Prevádzkový poriadok pre Zberný dvor Malinovo

I. Prevádzkovateľ zariadenia

Obec Malinovo
Sídlo:L.Svobodu č. 17, 900 45 Malinovo
IČO:00304921


II.  Miesto prevádzky

Zberný dvor sa nachádza v obci Malinovo, na ul. Tomášovskej.

Otváracia doba:

V mesiacoch apríl - september:
pondelok, streda:13.00 – 18.00
piatok, sobota:9.00 – 12.00, 14.00 – 19.00

V mesiacoch október – marec:
pondelok, streda:13.00 – 17.00
piatok, sobota:  9.00 – 12.00, 14.00 – 17.00


Prevádzkové hodiny ZD sa môžu upravovať s ohľadom na aktuálne ročné obdobie. Informácie o úpravách sú uverejnené na podstránke www.malinovo.sk/zberný dvor.

III.  Zberný dvor

Zberný dvor (ďalej len „ZD“) je zriadený na účely bezplatného legálneho uloženia niektorých zložiek komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu za ktorý sa platí miestny poplatok. Iný, ako v prevádzkovom poriadku špecifikovaný komunálny odpad nie je možné uložiť na ZD.
ZD je určený  pre fyzické osoby, ktoré  sú zapojené do systému množstevného zberu komunálneho odpadu a majú uhradený poplatok za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu.
ZD nie je určený na preberanie odpadu z podnikateľskej činnosti.

IV. Vymedzenie základných pojmov

Komunálny odpad pre účely tohto predpisu je odpad z domácností vznikajúci na území Malinovo, ktorého pôvodcom sú osoby určené v bode III. tohto predpisu.
Zložka komunálneho odpadu je časť komunálneho odpadu, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadu.
Zmesový komunálny odpad je zložka komunálneho odpadu, ktorá ostáva po vytriedení jednotlivých zložiek odpadu.
Objemové odpady sú komunálne odpady, ktoré svojím rozmerom a hmotnosťou nezodpovedajú používaným zberným nádobám v systéme zberu komunálneho odpadu. Patria sem napríklad:  nábytky, dvere,  skrine, postele a podobne. ZD preberá výlučne rozobratý objemový odpad, ktorý je zbavený kovových, sklenených atď. častí.
Drobné stavebné odpady (ďalej len „DSO“) odpad zo  stavebných úprav, udržiavacích a rekonštrukčných prác vykonávaných fyzickou osobou, ktoré nevyžadujú ani stavebné povolenie ani ohlásenie. Sú to tehly, dlaždice, omietka, škridla pálená alebo betónová, betónová suť alebo kamenivo, ktorých jednotlivé kusy nesmú presiahnuť hmotnosť 15 kg. Betónová suť nesmie obsahovať armovacie železo, resp. iný kov a nesmie obsahovať nebezpečný odpad zo stavieb ako napr. azbestová krytina, azbestové kanalizačné rúry. V prípade, že si na takéto práce fyzická osoba – nepodnikateľ najme právnickú alebo fyzickú osobu - podnikateľa, prechádza zodpovednosť za odpad na túto právnickú alebo fyzickú osobu - podnikateľa a tento odpad už nie je DSO, ale je odpadom z činnosti týchto osôb, ktorý nie je možné uložiť na ZD.
Drobný stavebný odpad je spoplatnený podľa prílohy č. 2.
Biologicky rozložiteľný odpad je odpad rastlinného pôvodu zo záhrad (najmä tráva, vetvy, lístie, konáre, vinič). Pri odovzdávaní biologicky rozložiteľného odpadu sa preberá výlučne odpad rozdelený zvlášť na trávu, lístie, konáre a iné rastlinné odpady, ktoré je nutné zdrviť.
Papier. Do tejto kategórie patrí každý druh papiera, zbavený kovových a iných častí. Nie je možné odovzdať papier znečistený ropnými látkami, farbami a podobne.
Sklo. Do tejto kategórie zaraďujeme biele a farebné sklo, ktoré je vhodné rozdeliť. Odpad je tvorený zo sklených fliaš, pohárov, skleného obalového materiálu, tabuľového skla a pod. Sklo nesmie byť znečistené ropnými látkami, rozpúšťadlami a farbami.
Plasty sú odpady rôzneho druhu PET, PE, PP, PVC. Do tohto druhu patria plastové obaly, fólie, hračky, PET fľaše, PE fólie, drobné plastové výrobky, prepravky atď. Plasty nesmú obsahovať kovy, drevo a iný druh materiálu. PET fľaše musia byť stlačené a uložené v umelohmotnom vreci z fólie. Polystyrén  (vrátane fasádneho) sa nepreberá!
Kov. Do tejto kategórie patria kovové obaly, konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové plechovky, alobalové a hliníkové časti obalov /sťahovacie časti z jogurtov, hliníkové nádobky z čajových sviečok/. Kovové obaly nesmú byť kombinované s iným obalom ani znečistené škodlivinami /zvyšky farieb a pod./
Informácia pre občanov: Zber separovaného odpadu /PET fľaše, papier a kov/ sa uskutočňuje zberom od brán domov.

