Uzavretý most


Most Zálesie - Malinovo od 7. decembra otvorený
7.12.2015

Pozvánka na otvorenie mosta Zálesie - Malinovo
7.12.2015

Most pred otvorením
29.11.2015

Rekonštrukcia mosta pred finišom
26.10.2015

Most do Zálesia začali rekonštruovať
9.6.2015

Most Malinovo - Zálesie čaká zásadná rekonštrukcia
19.3.2015

Uzavretý most spôsobuje problémy
25.2.2015

Most Zálesie - Malinovo od 7. decembra otvorenýTlačová správa BSK, 7. decembra 2015
Na mieste mosta v havarijnom stave stojí nový a od 7.12.2015 je už v plnej prevádzke. Dnešného tvorenia mosta, ktorý je dôležitou tepnou v štruktúre Bratislavského samosprávneho kraja sa zúčastnili bratislavský župan Pavol Frešo, generálny riaditeľ RCB Milan Valašik, starostka obce Malinovo Eva Godová a starosta obce Zálesie Jozef Meško.

„Veľmi podrobne zvažujeme do čoho investujeme. Toto bola jedna z priorít, ktorá sa nám podarila presadiť. Som hrdý na to, že vždy konsenzuálne rozhodneme o našich cestách v rámci Bratislavského kraja, ktoré vyzerajú oveľa lepšie, ako keď sme do Úradu nastupovali. To znamená nie len tento most, ale napríklad most v Tomášove a iné aktivity, ktoré sme spoločne spravili,“ povedal bratislavský župan Pavol Frešo.

Historický okamih zachytila Eva Jančiová z Malinova

Most ev.č. III_0614-003 – Zálesie – Malinovo – nad Malým Dunajom bol od 24.2.2015 uzatvorený kvôli bezpečnosti a zdraviu ľudí. Z diagnostického prieskumu, podrobných statických výpočtov a skúšky zaťažiteľnosti vyplynulo porušenie statiky mosta a jeho havarijný stav (stupeň VII zo stupnice I až VII). Dôvodom rekonštrukcie boli veľmi zlý zvršok mosta, zatekanie, výrazné poruchy betónu a výstuže nosnej konštrukcie, spodnej stavby a najmä rímsovej časti, porucha statiky nosnej konštrukcie, šmykové trhliny  na nosníkoch.

„Dobrou správou pre ľudí, ktorí navštívia tento región kvôli turistike je, že sa zvýšila svetlá výška tohto mosta. Vylúčil sa jeden pilier, čiže sa tu nebudú zachytávať nečistoty. Bude sa to lepšie splavovať na Malom Dunaji, čo je v súlade s politikou župy ohľadom cestovného ruchu. Na rozdiel od pôvodného mosta, je tu viditeľný chodník, na ktorom sa nemusíte tlačiť a dokonca by mal byť v budúcnosti súčasťou pripravovanej cyklotrasy,“ doplnil predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.

Stavebné práce sa začali koncom júna 2015 a trvali 25 týždňov, teda do 7.12.2015, kedy bol most otvorený. Výsledkom stavebno-technických prác je nový most, na ktorom sa zvýšila zaťažiteľnosť . Komplexne sa vymenila nosná konštrukcia a zvršok mosta vrátane vytvorenia mostných záverov na koncoch mosta. Staré poškodené nosníky boli vymenené za nové, pričom sa z dvoch prostredných polí vytvorilo jedno pole a odstránila sa stredná opora mosta, čím sa  zlepšili prietokové pomery pod mostom. Na ponechaných oporách a podperách sa vytvorili nové úložné prahy, opravili sa povrchy podpier a hydromelioračné potrubie sa zavesilo pod nosnú konštrukciu mosta. Ďalej sa zlepšili šírkové pomery komunikácie na moste a to na 8,0 m medzi obrubníkmi, na moste vznikol jednostranný chodník a opravila sa vozovka na moste i v priľahlých úsekoch. Na moste bolo osadené zábradlie mestského typu.

„Pôvodný most bol z roku 1963 a frekvencia dopravy na tomto moste je pomerne vysoká. Podľa posledného sčítania v roku 2010 tu prešlo denne 6500 áut a dnes je to určite ešte vyššie číslo“, doplnil generálny riaditeľ RCB Milan Valašik.

Celkové náklady dosiahli 512 800 € bez DPH. Všetky finančné náklady boli hradené z rozpočtu BSK na rok 2015.

Pozvánka na otvorenie mosta Zálesie - MalinovoTermín: pondelok, 7. decembra 2015 o 10:00 h

Pozývame Vás na stretnutie pri príležitosti finalizácie rekonštrukčných prác na stavbe „Most cez Malý Dunaj ev. č. III/0614-003 – Zálesie“. Stretnutie spojené s odovzdaním stavby do užívania verejnosti sa uskutoční 7. decembra 2015 o 10:00 hod na mostnom objekte. Otvorenia sa zúčastnia zástupcovia Bratislavského samosprávneho kraja, Regionálnych ciest Bratislava a okolitých obcí.

