberných nádob.
 • Vlastníci (správca, nájomca) nehnuteľností a oplotených pozemkov sú povinní najmä vhodne umiestniť potrebný počet zberných nádob pre všetkých obyvateľov v priestore, ktorý musí vyhovovať hygienickým, estetickým a protipožiarnym podmienkam a byť prístupný pri nakladaní, vyprázdňovaní a odvoze domového a komunálneho odpadu.
 • Do zberných nádob sa zakazuje ukladať najmä horúci popol, zeminu, stavebnú suť, kamene, tehly, tekutý odpad, uhynuté zvieratá, veľkorozmerný odpad a odpad, ktorý by svojim zložením ohrozil zdravie pracovníkov, ktorí s odpadom nakladajú. Nájomcovia zberných nádob sú povinní ich udržiavať v riadnom technickom a hygienickom stave. V prípade poškodenia nádoby sú povinní bezodkladne zabezpečiť jej  opravu alebo výmenu.
 • Zberné nádoby nesmú byť umiestnené na chodníku, okraji vozovky ani na inom verejnom priestranstve, okrem nevyhnutne potrebného času pred ich odvozom (vyprázdnením).
 • Právnické a fyzické osoby vykonávajúce odvoz odpadu sú povinné zabezpečiť očistenie vozovky alebo iného priestranstva, ktoré pri nakladaní a vysýpaní smetí bolo znečistené.
 • Fyzické alebo právnické osoby vykonávajúce podnikateľskú činnosť, pri ktorej vzniká komunálny a iný odpad sú povinné:
  • zhromažďovať vzniknuté komunálne a iné odpady, vytriedené podľa druhov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,
  • zhromažďovať nebezpečné odpady oddelene podľa ich druhov, označiť ich určeným spôsobom a nakladať  nimi v súlade s osobitnými predpismi,
  • využívať vzniknuté komunálne a iné odpady ako zdroj druhotných surovín alebo energie, predovšetkým pri svojej vlastnej činnosti a komunálne a iné odpady takto nevyužité ponúknuť inému subjektu,
  • zabezpečiť u oprávnenej osoby za úhradu odvoz a zneškodňovanie komunálnych a iných odpadov v prípade, že ich využitie nie je možné.

