Verejné obstarávanie


Výzva pre zákazku "Zvýraznenie priechodu pre chodcov cez cestu II/510"


20.1.2020

Uverejňujeme výzvu na predloženie cenovej ponuky pre zadávanie zákazky "Zvýraznenie priechodu pre chodcov cez cestu II/510" podľa § 117 prieskumom trhu podľa platného zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon). Všetky potrebné informácie nájdete v pripojených prílohách (č. 1 - č.4).

fileText výzvy (121 KB)
filePríloha č. 1 - Návrh na plnenie kritéria (48 KB)
filePríloha č. 2 - Výkaz výmer (23 KB)
filePríloha č. 3 - Projektová dokumentácia (6,11 MB)
filePríloha č. 4 - Návrh Zmluvy o dielo (113 KB)

Predaj nadbytočného nehnuteľného majetku obce formou verejnej obchodnej súťažeObec Malinovo vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž na predaj nasledovného nadbytočného nehnuteľného majetku obce:              

A) Pozemky:

1. Budova bývalej MŠ Tri vody I. 1401 parc. registra „C“ KN č. 943/3, druh pozemku: ostatné plochy a nádvoria pozemok o výmere 650m2, ktorý je zapísaný na LV č. 685 vedenom Okresným úradom Senec, katastrálny odbor pre katastrálne územie Malinovo a parc. registra „C“ KN č. 943/561, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 200m2, ktorý je zapísaný na LV č. 685 vedenom Okresným úradom Senec, katastrálny odbor pre katastrálne územie Malinovo

B) Podmienky obchodnej verejnej súťaže:

1. Súťaž sa začína dňom jej uverejnenia na úradnej tabuli obce Malinovo, na internetovej stránke obce /www.malinovo.sk/. Obhliadky možno vykonať v termíne dňa 22.10.2018 od 09:00 hod. do 12:00 hod.
2. Návrh do súťaže predkladá záujemca v zalepenej obálke, kde uvedie meno, adresu záujemcu a označenie „OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ!“ s označením nehnuteľného majetku, na ktorý sa jeho návrh vzťahuje.

V obálke záujemca predloží:

a/ špecifikáciu predmetu kúpy s návrhom kúpnej ceny
b/ doklad o úhrade finančnej zábezpeky /ktorá je pri každej nehnuteľnosti uvedená/ na účet vyhlasovateľa prevodom na číslo účtu SK51 0200 0000 0000 0542 5112.
c/ doklad preukazujúci totožnosť, ktorým u záujemcu, fyzickej osoby je neoverená fotokópia občianskeho preukazu a u záujemcu – právnickej osoby je výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra, prípadne iného registra nie staršie ako 3 mesiace
d/ súhlas záujemcu – fyzickej osoby so spracovaním osobných údajov na účely zabezpečenia úkonov spojených s obchodnou verejnou súťažou
e/ čestné vyhlásenie záujemcu – podnikateľa o tom, že voči nemu nie je vedené konkurzné konanie alebo reštrukturalizačné konanie
f/ vyhlásenie záujemcu, že súhlasí so súťažnými podmienkami a súťažnými podkladmi
g/ telefonický kontakt na záujemcu
h/ číslo účtu záujemcu pre prípad vrátenia finančnej zábezpeky

3. Vyhlasovateľ určuje minimálnu ponúkanú cenu vo výške 446.000,- Eur, slovom štyristoštyridsaťšesť tisíc eur. Nehnuteľnosť sa predáva v stave ako stojí a leží.

4. Kritériá hodnotenia súťažných návrhov:
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je celková najvyššia ponúkaná cena v eurách.

5. Finančná zábezpeka
Záujemca v rámci obchodnej verejnej súťaže je povinný zložiť na bankový účet vyhlasovateľa súťaže sumu finančnej zábezpeky vo výške 10 000,-EUR za nehnuteľnosť, o kúpu ktorej sa uchádza. Víťazovi súťaže sa finančná zábezpeka započíta na splatenie kúpnej ceny. Zložená zábezpeka prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže iba v prípade, ak víťaz súťaže napriek predchádzajúcej výzve vyhlasovateľa, najneskôr do 14 dní od doručenia tejto výzvy neuzavrie kúpnu zmluvu alebo neuhradí zvyšnú časť kúpnej ceny v lehote určenej vyhlasovateľom súťaže v zmysle podmienok kúpnej zmluvy, najneskôr však do 10 dní po podpise kúpnej zmluvy. Záujemcom, ktorí nebudú v obchodnej verejnej súťaži úspešní bude zložená zábezpeka vrátená na účet do 10 dní odo dňa schválenia víťaza obchodnej verejnej súťaže Obecným zastupiteľstvom obce Malinovo.

6. Miesto a termín podávania návrhov:
Návrh musí byť doručený do podateľne Obecného úradu Malinovo, Adresa: L. Svobodu 17, 900 45 Malinovo najneskôr 25.10.2018 do 12:00 hod. Návrh doručený po stanovenom termíne alebo návrh, ktorý nebude spĺňať niektorú z určených podmienok súťaže, nebude do súťaže zaradený.