Obsahom odpadu nemôže byť:
 • nerozobratý nábytok,
 • uhynuté zvieratá a iný biologický odpad – na likvidáciu je potrebné vyhľadať v adresári firiem špecializované firmy na likvidáciu tohto druhu odpadu,
 • komunálny odpad a jeho nebezpečné zložky (napríklad vyprázdnené nádoby po škodlivých surovinách, tekutinách a plynoch, azbest a podobné hmoty),
 • chemické látky, farby a ich obaly,
 • vyradené elektrické a elektronické zariadenia,
 • žiarovky a iný odpad obsahujúci ortuť,
 • batérie a akumulátory,
 • opotrebované pneumatiky.

V. Vstup na ZD a podmienky prevzatia odpadu

Pri dovoze odpadu na zberný dvor je obyvateľ povinný prihlásiť sa na vrátnici ZD a riadiť sa pokynmi obsluhy zberného dvora.
Obyvateľ je povinný preukázať sa platným občianskym preukazom prevádzkovateľovi zberného dvora a dokladom preukazujúcim úhradu ročného poplatku za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu.
Do evidencie sa zapisujú nasledovné údaje: meno a priezvisko, bydlisko, druh a množstvo dovezeného odpadu ako aj evidenčné číslo vozidla, ktoré odpad priviezlo.  
Návštevník pred vstupom na ZD je povinný oboznámiť sa s Prevádzkovým poriadkom ZD, informovať sa o predpisoch bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na ZD i o predpisoch ochrany pred požiarmi.
Na vjazd do areálu ZD môže návštevník použiť osobné motorové vozidlo s maximálnou nosnosťou do 3,5 t a s prívesným vozíkom s maximálnym objemom 1m3. Pri použití motorového vozidla návštevník je povinný dodržať maximálnu rýchlosť 5 km/h. Vjazd na ZD je povolený výlučne v čase prevádzky.
Návštevník ZD je povinný riadiť sa Prevádzkovým poriadkom ZD a pokynmi zamestnancov ZD, pohybovať sa v priestoroch ZD výlučne v sprievode zamestnanca a na trase ním určenej. Ďalej je povinný rešpektovať kapacitné a priestorové možnosti ZD.
Prísne sa zakazuje vstup návštevníka do priestorov ZD v prípade, že je osoba pod vplyvom alkoholických alebo iných omamných látok.
Dovezený a prebratý odpad ukladá návštevník samostatne na základe pokynov zamestnanca na ním určené miesto. Návštevník ZD je oprávnený zdržiavať sa v priestoroch ZD výlučne v čase potrebnom na dovezenie a uloženie dovezeného odpadu.
ZD je potencionálne nebezpečné miesto pre všetkých, najmä pre návštevníkov. Z tohto dôvodu je návštevník ZD povinný dodržať všetky upozornenia zamestnancov ZD, ako aj tento Prevádzkový poriadok. V prípade, že návštevník ZD nedodrží upozornenia zamestnancov ZD a bezpečnostné prepisy ZD, Obec Malinovo ako prevádzkovateľ ZD nezodpovedá za prípadné škody, ktoré môžu vzniknúť návštevníkovi alebo na jeho majetku pri pohybe v priestoroch ZD.
Návštevníkom ZD sa prísne zakazuje rozoberať a vynášať akékoľvek odpady alebo iné predmety, uložené na ZD. Uložením odpadov  na určené miesto v areáli ZD Obec Malinovo sa stáva držiteľom odpadu v zmysle platnej legislatívy.
Obec Malinovo bude monitorovať areál ZD elektronickým kamerovým systémom. Všetci návštevníci ako i zamestnanci ZD sú zaznamenávaní kamerovým systémom, ktorý Obec Malinovo vyhodnocuje a využíva na ochranu majetku a predchádzaniu škodám.