Čl. 4
Dodržiavanie čistoty a poriadku na verejných priestranstvách

 • Právnické a fyzické osoby sú povinné dodržiavať čistotu a poriadok na verejných priestranstvách. Na verejných priestranstvách nesmú:
  • odkladať a odhadzovať rôzne predmety (papier, obaly, fľaše, plechovky, ohorky od cigariet a iné nepotrebné veci) na miesta, ktoré na to nie sú určené,
  • vysypať a rozsýpať smeti, zvyšky a odpadky z jedál a ovocia a prepravovaný materiál,
  • skladovať smeti, odpadky a spaľovať ich,
  • skladovať stavebný materiál a odpad bez povolenia alebo nad rámec povolenia,
  • roznášať blato a iné nečistoty z pozemkov na komunikácie kolesami vozidiel,
  • umiestňovať plagáty, reklamy, inzeráty na iných miestach, ako na to určených,
  • šíriť zápach, alebo vypúšťať škodlivé plyny,
 • Zakazuje sa opravovať a umývať vozidlá na verejných priestranstvách a komunikáciach.
 • Zakazuje sa konzumácia alkoholu na verejných priestranstvách. Výnimka môže byť udelená OZ.
 • Nakladanie a vykladanie tovaru a iného materiálu (uhlie, drevo, stavebný materiál) na verejnom priestranstve možno vykonať iba vtedy, ak sa nedá uskutočniť mimo verejného priestranstva (vo dvore, objekte a pod.). Pritom treba dbať na čistotu vozovky a chodníkov, bezpečnosť chodcov, zjazdnosť a schodnosť v najbližšom okolí. Prípadné znečistenie musí byť ihneď odstránené.
 • Tovar, ktorý je potrebný vybaliť na verejnom priestranstve, musí byť vybalený bezodkladne po zložení. Prepravné obaly musia byť po vybalení tovaru bezodkladne z verejného priestranstva odstránené. Dovezené palivo a ostatné veci sa musia po zložení odpratať z verejného priestranstva najneskôr do 24 hodín.
 • Ak obecný úrad povolil dočasné skladovanie tovaru, prípadne stavebného materiálu na verejnom priestranstve, musí sa vykonávať tak, aby to neohrozovalo, prípadne neobmedzovalo schodnosť a zjazdnosť komunikácie a chodníka, bezpečnosť, zdravie občanov a aby spôsobom uloženia alebo vplyvom počasia (vietor, dážď) neznečisťovalo svoje okolie. Sypké materiály sa nesmú voľne skladovať, ale sa musia umiestniť  vo vhodnej nádobe, alebo zabezpečiť tak, aby nedochádzalo k znečisteniu okolia a verejnej kanalizácie (napr. odplavením, odviate vetrom).
 • Dočasné skládky odpadu možno zriaďovať len na miestach, ktoré na tento účel obecný úrad určil. To platí aj pre skládky zriaďované právnickými alebo fyzickými osobami na pozemkoch, ktoré majú vo vlastníctve, prípadne v správe alebo užívaní. Pri povoľovaní dočasného skladovania odpadov, obec postupuje podľa zákona č. 223/2001 Zb.  
 • Stavebný a iný materiál na vykonávanie stavebných a iných podobných prác môže byť uložený na vozovke alebo chodníku, len na mieste a za podmienok určených stavebným povolením na rozkopávku, alebo povolením na použitie verejného priestranstva. Stavebné priestory vrátane priestorov výkopových, musia byť upravené tak, aby nedochádzalo k znečisteniu okolia. Zvyšky stavebného a iného prebytočného materiálu a zeminy musí právnická alebo fyzická osoba, vykonávajúca stavebné práce, pravidelne odvážať a celý priestor stavby udržiavať v čistote.
 • Verejné priestranstvá sa musia čistiť pravidelne a vtedy, keď si to vzniknutá situácia vyžaduje. V rámci čistenia treba odstrániť aj burinu a nánosy.
 • Zvolávateľ zhromaždenia na verejných priestranstvách je povinný na vlastné náklady zabezpečiť očistenie zhromažďovacieho priestoru, najneskôr do 24 hodín po ukončení zhromaždenia a nahradiť prípadnú škodu, spôsobenú účastníkmi zhromaždenia na zeleni a iných verejných zariadeniach.
 • Majitelia (nájomca) rodinných domov, chát a záhradných chatiek celoročne obývaných, sú povinní pri zabezpečení odvozu a likvidácie domového odpadu dodržiavať nariadenie obce o odpadoch. Biologický odpad vlastníci (nájomca) záhrad buď spracujú do kompostu na vlastnom pozemku alebo na vlastné náklady zabezpečia odvoz tohto odpadu na skládku povolenú podľa zákona o odpadoch.
 • Je zakázané vodiť psov na detské ihriská, pieskoviská a do priestorov verejnej zelene. Pri znečistení iného verejného priestranstva majiteľ, resp. sprevádzajúca osoba, je povinná znečistenie bezodkladne odstrániť.
 • Je zakázaný voľný pohyb psov bez vodítka.

Čl. 5
Čistenie chodníkov

 • Čistiť chodník je povinný vlastník (správca alebo nájomca) priľahlej nehnuteľnosti. Chodník hraničí s nehnuteľnosťou aj vtedy, keď je medzi ním a nehnuteľnosťou pás pozemku, slúžiaci iným ako komunálnym účelom (napr. verejná zeleň). Nerozhoduje tiež, či je takýmto pásom k pozemku rozdelený i samostatný chodník. Za chodník sa považujú aj schody alebo cesta upravená v podobe schodov. Pri pochybnostiach, komu náleží čistiť určité miesto, rozhodne starosta.
 • Chodníky je nutné čistiť po celej šírke, pokiaľ ich oddelenie od vozovky alebo komunikácie je zreteľne výškovo alebo vodorovne označené. Na miestach, kde chodník vyznačený nie je, treba čistiť pruh šírky 1,5 m priliehajúci k nehnuteľnosti.
 • Chodníky sa musia čistiť podľa potreby. Čistením sa rozumie odstraňovať burinu a nánosy, blato, sneh, ľad, odpadky a inú nečistotu.
 • Čistenie sa musí vykonávať tak, aby chodci a obyvatelia domov boli čo najmenej obťažovaní.
 • Smeti z chodníka sa nesmú ponechávať na ňom, ani zhŕňať na okraj vozovky. V menších množstvách ho možno uložiť do zberných nádob na domový odpad, pri väčšom množstve treba zabezpečiť jeho mimoriadny odvoz.
 • Schodnosť a čistotu chodníkov a priľahlých priestranstiev  sú povinní udržiavať v čase prevádzkovej doby i prevádzkovatelia obchodov, služieb, reštauračných a pohostinských zariadení a podobne, hoci nie sú vlastníkmi (správca alebo nájomca) priľahlej nehnuteľnosti.