7. Vyhodnotenie návrhov:
Návrhy predložené do obchodnej verejnej súťaže vyhodnotí komisia schválená obecným zastupiteľstvom Malinovo a menovaná starostkou obce.
Hodnotiaca komisia predloží návrh na schválenie víťaza obchodnej verejnej súťaže obecnému zastupiteľstvu obce Malinovo.

8. Oznámenie výsledku obchodnej verejnej súťaže:
Oznámenie o výsledku obchodnej verejnej súťaže bude zaslané všetkým záujemcom do 7 dní po schválení víťaza obecným zastupiteľstvom.

9. Vyhlasovateľ si vyhradzuje tieto práva:
Právo odmietnuť všetky predložené návrhy.
Právo súťaž zrušiť alebo predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže.
V prípade formálnych nedostatkov návrhu záujemcu, ktoré nemenia obsah návrhu,  môže vyhlasovateľ vyzvať záujemcu/ov na doplnenie návrhu.
V prípade predloženia návrhu, ktorý nebude obsahovať požadované náležitosti, má vyhlasovateľ právo návrh odmietnuť.
Právo odstúpiť od zmluvy zo strany vyhlasovateľa ako predávajúceho v prípade nezaplatenia kúpnej ceny v určenej lehote.

10. Osobitné podmienky kúpnej zmluvy:
Víťaz obchodnej verejnej súťaže bude povinný uhradiť kúpnu cenu vcelku, a to najneskôr do 5 dní od podpisu kúpnej zmluvy.
Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže je povinný predložiť návrh na vklad do katastra nehnuteľností najneskôr do 5 dní od úplnej úhrady kúpnej ceny zo strany víťaza obchodnej verejnej súťaže na účet vyhlasovateľa.

11. Zloženie hodnotiacej komisie:
Hodnotiaca komisia pre vyhodnotenie ponúk obchodnej verejnej súťaže na prevod nehnuteľného majetku  bude pracovať v zložení:
- predseda komisie: Dúcz Jozef Ing.
- člen: Mgr. Alžbeta Šimonovičová
- člen: Eva Godová
- zapisovateľ: Rigáňová Margita
Zasadnutie hodnotiacej komisie sa uskutoční v termíne  najneskôr do 26.10.2018.
 
V Malinove dňa 16.10.2018

Eva Godová v.r.
starostka obce

Verejné obstarávanie: Dom smútku


20.3.2018

Obec Malinovo vyzýva na predloženie cenovej ponuky podľa §117 zákona  z. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na realizáciu zákazky "Rekonštrukcia domu smútku - Cintorín Malinovo". Ide o stavebné práce s predpokladanou hodnotou 146 152,60 EUR bez DPH. Podrobnosti o výzve nájdete v priloženom dokumente.
fileVýzva na predloženie cenovej ponuky (40 KB)

Ďalšie dokumenty:
fileZadanie - rekonštrukcia domu smútku (203 KB)
fileTechnická správa - architektúra a stavebná časť (121 KB)
fileSúhrnná technická správa (159 KB)
fileStavebná časť (3,32 MB)
fileStatika (317 KB)
fileStatika drevo (1,39 MB)
fileElektro (2,55 MB)

Výzva - rozšírenie kamerového systému obce Malinovo


5.2.2018

Obec Malinovo vyzýva na predloženie cenovej ponuky podľa §117 zákona  z. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predmetom zákazky je rozšírenie stávajúceho kamerového systému, založeného na kamerovom systéme MLK Molekula. Dodávaný softvér aj hardvér musí byť preto plne kompatibilný so stávajúcim systémom. Bližšie je predmet zákazky špecifikovaný v prílohe č. 1. Cenovú ponuku uchádzač predloží v lehote do 12.02.2018 do 10:00 hodiny.
fileVýzva - podrobné informácie (39 KB)

Verejné obstarávanie: Zdravotné stredisko


26.09.2017

Obec Malinovo zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk č. 13297 - WYP (Vestník č. 188/2017 - 25.09.2017) na realizáciu Zdravotného strediska v obci Malinovo. Predmetom zákazky sú stavebné práce, celková predpokladaná hodnota je 172 698,37 EUR bez DPH. Podrobnosti o výzve sú v priloženom dokumente.
Projektovú dokumentáciu zdravotného strediska si môžete stiahnuť.
fileVýzva na predkladanie ponúk (64 KB)

Verejné obstarávanie: nadstavba hasičskej zbrojnice


2.6.2017

Predmetom zákazky je projektová dokumentácia nadstavby hasičskej zbrojnice v Malinove. Predpokladaná hodnota zákazky je 6500 eur bez DPH. Cenovú ponuku uchádzač predloží v lehote do 09.06.2017 do 10:00 hodiny. Viac informácií v priloženej výzve.
fileVýzva na predloženie cenovej ponuky (35 KB)