Mgr. Lucia Forman
hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kraja


Foto: Ing Václav Martišek

Most pred otvorením


29.11.2015

Podľa hovorkyne BSK Mgr. Lucie Forman, most začne slúžiť verejnosti už o týždeň. Ako nás informovala, "vzhľadom na klimatické podmienky počas betonáže železobetónovej dosky sa nedosiahla požadovaná vlhkosť (vyzretie) a preto prišlo k posunutiu aplikácie pečatiacej spojovacej vrstvy. Posunutie prác malo vplyv na realizáciu hydroizolačných vrstiev, ktoré je možné aplikovať len počas dní bez dažďových zrážok.

Aktuálne prebieha kolaudačné konanie s termínom kolaudácie štvrtok 3.12.2015. Správoplatnenie kolaudačného rozhodnutia sa predpokladá na pondelok 7.12.2015 s následným odovzdaním stavby do užívania verejnosti."

Foto: Ing. Václav Martišek

Rekonštrukcia mosta pred finišom


26. októbra 2015
Aktuálna informácia Pavla Gajdoša,
oddelenie pozemných komunikácií OD BSK


"Hlavnými cieľmi stavby je obnova stavebno-technického stavu mosta, zvýšenie zaťažiteľnosti a predĺženie jeho životnosti. Zároveň sa zlepšia šírkové pomery komunikácie III/0614 na moste (zvýši sa šírka komunikácie na 8,0 m medzi obrubníkmi), vytvorí sa jednostranný chodník na moste, vybuduje sa nová vozovka na moste a v priľahlých úsekoch, zlepšia sa prietokové pomery pod mostom. Celkové finančné náklady na rekonštrukciu mosta ev.č. 0614-003 cez Malý Dunaj medzi obcami Zálesie a Malinovo: cca. 512 800 € bez DPH.
Postup stavebných prác na moste v posledných týždňoch, ako ho zdokumentoval Ing. Václav Martišek z Malinova.
Aktuálne prebiehajúce práce:
v 39. - 44. týždni sa zrealizovalo osadenie nových mostných nosníkov v počte 30 kusov. Osadenie nosníkov umožňuje vytvorenie novej železobetónovej spriahnutej dosky – nosnej časti novej mostovky. Stavebné rekonštrukčné práce sa začali v 26. týždni, od 22.6.2015, predtým - 18.6.2015 - bolo demontované potrubie Hydromeliorácií a 19.6. sa začalo s frézovaním vozovky. Termín uzávierky je platný do 31.12.2015.
Z postupu rekonštrukčných stavebných prác a celkového technického hľadiska nie je ohrozený termín ukončenia rekonštrukčných prác na moste ev.č. 0613-003 medzi obcami Zálesie a Malinovo, do 25.11.2015.
S pozdravom,
Pavol Gajdoš, oddelenie pozemných komunikácií OD BSK"

Most do Zálesia začali rekonštruovať


Tlačová správa BSK, 9.6.2015

Most medzi Malinovom a Zálesím, ktorý je v havarijnom stave a má porušenú statiku, začali v utorok 9. júna 2015 komplexne rekonštruovať. Práce by mali trvať 16 týždňov. Náklady na rekonštrukciu mosta presiahnu pol milióna eur.

„Most medzi Malinovom a Zálesím slúži od sedemdesiatych rokov a nakoľko ho často využívali aj vodiči nákladnej a kamiónovej dopravy, odrazilo sa to na jeho stave a, samozrejme, statike. Stavenisko je pripravené, začíname s rekonštrukciou mosta, ktorá je najmä pre bezpečnosť a zdravie ľudí už nevyhnutná. Práce by mali trvať približne 16 týždňov,“ uviedol predseda Bratislavského kraja Pavol Frešo.

„Dôležité je obnoviť stavebno-technický stav mosta, zvýšime zaťažiteľnosť, komplexne vymeníme nosnú konštrukciu a zvršok mosta ako aj mostné závery. Na opravených oporách vytvoríme nové úložné prahy,“ priblížil riaditeľ správcovskej spoločnosti Regionálne cesty Bratislava (RCB) Milan Valašík. RCB sa stará o krajské cesty. Osadia sa aj nové ložiská, nosníky, nové budú aj izolácia, odvodňovače, vozovka v dĺžke cca 200 metrov a tiež chodníky a rímsy. Zároveň sa rozšíri komunikácia na 8 metrov medzi obrubníkmi, vytvorí sa jednostranný chodník na moste a zlepšia sa prietokové pomery pod mostom. Pribudne aj nové zábradlie mestského typu.