Čl. 6
Čistenie verejných priestranstiev v zimnom období

 • Zimnú údržbu verejných priestranstiev a zjazdnosť vozoviek, okrem chodníkov, zabezpečuje podľa osobitného programu obec, ktorá vykonáva podľa potreby posýpanie povrchu vozovky inertným materiálom, zhŕňanie, pluhovanie a odvoz snehu. Prednostne sa zabezpečuje zjazdnosť križovatiek, výpadových ciest, frekventovaných ulíc s premávkou dopravných hromadných prostriedkov a prechodov pre chodcov. Sneh sa odváža na skládky určené obecným úradom.
 • Pri väčších snehových alebo námrazových kalamitách, keď by obec vlastnými silami a prostriedkami nemohla zabezpečiť nevyhnutnú schodnosť a zjazdnosť verejných priestranstiev, môže starosta uložiť právnickej alebo fyzickej osobe povinnosť poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Právnická alebo fyzická osoba, ktorá poskytla osobnú alebo vecnú pomoc, má právo na úhradu účelne vynaložených nákladov. Toto právo môže uplatniť do 3 mesiacov odo dňa zistenia nákladov, najneskôr do 1 roka od ich vzniku na obecnom úrade, inak toto právo zanikne.
 • V zimnom období treba zbavovať chodníky snehu a v prípade námrazy aj viackrát za deň a to v šírke potrebnej na prechod. Sneh a námraza sa zhŕňa na okraj chodníka a vozovky do hromád. Pri tvorení poľadovice treba chodníky posýpať inertným materiálom (piesok, drvina a podobne).
 • Pri odstraňovaní a hromadení snehu treba dbať na to, aby neboli zatarasené prechody cez jazdnú dráhu alebo príchody a vjazdy do budov, plochy potrebné na nakladanie a vykladanie tovaru, paliva, odvoz domového odpadu a pod.
 • Odvoz snehu zhrnutého do hromád vykonáva organizácia poverená výkonom zimnej údržby.

Čl. 7
Spoločné ustanovenia

 • Znečisťovanie verejného priestranstva skladovaním materiálu a odpadu bez povolenia sa posudzuje aj ako používanie verejného priestranstva, za čo sa vyrúbi miestny poplatok.
 • Ustanovenia tohto všeobecne záväzného nariadenia sa primerane vzťahujú aj na dodržiavanie čistoty a poriadku na zastávkach verejnej dopravy a verejných telefónnych automatoch.
 • Ak znečistenie neodstráni právnická alebo fyzická osoba, ktorá ho spôsobila, podľa Čl. 2 tohto všeobecne záväzného nariadenia, môže to z poverenia obecného úradu vykonať iná organizácia na náklady zodpovednej právnickej alebo fyzickej osoby. Povinnosť znášať sankcie  podľa Čl. 8 tohto všeobecne záväzného nariadenia tým nie je dotknutá.
 • Týmto všeobecne záväzným nariadením nie sú dotknuté povinnosti právnických a fyzických osôb podľa osobitných predpisov.
 • Kontrolu dodržiavania tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonávajú orgány samosprávy (starosta, poslanci, komisie, pracovníci obce), prípadne iné zmocnené orgány.

Čl. 8
Sankcie

Sankcie organizáciám:
Podľa par. 3 ods. 6/ Zák. 135/63 Zb. (cestného zákona) vo veciach miestnych a účelových komunikácií môže byť uložená pokuta:
 • do 200.000 Sk organizácii, ktorá:
  • zničí, odstráni, poškodí, znečistí, zamení alebo zakryje dopravnú značku, alebo iné zariadenia, ktoré je súčasťou miestnej alebo účelovej komunikácie
  • zničí alebo poškodí verejnú zeleň
 • do 500.000 Sk organizácii, ktorá:
  • bez súhlasu alebo povolenia príp. nedodržania podmienok vykonáva výkopové práce v telese pozemnej komunikácie (s výnimkou havárie), zriaďuje podzemné alebo nadzemné vedenie každého druhu alebo umiestňuje na komunikácii zariadenie a predmety
  • neodstráni bez prieťahov poškodenie alebo znečistenie miestnej komunikácie, ktorým spôsobila alebo mohla spôsobiť závadu v zjazdnosti alebo v schodnosti komunikácie
  • prekročí lehoty určené na uzávierku premávky na miestnej komunikácii
 • pri určení výšky pokuty sa prihliada na závažnosť, význam v čase trvania, protiprávnu činnosť a na rozsah spôsobenej škody
 • pokutu možno udeliť len do jedného roka odo dňa, keď sa OcÚ dozvedel o tom, že organizácia porušila alebo nesplnila svoju povinnosť najneskôr však do 3 rokov odo dňa, kedy k porušeniu došlo
 • pokuta je splatná do 15 dní odo dňa, kedy rozhodnutie o uložení pokuty nadobudlo právoplatnosť.