Verejné obstarávanie:
Rozšírenie kamerového systému v obci Malinovo


10.4.2017

Predmetom zákazky je rozšírenie existujúceho kamerového systému, založeného na kamerovom systéme MLK Molekula. Dodávaný softvér aj hardvér musí byť preto plne kompatibilný so stávajúcim systémom. Bližšie je predmet zákazky špecifikovaný v prílohe č. 1.
fileVýzva na predloženie cenovej ponuky (38 KB)
fileVyhodnotenie ponúk 18.04.2017 (14 KB)

Verejné obstarávanie:
Klimatizácia sály kultúrneho domu Malinovo


10.4.2017

Predmetom zákazky je dodávka klimatizácie vrátane jej montáže. Bližšie je predmet zákazky špecifikovaný v prílohe č. 1.
fileVýzva na predkladanie cenovej ponuky (36 KB)
fileKlimatizácia - príloha 01 (23 KB)

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk


3.5.2017

Obec Malinovo ako verejný obstarávateľ uskutočnila verejné obstarávanie na predmet zákazky: „Klimatizácia spoločenskej sály kultúrneho domu Malinovo“ zákazkou s nízkou hodnotou.
Podľa bodu 18. Výzvy bola jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk najnižšia ponuková cena v EUR s DPH za predmet  obstarávania.
Poradie úspešnosti uchádzačov podľa uvedeného kritéria:
1. Clima Tech spol. s r.o., Agátová 20, 900 45 Malinovo
2. TITTL THERMO KING, s.r.o., Závodná 76, 821 06 Bratislava
3. PR – systém, s.r.o., Prvá ulica 136/5, 931 01 Šamorín – Mliečno
4. COM-KLÍMA, s.r.o., Á. Jedlíka 4554, 945 01 Komárno

Úspešným uchádzačom v predmetnej zákazke je uchádzač:
Clima Tech spol. s r.o., Agátová 20, 900 45 Malinovo, ktorý splnil podmienky súťaže a predložil ponuku s najnižšou  cenou.

Eva Godová, starostka obce

Verejné obstarávanie: cestné stavebné práce


10.4.2017

Predmetom zákazky sú stavebné práce spočívajúce v oprave prechodu pre chodcov, zhotovenie zeleného ostrovčeka a oprava spomaľovacieho pásu zo zámkovej dlažby.
fileVýzva na predkladanie ponúk (31 KB)
fileCestné práce - príloha 01 (1,60 MB)

Verejné obstarávanie:
Projektová dokumentácia dostavby zdravotného strediska


10.4.2017

Predmetom zákazky je poskytnutie služieb, spočívajúcich vo vyhotovení projektovej dokumentácie pre realizáciu dostavby zdravotného strediska k budove telocvične v Malinove.
fileVýzva na predloženie cenovej ponuky (36 KB)

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk


24.4.2017

Obec Malinovo ako verejný obstarávateľ uskutočnila verejné obstarávanie na predmet zákazky: „Projektová dokumentácia dostavby zdravotného strediska“ zákazkou s nízkou hodnotou.
Podľa bodu 18. Výzvy bola jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk najnižšia ponuková cena v EUR s DPH za predmet  obstarávania.
Poradie úspešnosti uchádzačov podľa uvedeného kritéria:         
1. ENT- Ing. arch. Andrea Urbánová
2. Ing. arch. Jana Struhárová
3. OUTLINE s.r.o.

Úspešným uchádzačom v predmetnej zákazke je uchádzač:
Ing. arch. Andrea Urbánová, Lipová 5, 90045 Malinovo, ktorý splnil podmienky súťaže a predložil ponuku s najnižšou  cenou.

Eva Godová, starostka obce

Verejné obstarávanie:
Materská škola v Malinove - komunikácie


10.4.2017

Predmetom zákazky sú stavebné práce spočívajúce vo vybudovaní parkoviska pri MŠ v Malinove.
fileVýzva na predloženie cenovej ponuky (31 KB)
fileProjekt objektu (383 KB)

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk


3.5.2017

Obec Malinovo ako verejný obstarávateľ uskutočnila verejné obstarávanie na predmet zákazky: „Materská škola v Malinove - komunikácie“ zákazkou s nízkou hodnotou.
Podľa bodu 18. Výzvy bola jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk najnižšia ponuková cena v EUR s DPH za predmet  obstarávania.
Poradie úspešnosti uchádzačov podľa uvedeného kritéria:         
1. Artepaint s.r.o., Hlavná ulica 101/10, 930 25 Vrakúň – Nekyje na Ostrove
2. Ladislav Deák, 9256 06 Čierna voda 212  
Úspešným uchádzačom v predmetnej zákazke je uchádzač:
Artepaint s.r.o., Hlavná ulica 101/10, 930 25 Vrakúň – Nekyje na Ostrove  ktorý splnil podmienky súťaže a predložil ponuku s najnižšou  cenou.

Eva Godová, starostka obce