Obec Malinovo si vyhradzuje právo neprijať odpad, ktorý je na základe samostatného posúdenia zamestnanca ZD
 • silne znečistený,
 • obsahuje nebezpečné látky,
 • obsahuje látky a materiály, ktoré nie sú predmetom ukladania,
 • odovzdávané množstvo presahuje povolené množstvo,
 • osoba je nedôveryhodná – je podozrenie, že nie je pôvodcom odpadu, že nie je fyzickou osobou, nie je zapojená do systému zberu a podobne.

Obec Malinovo si vyhradzuje právo neprijať odpad v prípade technickej alebo inej poruchy alebo ak v dôsledku nedostatočnej kapacity nie je možné dovezený odpad uložiť.

VI. Organizačné zabezpečenie prevádzky

Organizačne je prevádzka ZD zabezpečená pracovníkmi Obce Malinovo.
Zamestnanec je povinný:
 • sprevádzať návštevníka ZD po ZD a poskytovať informácie návštevníkovi ZD za účelom správneho využívania ZD,
 • dbať na správne uloženie odpadu s dôrazom na minimalizáciu odpadu v kontajneroch a bezpečnosť počas uloženia v ZD,
 • dbať, aby na ZD nebolo súčasne viac motorových vozidiel, ako je v danom čase prítomných zamestnancov ZD,
 • vyhlásiť technickú prestávku na nevyhnutnú dobu z dôvodu manipulácie s kontajnermi,
 • dbať na bezpečnosť pri práci a dodržiavať ustanovenia ZD
 • nahlásiť na Obecný úrad Malinovo požiadavku odvozu plných kontajnerov, nahromadeného zeleného odpadu a podobne.

Pracovníci musia najmä dodržiavať tieto pravidlá:
 • do zberného dvora platí prísny zákaz vstupu všetkým nepovolaným osobám,
 • pracovníci sú povinní dodržiavať základné hygienické pravidlá, pri práci nejesť a nepiť,
 • ďalej sú povinní pri práci používať pracovný odev, pevnú uzavretú pracovnú obuv a osobné ochranné pracovné prostriedky, najmä okuliare, kožené resp. gumené rukavice,
 • v zbernom dvore je zakázané narábať s otvoreným ohňom, spaľovanie odpadov v zbernom dvore je zakázané. V prípade samovznietenia separovaného odpadu sú pracovníci povinní zabezpečiť jeho uhasenie. Každý prípad zisteného požiaru musí byť zaevidovaný;
 • v prípade nálezu nebezpečných odpadov (výbušnina, uzavreté nádoby s neznámym odpadom a pod.), pracovníci zberného dvora v prvom rade uzavrú ohrozený priestor pre všetkých pracovníkov a dodávateľov separovaného odpadu a nahlásia túto skutočnosť na políciu. Odstránenie a zneškodnenie nebezpečných odpadov vykonajú k tomu spôsobilé osoby, resp. organizácie;
 • oplotenie areálu musí zabezpečiť neprístupnosť nepovolaných osôb a zvierat do areálu a zamedziť šíreniu odpadov vplyvom vetra;
 • pracovníci pri zváraní a rezaní musia mať predpísané osobné ochranné prostriedky, ktoré nesmú byť znečistené olejom, tukmi alebo zápalnými látkami. Za pracovný úraz sa považuje akékoľvek poškodenie zdravia alebo smrť spôsobená zamestnancovi nezávisle od vlastnej vôle krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s nimi.

Za dodržiavanie pravidiel prevádzky ZD, bezpečnosti pri práci a za požiarnu bezpečnosť zodpovedá obsluha – zamestnanec ZD.