Sankcie jednotlivcom:
Sankcie jednotlivcom upravuje Zák. SNR č. 372/90 Zb. v znení Zák. č. 524/90 Zb. o priestupkoch z Zák. č. 295/92 Zb. o niektorých opatreniach v miestnej samospráve a štátnej správe.
 • pokutu do výšky 3.000 Sk môže podľa par. 23 ods. 1/a, 1/b cit. zák. OcÚ  uložiť tomu, kto:
  • úmyselne zničí, poškodí, znečistí alebo neoprávnene odstráni, zamení, zakryje, premiestni alebo umiestni dopravnú značku
  • uzavrie bez povolenia komunikáciu alebo prekročí užívanie pozemnej komunikácie alebo lehotu určenú na uzávierku
 • pokutu do výšky 5.000 Sk môže podľa par. 23 ods. 1/ch cit. zák. OcÚ uložiť tomu, kto:
  • znečistí, poškodí pozemnú komunikáciu tak, že spôsobí závadu v jej zjazdnosti alebo schodnosti
 • pokutu do výšky 5.000 Sk môže podľa par. 34 ods. 1/b, 1/e, 1/g cit. zák. OcÚ uložiť tomu, kto:
  • zriadi alebo zruší bez povolenia alebo v rozpore s ním vodohospodárske dielo, vodnú alebo kanalizačnú prípojku
  • znečistí povrchovú alebo podzemnú vodu, alebo ohrozí jej akosť alebo jej zdravotnú nezávadnosť
  • vypustí bez povolenia alebo v rozpore s ním odpadovú vodu do povrchovej, podzemnej vody, prípadne do verejnej kanalizácie
 • pokutu do výšky 3.000 Sk môže podľa par. 35 ods.1/b cit. zák. OcÚ uložiť tomu, kto:
  • znečistí pôdu nevhodným skladovaním ropných produktov, olejov a pohonných hmôt, alebo parkovaním motorových vozidiel, prípadne inej techniky, z ktorých môže byť pôda znečistená
 • pokutu do výšky 3.000 Sk môže podľa par. 45 ods.1 cit. zák. uložiť OcÚ tomu, kto:
  porušením všeobecne právnych predpisov o ochrane životného prostredia iným spôsobom, než ako vyplýva z ustanovenia par. 21 až 44 zhorší životné prostredie a to:
  • znečisťuje ovzdušie spaľovaním látok ako umelé hmoty, pneumatiky, gumu, ropné produkty, PVC fólie a pod.
  • používa dopravné mechanizmy, stroje a pracovné nástroje, ktoré vydávajú vibrácie a hluk nad prístupnú hygienickú normu
  • odvádza dažďové a inak znečistené vody na verejné priestranstvo, chodníky, cesty (v zimných mesiacoch týmto konaním priamo ohrozuje bezpečnosť svojich spoluobčanov nakoľko zamŕzaním tejto vody vzniká reálne nebezpečenstvo úrazu pokĺznutím)
 • pokutu do výšky 1.000 Sk môže podľa par. 47 cit. zákona OcÚ uložiť tomu, kto:
  • znečistí verejné priestranstvo alebo zanedbá povinnosť upratovania verejného priestranstva
 • pokutu do výšky 5.000 Sk môže podľa par. 47 ods. h cit. zák. OcÚ uložiť tomu, kto:
  • neoprávnene založí skládku alebo uloží odpad mimo vyhradeného miesta.
                 
Čl. 9
Záverečné ustanovenie

 • Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Malinove, dňa 27.6.2005.
 • Toto všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 14.7.2005.

v Malinove, dňa 28.6.2005

Eva Godová
starostka obce

Vyvesené:28.6.2005
Zvesené: 13.7.2005