Komplexná obnova parku v Malinove


15.3.2018

Z dôvodovej správy:
Park sa nachádza v obci Malinovo, spoluvlastníkmi sú Bratislavský samosprávny kraj (2/3) a Obec Malinovo (1/3). Zapísaný je v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR pod číslom 452/2. Vznikol koncom 18. storočia a dnešnú podobu nadobudol v 19. a začiatkom 20. storočia. Má prírodno-krajinný charakter, je to tzv. anglický park.
V súčasnosti je park v dôsledku historicky podmienených necitlivých zásahov a dlhodobo zanedbanej údržby vo veľmi zlom stave a jeho obnova je neodkladne nevyhnutná. Vzhľadom na finančnú náročnosť obnovy (celkové predpokladané náklady vyše 900 tisíc EUR) sa BSK usiluje o získanie externých finančných zdrojov.

Plánované budúce využitie pamiatky
Areál parku je a bude prístupný verejnosti. Zároveň bude slúžiť ako zázemie pre praktické vyučovanie študentov SOŠ záhradníckej G. Čejku v Malinove. Zámerom vlastníkov parku je ponúknuť možnosti pre aktívny oddych a relax všetkým vekovým skupinám návštevníkov samotnej obce Malinovo, ale i BSK. Tomuto účelu a cieľovým skupinám plánujeme podriadiť všetky aktivity súvisiace s revitalizáciou parku. Budúce využitie parku sa nebude v podstatnej miere líšiť od súčasného. Očakávame však zvýšenie kvality prostredia a rozšírenie možností trávenia voľného času. Revitalizovaný park ponúkne priestor pre šport - ihriská, hracie prvky, relax, vzdelávanie a pod. Pre udržanie vyhovujúceho stavu areálu bude kultúrna pamiatka po odbornej stránke spravovaná SOŠ záhradníckou G. Čejku v Malinove. Bezpečnosť a dodržiavanie poriadku zabezpečí správca areálu. Park bude prístupný verejnosti celoročne.
fileDôvodová správa (31 KB)

Kaštieľ v Malinove s novou strechou


30.10.2017

(Dokončenie z 1. s)
Oprava strechy, teda krovu a výmena krytiny, sa na Národnej kultúrnej pamiatke Kaštieľ v Malinove začala v júni 2017 a zahŕňala všetky práce súvisiace s touto investičnou činnosťou ako montáž a demontáž lešenia, odborné odstránenie konárov stromov zasahujúcich fasádu a strechu objektu, vyčistenie, odvoz a uskladnenie haluziny, vyčistenie povalových priestorov, tesárske konštrukcie, klampiarske konštrukcie z medeného plechu, položenie keramickej krytiny, teda škridiel, ochranné nátery krovu, demontáž bleskozvodových rozvodov na streche. S kladením škridiel sa začne začiatkom novembra a oprava by mala byť ukončená v polovici mesiaca november. Celkové rozpočtové náklady sú 262 908.72,- eur s DPH.

Počas rekonštrukčných prác bolo nutné spolupracovať s dozorujúcim statikom kvôli statike drevených konštrukcii a výskumným pracovníkom v oblasti organického posúdenia stavu drevených konštrukcií krovu. Bratislavský samosprávny kraj plne rešpektoval opodstatnené požiadavky statika po odkrytí zakrytých častí krovu na ich prípadnú úpravu, alebo výmenu. Všetky použité materiály boli vopred odsúhlasené stavebným dozorom, pracovníkom Krajského pamiatkového úradu a dozorujúcim statikom.

Koncom marca 2017 boli na pôde Úradu Bratislavského samosprávneho kraja predstavené návrhy študentov Stavebnej fakulty STU, ktorých témou bola obnova a využitie národnej kultúrnej pamiatky kaštieľa a parku v Malinove. Práce vznikli v rámci spolupráce Odboru cestovného ruchu a kultúry Bratislavského samosprávneho kraja s Katedrou architektúry Stavebnej fakulty STU v Bratislave. Cieľom spolupráce bolo v rámci predmetu ateliérovej tvorby navrhnúť možnosti nového funkčného využitia kaštieľa a parku v Malinove a tomu zodpovedajúci spôsob ich obnovy. Výstava predstavila rozličné prístupy k otázke obnovy kaštieľa v Malinove. Prioritou návrhov je rešpektovanie minulosti budovy a zároveň akceptovanie súčasných požiadaviek na obnovu pamiatkových objektov.
Lucia Forman, TS BSK  

Vyčistili sme časť parku


23.3.2014
Malinovská záhradnícka škola so svojimi študentmi centrálnu časť parku čistila už v pracovnom týždni. V sobotu poskytla brigádnikom koordinátorku a odbornú pracovníčku pani E. Belákovú, požičala hrable a ďalšie náradie. Pohrabané lístie na kompost zvážal školský traktor i obecné piaggio. Suché a orezané konáre počkajú na drvičku sústredené vedľa chodníkov.

