Oznamy


Prerušenie dodávky elektrickej energie v novembriUpozorňujeme občanov, že dodávka elektrickej energie bude prerušená z dôvodu vykonávania plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy v týchto dňoch a v týchto uliciach Malinova:

DátumHodinyUlice
20.11.20178.30 – 13.00Agátová, Cintorínska, Lipová, LOKA MALINOVO – Studené, Nám. 1 Mája, L. Svobodu, Vŕbová, Zatôňská, Športová
21.11.20178.30 – 11.30Bratislavská, Ivánska, Revolucionárov, Viničná, Záleská
21.11.201711.00 – 15.00Bratislavská, Drieňová, Fialková, Ivánska, Lotosová, Mostecká, Púpavová, Viničná
24.11.20178.30 – 13.00Cintorínska, Veterná, Školská

Ďakujeme za porozumenie.


Výberové konanie na funkciu riaditeľa/riaditeľky MŠObec Malinovo vyhlasuje v zmysle § 4 ods. 1  zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov  
výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy, L. Svobodu 22, 900 45 Malinovo, s predpokladaným nástupom od 1. januára 2018.

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
 • Odborná a pedagogická spôsobilosť pre materské školy podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.
 • Vykonanie 1. atestácie v zmysle zákona č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Najmenej 5 rokov pedagogickej praxe.
 • Bezúhonnosť.
 • Zdravotná spôsobilosť.
 • Ovládanie štátneho jazyka.
 • Osobnostné a morálne predpoklady.

Požadované doklady:
 • Písomná prihláška do výberového konania.
 • Overené fotokópie o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania.
 • Doklad o dĺžke pedagogickej praxe.
 • Aktuálny výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace).
 • Lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti.
 • Stručný návrh koncepcie rozvoja školy.
 • Profesný štruktúrovaný životopis.
 • Písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosť o účasť na výberovom konaní s požadovanými dokladmi treba zaslať poštou alebo doručiť osobne v obálke označenej „Výberové konanie na MŠ - neotvárať" do 15.12.2017 do 12.00 hod. na adresu:
Obecný úrad Malinovo, ul. L. Svobodu 17, PSČ 900 45.
Prihlášky zaslané po termíne sa do výberového konania nezaradia.    
Uchádzačom, ktorí splnia stanovené podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne.

Eva Godová,
starostka obce

Malinovo, 9.11.2017    

Vybavuje a za správnosť zodpovedá: Nikola Balogová


Pozvánka na októbrové zasadnutie OZStarostka obce Malinovo pozýva občanov na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 12. októbra 2017 o 18.00 h v kultúrnom dome v Malinove.

Program:
 • Úprava rozpočtu Obce Malinovo  na rok 2017
 • Návrh VZN o verejnom poriadku na území obce Malinovo
 • Úprava prevádzkového poriadku na Zbernom dvore Malinovo
 • Správa nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2016
 • Diskusia a záver

Eva Godová
starostka obce


Jesenná deratizáciaNa základe výzvy a odporučenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva oznamujeme občanom, že celoplošná deratizácia v obci Malinovo bude
v termíne od 1.10. – do 15.11.2017.
Vyzývame a žiadame podnikateľov v obci, všetky organizácie a vlastníkov nehnuteľností, aby v tomto termíne tiež vykonali deratizáciu. Týka sa nielen všetkých hospodárskych budov, ale i pivníc, garáží, prístreškov na náradie, skladov, povál a ostatných miest, kde je možný pohyb hlodavcov.
Deratizačné nástrahy si môžete zakúpiť na obecnom úrade počas stránkových dní.


Kanalizácia M&M, s.r.o., vyhlasuje generálny pardonV čase od 15.9.2017 do 15.10.2017 spoločnosť Kanalizácia M&M, s.r.o., prevádzkovateľ verejnej kanalizácie v obciach Malinovo a Most pri Bratislave, dáva občanom možnosť usporiadať si vzťahy so spoločnosťou.
V priebehu uvedeného obdobia, vždy v stredu od 13.00-17:00 a v piatok od 8:00 do 12:00 na OÚ v Moste pri Bratislave si bude možné preveriť, či spoločnosť eviduje voči občanovi nejaké nedoplatky a či bola zaevidovaná jeho Zmluva o odvádzaní splaškovej vody verejnou kanalizáciou.
V prípade ak producent splaškov (občan, právnická osoba) nemá uzatvorenú zmluvu o odvode splaškov, alebo za odvod splaškov neplatí a jeho nehnuteľnosť sa nachádza  v lokalite, ktorá je v prevádzke našej spoločnosti, má možnosť napraviť to bez pokuty do 15.10.2017.