Obchádzková trasa je navrhnutá po ceste II/510 v smer Malinovo – Tomášov, následne po ceste III/5037 do obce Nová Dedinka. Obchádzková trasa ďalej pokračuje po ceste III/5722 do obce Bernolákovo a nakoniec po ceste III/06166 do obce Ivanka pri Dunaji, kde je obchádzková trasa ukončená so smerovaním na obec Zálesie.

Most bol pre svoj nevyhovujúci a zdraviu ohrozujúci stav od februára uzavretý na základe vydaného povolenia Okresným úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Senci a Okresným riaditeľstvom PZ Oddelenia dopravného inšpektorátu. Uzavretiu mosta predchádzal diagnostický prieskum, podrobný statický výpočet a skúšky zaťažiteľnosti, z ktorých vyplynula potreba rekonštrukcie.

BSK: Most Malinovo - Zálesie čaká zásadná rekonštrukciaTlačová správa, Bratislava, 19. marca 2015
Most medzi Malinovom a Zálesím, ktorý slúži od sedemdesiatych rokov, je v havarijnom stave, má porušenú statiku a nespĺňa požiadavky na bezpečné užívanie. Okresný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Senci a Okresné riaditeľstvo PZ Oddelenia dopravného inšpektorátu preto vydali 24. februára povolenie na uzavretie cesty v mieste mosta. V súčasnosti beží súťaž na výber zhotoviteľa.

Uzavretiu mosta predchádzal diagnostický prieskum, podrobný statický výpočet a skúšky zaťažiteľnosti, z ktorých vyplynula potreba rekonštrukcie. Kým však k tomu dôjde, Okresný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Senci a Okresné riaditeľstvo PZ Oddelenia dopravného inšpektorátu v auguste minulého roku pristúpili na dočasné riešenie a obmedzili zaťažiteľnosť mosta dopravným značením na maximálne 10 ton. Nakoľko najmä vozidlá ťažkej nákladnej dopravy toto značenie nerešpektovali, situácia na moste sa zhoršovala, odpadávali kusy betónu a bezpečnosť ľudí tak bola denne ohrozovaná. Koncom roka sa preto urobila ďalšia skúška zaťažiteľnosti, ktorá vyhodnotila stav mostu ako havarijný. Okresný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Senci a Okresné riaditeľstvo PZ Oddelenia dopravného inšpektorátu preto rozhodli o úplnom uzavretí mosta.


„Bezpečnosť a zdravie ľudí je v každom prípade na prvom mieste. Bohužiaľ, vodiči nákladnej a kamiónovej dopravy neustále porušujú zákazové značky s obmedzením hmotnosti a tento prípad to len potvrdzuje. Uvedomujeme si však význam tohto mosta pre miestnych obyvateľov, preto urobíme všetko, čo nám zákon dovoľuje, aby sme rekonštrukciu urýchlili,“ povedal podpredseda BSK Martin Berta.
BSK má na rekonštrukciu mosta vypracovanú projektovú dokumentáciu a tiež vyčlenené peniaze vo svojom rozpočte. V súčasnosti prebieha súťaž na výber zhotoviteľa, ktorá určí aj cenu a bude ukončená v najbližších týždňoch. Zároveň sa technicky pripravuje priestor na rekonštrukciu mosta.

Uzavretý most spôsobuje problémy


25.2.2015

Záznam z rokovania starostov Malinova a Zálesia so zástupcami okresných inštitúcií a spoločnosti Regionálne cesty Bratislava, a. s.

Zástupcovia pozvaných inštitúcií sa odvolali na statický posudok a výsledky zaťažkávacej skúšky, podľa ktorých je most v havarijnom stave a nespĺňa požiadavky na bezpečné užívanie. Z týchto dôvodov nie je možný ani čiastočný prejazd mostom. Podľa zákona č. 135/1961 Z.z. a zákona č. 8/1969 Z.z. sú užívatelia obchádzkových trás povinní strpieť zvýšené náklady na obchádzku. Náhradné premostenie nie je možné jednak pre technické podmienky toku Malého Dunaja – hĺbka vody je iba od 0,75 m do 1,50 m – a jednak by takéto riešenie neadekvátne zvýšilo finančné náklady. Zástupcovia spoločnosti Regionálne cesty, a. s., predpokladajú, že po výbere dodávateľa vo verejnom obstarávaní dokončia stavebné práce v termíne do konca r. 2015.
Starostovia obcí Malinovo a Zálesie sa listom obrátili na župana BSK, aby sa spoločne pokúsili nájsť riešenie, res. zmierniť dôsledky vzniknutej situácie. S výsledkom tohto rokovania budeme občanov následne informovať.

fileZápis z rokovania (144 KB)