„Koľko je tu cudzích,“ čudovala sa školáčka Regina. Neboli to cudzí, len mnohé neznáme tváre patrili novým obyvateľom Malinova. Park si hneď po prisťahovaní obľúbili a na výzvu jednoducho prišli. Pomáhal aj poslanec BSK Richard Červienka, ktorý zastupuje Malinovo a mnohí jeho voliči ho zblízka videli po prvý raz.

  
Starostka obce vysoko oceňuje aktivitu malinovských dobrovoľníkov a ich vzťah k najkrajšiemu miestu v obci. Brigádnici zas ocenili pizzu a perfektné pagáčiky, ktorými ich pohostila. A prežiarené miesta v parku potvrdzujú, že občanom nie je ľahostajná krása a čistota parku. Mnohí sa ponúkli, že prídu pomôcť kedykoľvek znovu. Škoda, že na obnovu podľa predstáv z roku 2012 si zrejme ešte dlho počkáme...

Park v Malinove sa dočkal obnovy


9.2.2012
V parku je svah aj na sánkovanie
V parku je svah aj na sánkovanie
V súlade s rozhodnutím Krajského pamiatkového úradu k zámeru obnovy parku, BSK a obec Malinovo ako vlastníci zabezpečia v prvej etape vyčistenie plochy od suchých, chorých a náletových drevín. Odstránené náletové dreviny sa nahradia novou výsadbou – vyberať sa budú prednostne tie druhy, ktoré sa v parku vyskytovali v čase zakladania parku.  
Aj architektov Ing. Zoltána Balku a Ing. Miroslavu Blanárovú, ktorí vytvárajú projekt obnovy, zaujal park svojou dramatickosťou a členitosťou. Skúmajú historické informácie a zachované dobové fotografie z 19. a začiatku 20. storočia, chceli by spoznať vzhľad a spôsob využívania jednotlivých partií parku v časoch, keď bolo územie parku rozsiahlejšie a kaštieľ Apponyiovcov navštevovali významné svetové osobnosti politického a kultúrneho života. Revitalizácia by mala čo najviac zohľadňovať pôvodnú podobu parku.
Zároveň však pamätajú na potreby a očakávania súčasných návštevníkov, na zachovanie miest pre detské ihriská a športoviská. Upravia sa aj chodníky, pribudne osvetlenie v parku, lavičky, tabule a ďalšie dôležité prvky.
Príprava projektu a aj samotná revitalizácia prebieha v úzkej spolupráci s odbornými školami v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK - SOŠ záhradníckej G. Čejku v Malinove a Spojenej školy v Ivanke pri Dunaji.
Foto: Martin Žilka

Aktivity BSK v revitalizácii NKP – Park v MalinoveZákladné informácie: Národná kultúrna pamiatka – č. v ÚZPF 452/2, parc. č. 2/1 a 2/4, Bratislavská ul. 118, Malinovo
Vlastník: BSK (2/3) a Obec Malinovo (1/3)

Aktivity BSK:

1. Obnova zelene - revitalizácia parku
1.1 doplnenie dendrologického prieskumu – vyčíslenie spoločenskej hodnoty drevín určených na výrub
1.2 návrh ošetrenia a celkovej revitalizácie zelene
1.3 návrh doplnenia stromov  a kríkov
1.4 návrh obnovy trávnatých plôch okolo chodníkov a podľa potreby (napr. po výrube...)
1.5 obnova chodníkov v parku
1.6 asanácia starých asfaltových chodníkov
1.7 umiestnenie mobiliáru (lavičky, odpadkové koše, info tabuľa)
1.8 sanácia plochy po zbúranej budove
1.9 umiestnenie parkoviska (prednostne využiť existujúce spevnené plochy, príp. realizovať zelené parkovisko z prefabrikátov)
2. Dobudovanie detského ihriska a rekonštrukcia ihrísk s multifunkčným využitím
2.1 asanácia pôvodnej asfaltovej plochy športovísk a návrh povrchu  športovísk
2.2 návrh nových spevnených plôch
2.3 osvetlenie športovísk a detského ihriska
3. Rekonštrukcia oplotenia parku