a) Nemá Zmluvu o odvode splaškovej vody verejnou kanalizáciou, ale pravidelne platí od nadobudnutia nehnuteľnosti, alebo kolaudácie. Podpíše 2 exempláre zmluvy, 1 pre producenta a 1 pre prevádzkovateľa a chyba sa považuje za odstránenú.
b) Má Zmluvu o odvode splaškovej vody verejnou kanalizáciou, ale neplatil za stočné. Predloží list vlastníctva alebo kolaudačné rozhodnutie a doplatí paušálne 80 € za každú bývajúcu osobu za rok, kedy neplatil. Minimálne však za 2 osoby.
c) Nemá Zmluvu o odvode splaškovej vody verejnou kanalizáciou a neplatí. Musí splniť podmienky a) a b).
d) Má Zmluvu o odvode splaškovej vody verejnou kanalizáciou, platil občasne za stočné. Ak je výška nedoplatku zrejmá a nižšia ako v bode b), doplatí nedoplatok, inak postupujeme podľa b).

V prípade, ak stav nebude napravený do 15.10.2017 (podpísaná Zmluva a zaplatené záväzky pripísané na účte prevádzkovateľa), budú občanovi účtované poplatky za nedovolené pripojenie podľa obchodných podmienok platných od 15.10.2017.

Kanalizácia M&M, s.r.o.


Úprava cien stočnéhoURSO, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví rozhodol o maximálnych cenách za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou v roku 2017 pre subjekt Kanalizácia M&M, s.r.o.
fileURSO (1,42 MB)


Preventívne protipožiarne kontrolyObecný úrad oznamuje, že na základe poverenia starostky obce budú od polovice septembra 2016 kontrolné skupiny vykonávať preventívne protipožiarne kontroly nehnuteľností v obci.
Účelom preventívnych protipožiarnych kontrol podľa § 23 zákona NR SR č. 314/2001 Z .z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov je preverovanie dodržiavania povinností ustanovených v tomto zákone
a) v objektoch právnickej  a fyzickej osoby - podnikateľa, v ktorých nevykonáva štátny požiarny dozor podľa § 25 ods. 1 písm. a) a h) citovaného zákona okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru,
b) v rodinných domoch okrem bytov, obytných domoch okrem bytov a v iných stavbách vo vlastníctve alebo v užívaní fyzických osôb.
Každý vlastník alebo užívateľ nehnuteľnosti je povinný umožniť kontrolnej skupine protipožiarnu prehliadku svojej nehnuteľnosti s výnimkou obytných miestností. Pri prehliadkach sa kontroluje predovšetkým suterén domu, pivnice, povaly, garáže a ďalšie priestory s rizikom vzniku požiaru. Prehliadky slúžia predovšetkým prevencii proti vzniku požiarov a ich účelom je upozorniť majiteľov na možné riziká vzniku požiarov.
Žiadame všetkých vlastníkov a užívateľov nehnuteľností, aby vo vlastnom záujme umožnili kontrolnej skupine prehliadku ich nehnuteľnosti, sami boli pri prehliadke nápomocní a rešpektovali požiadavky členov kontrolnej skupiny.
Členovia kontrolných skupín sú pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol oprávnení vstupovať do objektov, vykonávať potrebné zisťovania a úkony, nazerať do príslušnej dokumentácie, požadovať potrebné údaje a vysvetlenia a požadovať odstránenie zistených nedostatkov bez zbytočného odkladu.
Kontroly budú vykonávané postupne, o čom budú občania informovaní v dostatočnom predstihu formou oznámenia v poštových schránkach.
Kontrolu vykoná preškolená a poverená kontrolná skupina, ktorá sa preukáže poverením vydaným obcou a dokladom totožnosti. Pri kontrole sa spíše zápisnica v dvoch vyhotoveniach, jeden pre kontrolovaný subjekt a druhý pre obec, ktorá v prípade zistených nedostatkov vyhotoví príslušné rozhodnutie o zistených nedostatkoch a prijatých nápravných opatreniach.
Vopred ďakujeme za ústretovosť a tešíme sa na vzájomnú spoluprácu.