VII. Opatrenia v prípade havárie

1. Ako havarijný stav možno kvalifikovať:
 • zloženie alebo únik nebezpečnej látky v zariadení,
 • požiar v zariadení.

2. Opatrenia
V prípade výskytu havárie a iných mimoriadnych udalostí v zariadení je potrebné podľa ich charakteru okamžite informovať:
 • centrálny ochranný systém: tel. č. 112
 • lekárska pohotovostná služba: č. tel. 155
 • požiarna ochrana: č. tel. 150
 • polícia: č. tel. 158
 • Obecný úrad Malinovo
 • OÚŽP v Senci, odbor odpadového hospodárstva

Postup pri zistení alebo spôsobení havárie:
Prvý a bezprostredný zásah vykoná osoba, ktorá zistila alebo zapríčinila haváriu.
Oznámenie kompetentným pracovníkom.
V prípade zloženia nepovoleného druhu nebezpečného odpadu sú pracovníci zariadenia zodpovední za jeho odstránenie. Je potrebné odstrániť aj časť odpadu a zeminy, ktorá je takýmto odpadom kontaminovaná. Tekutý odpad je potrebné odstrániť absorpčným materiálom. Obdobne treba postupovať v prípade vytečenia pohonných hmôt alebo mazadiel z vozidiel alebo mechanizmov a dovezeného odpadu.
Zamestnanci musia výkon pracovnej činnosti zabezpečovať tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu zdravia, života, majetku ako aj k zhoršeniu životného a pracovného prostredia. Sú povinní oznámiť ihneď zamestnancovi zodpovednému za zberný dvor každú zistenú závadu, ktorá by mohla ohroziť bezpečnosť pri práci alebo spôsobiť haváriu.
Pod pojmom havária sa všeobecne rozumie mimoriadna udalosť, spôsobená ľudskou činnosťou alebo živelnou pohromou, čiastočne alebo úplne neovládaná, časovo a priestorovo ohraničená, ktorá má nepriaznivý dopad na život a zdravie ľudí, životné prostredie a na hospodárstvo. Havária je teda aj každá reálna situácia, pri ktorej dôjde k nežiaducemu úniku nebezpečných látok mimo prevádzkový alebo manipulačný priestor.
Za haváriu sa považuje aj prípadné ohrozenie akosti podzemných a povrchových vôd ropnými látkami, látkami škodiacimi vodám, látkami ohrozujúcimi zdravie obyvateľstva ako aj možnosť kontaminácie zeminy.

Podľa rozsahu úniku sa havárie delia na:
 • havárie zneškodňované v areáli prevádzky bez vonkajšieho zásahu,
 • havárie zneškodňované v areáli prevádzky s vonkajším zásahom.

Prostriedky na likvidáciu havárie musia byť vyčlenené, označené a uložené vo vyhradenom priestore.

VIII. Zoznam druhov odpadov

Zoznam druhov odpadov a jednotlivé množstvá, ktoré môže obyvateľ obce  odovzdať na Zberný dvor v Malinove  je neoddeliteľnou súčasťou tohto prevádzkového poriadku a tvorí jeho Prílohu č. 1.

IX. Sťažnosti a podnety

Návštevník ZD má právo podať sťažnosť na postup zamestnancov ZD pri ukladaní odpadu. Sťažnosť musí obsahovať nasledovné náležitosti:
 • meno, priezvisko, trvalý pobyt resp. korešpondenčnú adresu sťažovateľa /prípadne tel. číslo/,
 • predmet sťažnosti,
 • deň a  čas, kedy sa stala udalosť, ktorá je predmetom sťažnosti,
 • meno konkrétneho zamestnanca ZD, ktorý je predmetom sťažnosti.

Sťažnosť je potrebné zaslať alebo doručiť na Obecný úrad Malinovo, L.Svobodu č. 17, 900 45 Malinovo.

X. Záverečné ustanovenia

Obec Malinovo si vyhradzuje právo prípadného vyberania manipulačného poplatku a iných poplatkov, spojených s prevádzkou ZD. Poplatok je peňažným príjmom Obce Malinovo, pokrývajúcim náklady na manipuláciu s odpadom, respektíve na pokrytie nákladov spojených s uskladnením a likvidáciou odpadu. Cenník na manipuláciu a sadzobník poplatkov tvorí prílohu tohto prevádzkového poriadku.
Obec Malinovo si vyhradzuje právo zmeny a doplnenia tohto prevádzkového poriadku.
V prípade zmien v prevádzke ZD je Obec Malinovo povinná prispôsobiť prevádzkový poriadok týmto zmenám.