Ďalšie informácie:

25.01.2012 - vyhlásená výzva na prekladanie žiadostí o NFP v rámci Operačného programu Bratislavský kraj – kód výzvy: OPBK/2012/1.1/09, opatrenie 1.1.2 – Samostatné dopytovo orientované projekty regenerácie sídiel s termínom ukončenia výzvy dňa 15.05.2012

27.01.2012  - Zastupiteľstvo BSK schválilo Uznesením č. 8/2012 predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy OPBK za účelom realizácie projektu „Revitalizácia národnej kultúrnej pamiatky – Park v Malinove“

30.04.2012 - predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy OPBK

21.12.2012 – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj neschválil žiadosť z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.

V súčasnosti prebieha komunikácia s autorkou projektovej dokumentácie s cieľom preskúmania možnosti postupnej (po jednotlivých objektoch) revitalizácie parku.

Príprava projektov záchrany a obnovy NKP kaštieľ a park v MalinoveKaštieľ  rok 2006 - BSK zabezpečilo opravu časti strechy (vrátane krovu) v najkritickejšom stave, je však nevyhnutné v opravách pokračovať. Kúrenie je nefunkčné z dôvodu havárie radiátorov. V objekte sa stále nachádza množstvo starého/nefunkčného nábytku (bývalé internátne izby) a vybavenia (tabule, rysovacie dosky, laboratórne stoly a pod. (učebne) a iný odpad. BSK plánuje komplexnú obnovu kaštieľa za účelom vytvorenia komunitného/kreatívneho centra.

  december 2010 – zmena sídla SOŠ záhradníckej G. Čejku, t.j. odchod študentov a učiteľov – odvtedy je kaštieľ prázdny, strážený bezpečnostnou službou. Stavebno-technický stav objektu je narušený zatekaním a vlhnutím.

  november – december 2011 - OSÚRaRP v spolupráci s OCRaK spracoval a na vyjadrenie KPÚ predložil zámer obnovy NKP. Z vyjadrenia KPÚ vyplynula povinnosť vypracovania prípravnej dokumentácie, o.i. geodetického zamerania a pamiatkového výskumu.

  december 2011 – sanácia havárie rozvodov vody

  jún 2013 - administrácia VO vyčistenie/odvoz odpadu z kaplnky a pivničných priestorov

  jún 2013 - zabezpečenie vyčistenia časti priestorov kaštieľa pre potreby geodetického zamerania a pamiatkového výskumu

  jún - júl 2013 - geodetické zameranie objektu kaštieľa v Malinove

  jún - október 2013 – pamiatkový (architektonicko-historický a umelecko-historický) výskum kaštieľa v Malinove

Kaštieľ v Malinove – financovanie zo zdrojov BSK vo výške 27 174,94 EUR.

Park v Malinove


(cca 13 ha)

Rovnako ako kaštieľ je národnou kultúrnou pamiatkou, tzn. starostlivosť a zásahy/úpravy sú pod dohľadom KPÚ.

november – december 2011 - geodetické zameranie parku, prípravná dokumentácia (archívny výskum), inventarizácia drevín

február - marec 2012 - spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie revitalizácie NKP, schválenej KPÚ a s platným ohlásením príslušnému stavebného úradu, t.j. revitalizácia parku pripravená na realizáciu ako celok, resp. po stavebných objektoch/podobjektoch

október 2012 – čistenie areálu parku po výrube (časť F) zamestnancami Úradu BSK a SOŠ záhradníckej G. Čejku

december 2012 - pňové frézovanie

apríl 2013 - výruby a čistenie areálu študentmi SŠ Ivanka pri Dunaji a SOŠ záhradnícka G. Čejku

september 2013 – SOŠ záhradníckej G. Čejku - vyžínanie, štiepkovanie a odvoz dreva

Park v Malinove – financovanie zo zdrojov BSK vo výške 20 652 EUR.