Eva Godová, starostka obce


Zabezpečte si reflexné prvky alebo reflexný odevS ohľadom na bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky, najmä s prihliadnutím na najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky - chodcov, si vás dovoľujeme aj takouto formou upozorniť na ustanovenia zákona o cestnej premávke, na základe ktorých majú chodci povinnosť za zníženej viditeľnosti chrániť sa reflexnými prvkami alebo reflexným odevom počas pohybu po vozovke nielen mimo obce, ale aj v obci.
Vyzývame preto všetkých občanov, aby si v záujme vlastnej bezpečnosti a bezpečnosti svojich blízkych zabezpečili reflexné prvky pre všetkých členov domácností a dbali na to, aby nimi boli vždy dôsledne označení. Taktiež vyzývame chodcov, aby prechádzali cez cestu iba na miestach na to určených, resp. sa dostatočne presvedčili, že môžu bezpečne prejsť na druhú stranu cesty. Tam, kde nie je chodník, využívajte správnu stranu vozovky, neriskujte, vyhýbajte sa rizikovým úsekom, nepreliezajte zábradlia a nevstupujte takýmto spôsobom na vozovku.
V prípade, že by ste sa ako chodci vo vlastnom záujme za zníženej viditeľnosti počas pohybu po vozovke v obci alebo mimo nej reflexnými prvkami nechránili, hrozí Vám v zmysle spomínaného zákona bloková pokuta až do výšky 50 eur.
Prispejte k Vašej bezpečnosti a dodržujte rady a odporúčania polície, ktorými zvýšite svoju bezpečnosť pri pohybe na cestnej komunikácii.


Zmeny v registri adriesDňa 14.05.2015 bol prijatý zákon č. 125/2015 Z.z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý v čl. II. zároveň mení a dopĺňa zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Dňa 23.06.2015 bola prijatá vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 142/2015 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č.125/2015 o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov a tiež dňa 23.06.2015 bola prijatá vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 141/2015 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb s účinnosťou odo dňa 01.07.2015.

Zo zákona č. 125/2015 Z.z. o registri adries vyplýva:

a) stavebníci sú povinní k žiadosti o určenie súpisného a orientačného čísla predložiť geodetom zameraný adresný bod budovy, s uvedením jeho geodetickej šírky, dĺžky a výšky.
Pri stavbách s viacerými vstupmi, musí byť adresným bodom zameraný každý vstup samostatne.
b) v prípade pomenovania novej ulice si stavebníci zabezpečia pred určením názvu ulice vyhotovenie zamerania geografickej osi ulice.
Ak ide o budovy, ktorým bolo určené súpisné číslo do 30.06.2015, ministerstvo v súčinnosti s obcami podľa § 14 a § 5 ods. 1 a 2 zákona, zapíše do registra údaje a obec vyznačí polohu adresného bodu a geografickú os ulice v geografickej časti registra do 30.06.2016.

Z novely zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vyplýva, že:

a) osoba určená v kolaudačnom rozhodnutí je povinná požiadať o určenie súpisného a orientačného čísla do 30 dní odo dňa právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.
b) vlastník budovy je povinný mať viditeľne označenú budovu tabuľkou so súpisným a orientačným číslom, ak je určené.
Ak je na správu budovy založené spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, povinnosť plní spoločenstvo, ak je na správu domu uzatvorená zmluva o výkone správy, povinnosť plní správca.
Ak ide o budovu, ktorej nebolo do 30.06.2015 určené súpisné a orientačné číslo, vlastník budovy je povinný podať žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla, ak sa určuje, do 31.12.2015.

Tlačivá žiadostí o určenie súpisného čísla budove a o zmenu/zrušenie súpisného čísla budove.


Doklad o povolení vjazduObecný úrad Malinovo oznamuje stavebníkom v obci Malinovo, k.ú. Malinovo, že od 1. júla 2015 na základe zákona č. 160/1996 Zb. je potrebné k žiadosti o stavebné povolenie priložiť aj doklad o povolení vjazdu na miestne komunikácie. Tlačivo žiadosti o povolenie vjazdu na miestne komunikácie je na stránke obce www.malinovo.sk, v sekcii Tlačivá obecného úradu alebo ho poskytne sekretariát na Obecnom úrade v Malinove.
Po vyplnení žiadosti, doložení potrebnej projektovej dokumentácie a uhradení správneho poplatku 30 € bude stavebníkovi vydané rozhodnutie Obce Malinovo (vybavuje Dagmar Prikopská).


Nové povinnosti pre predajcov na trhových miestachOd 1.1.2014 je v zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov predávajúci alebo poskytovateľ služby na trhovom mieste povinný pred začatím predaja podať si písomnú žiadosť na Obecný úrad Malinovo o zaujatie verejného priestranstva za účelom predaja tovaru a poskytovania služieb. K žiadosti priloží:
1. fotokópiu strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej pokladnice, alebo 
2. čestné vyhlásenie s uvedením ustanovení osobitného predpisu o tom, že žiadateľ nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu.
Ak žiadateľ požadované dokumenty nepredloží, Obecný úrad Malinovo povolenie na zaujatie verejného priestranstva nevydá.

Tlačivo žiadosti o zaujatie trhového miesta

Prílohy:
Zákon č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Novela zákona č. 178/1998 Z.z. Žiadosť o zaujatie verejného priestranstva za účelom predaja tovaru a poskytovania služieb.