Prevádzkový poriadok Zberného dvora Malinovo bol schválený Obecným zastupiteľstvom Malinovo 12.10.2017.
Tento prevádzkový poriadok ZD vstupuje do platnosti 13.10.2017.
Týmto prevádzkovým poriadkom sa ruší prevádzkový poriadok schválený Obecným zastupiteľstvom Malinovo dňa 30.3.2016.

Eva Godová
starostka obce

Prílohy:
 • Zoznam druhov odpadov a množstvá na odovzdanie
 • Zoznam manipulačných poplatkov
 • Informácie pre návštevníkov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o ochrane pred požiarmi na ZD


Príloha č. 1:
Zoznam druhov odpadov a množstvá na odovzdanie

Por. číslo  Kat. číslo  NázovKategória  Množstvo/rok
1.20 01 01Papier a lepenkaObez obmedzenia
2.20 01 02SkloObez obmedzenia
3.20 02 01Biologicky rozložiteľný odpad  Obez obmedzenia
4.20 01 10ŠatstvoObez obmedzenia
5.20 01 11TextílieObez obmedzenia
6.20 01 38DrevoObez obmedzenia
7.20 01 39PlastyObez obmedzenia
8.20 01 40KovyObez obmedzenia
9.20 01 25Jedlé tuky a olejeObez obmedzenia
10.17 99 00Drobný stavebný odpadObez obmedzenia
11.20 03 07Objemný odpadObez obmedzenia

Príloha č. 2:
Zoznam manipulačných poplatkov

Por. číslo  Kat. číslo  NázovMan. poplatok
1.20 01 01Papier a lepenkabez popl.
2.20 01 02Sklobez popl.
3.20 02 01 Biologicky rozložiteľný odpad  bez popl.
4.20 01 10Šatstvobez popl.
5.20 01 11Textíliebez popl.
6.20 01 38Drevobez popl.
7.20 01 39Plastybez popl.
8.20 01 40Kovybez popl.
9.20 01 25Jedlé tuky a olejebez popl.
10.17 99 00Drobný stavebný odpad0,078€/kg
11.20 03 07Objemný odpadbez popl.


Príloha č. 3:
Oboznámenie a informovanie osôb – návštevníkov ZD o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci /BOZP/ a ochrane pred požiarmi /OPP/

Vážený návštevník ZD,

§ 6 ods. 7 zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP stanovuje túto povinnosť právnickým osobám:  „Zamestnávateľ je povinný starať sa o bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sa nachádzajú s jeho vedomím na jeho pracoviskách alebo v jeho priestoroch.“. Súčasne § 4 ods. e)  zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi stanovuje: „zabezpečovať školenie a overovanie vedomostí o ochrane pred požiarmi zamestnancov a osôb, ktoré sa s vedomím právnickej osoby alebo fyzickej osoby  zdržujú v jej objektoch a priestoroch“.
V záujme vlastnej bezpečnosti Vás žiadame, aby ste dodržiavali nasledovné pokyny a aby ste svojím podpisom potvrdili, že ste boli s nimi oboznámený:
 • vstup do priestorov  ZD musíte hláste na vrátnici ZD, kde sa preukázateľne oboznámite s týmto dokumentom – až po jeho potvrdení svojím podpisom môžete vstúpiť do areálu ZD,
 • pohyb v ZD je možný výhradne v sprievode zamestnanca ZD,
 • pre pohyb motorovým vozidlom je predpísaná maximálna rýchlosť 5 km/h a zvýšená opatrnosť pri jazde v areáli,
 • v celom areáli je zákaz fajčenia a manipulácie s ohňom,
 • venujte zvýšenú opatrnosť pri chôdzi po areáli ZD, a to aj v zimnom období, keď meniace sa poveternostné podmienky môžu spôsobiť vznik klzkých povrchov,
 • dbajte na správny postup pri dvíhaní bremien,
 • odpad ukladajte výhradne na miesta určené zamestnancom ZD,
 • je zakázané pohybovať sa v priestoroch, kde sa vykonáva manipulácia s materiálom, odpadom, kde sa pohybujú pracovné stroje a zariadenia – nepozornosť z Vašej strany alebo zo strany obsluhy týchto strojov môže byť pre Vás zdrojom vzniku aj závažného úrazu,
 • dodržiavajte pokyny uvedené na bezpečnostných tabuliach a značkách, riaďte sa pokynmi zamestnancov ZD,
 • zistenie požiaru bezodkladne ohláste na vrátnici zamestnancom ZD.