Štruktúra a činnosti obecného úradu


Starosta obce: Eugen Janik
Kontakt: 0903 454 131, 02/45955109, 0911517095

Činnosť starostu obce:
- zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a podpisuje uznesenia,
- vykonáva obecnú správu,
- zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým osobám,
- rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú iným predpisom vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

Starosta je štatutárnym orgánom v majetkovo-právnych vzťahoch, pracovno-právnych vzťahoch pracovníkov obce, v administratívnych vzťahoch je správnym orgánom.

Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec nevýhodné.

Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva starostom pozastavený z dôvodu, že je pre obec zjavne nevýhodný, môže ho zrušiť väčšinou hlasov všetkých poslancov do 14 dní potom, čo bolo zverejnené v obci a upravené podľa stanoviska obyvateľov, prijatím rozhodnutia vo veci vypočuje stanovisko svojho poradného orgánu.

Ak starosta neplní svoje povinnosti, najmä ak nezvolá viac krát po sebe zasadnutie OZ, nevykonáva obecnú správu najmenej šesť mesiacov pre nespôsobilosť, pre chorobu alebo neprítomnosť v obci, môže sa väčšinou hlasov všetkých poslancov rozhodnúť o voľbe nového starostu do konca volebného obdobia.

Zástupca starostu obce: Ing. Edit Valacsai
Kontakt: 02/45955109, 0911517095

Činnosť zástupcu starostu obce:
Zástupca starostu obce je zvoleným poslancom Obecného zastupiteľstva obce Malinovo, ktorého starosta obce poverí zastupovaním. Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom obce v písomnom poverení. V prípade zaniknutia mandátu starostu obce pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohy starostu obce v plnom rozsahu.

Sekretariát OcÚ: Mgr. Nikola Derčalíková
Kontakt: 02/45955109 kl. č. 1, 0911517095

Plní a zabezpečuje najmä:
- administratívnu agendu starostky obce,
- podateľňu,
- dotácie,
- verejné obstarávanie,
- elektronické trhovisko

Renáta Deáková
Kontakt: 02/45955109 kl. č. 3, 0911517095

Vykonáva a zabezpečuje najmä:
- matričnú agendu,
- vedie pokladňu OcÚ,
- vedie evidenciu obyvateľstva,
- vydáva súpisné čísla,
- zabezpečuje prenájom nebytových priestorov,
- zabezpečuje úradné overovanie podpisov a listín
- vedie agendu pre malé zdroje znečistenia a výrub stromov

Ildiko Némethová
Kontakt: 02/45955109 kl. č. 2, 0911517095

Vykonáva a zabezpečuje najmä:
- výkon správy dane z nehnuteľností podľa zákona o správe daní,
- vedie evidenciu odpadového hospodárstva, vydáva výmery za odvoz smetí, sleduje inkasovanie poplatkov za vývoz smetí, ako i vymáhanie nedoplatkov,
- vybavuje agendu evidencie hrobov, hrobových miest a cintorínskych poplatkov.

Ekonómka obce: Viktoria Kozáriková
Kontakt: 02/45955109 kl. č. 4, 0911517095

Vykonáva a zabezpečuje najmä:
- ekonomické činnosti,
- správu obecného majetku, účtuje a vedie majetok škôl a školských zariadení na území obce,
- mzdy a personalistiku v agende obce.

Hlavná kontrolórka obce: Ing. Anna Majková
Kontakt: 02/45955109, 0911517095

- vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení zákona č. 369/1990 o obecnom zastupiteľstve v znení neskorších predpisov (kontrolou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri nakladaní s majetkom obce),
- vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,
- predkladá správu o výsledkoch kontroly hospodárenia obecnému zastupiteľstvu,
- spolupracuje pri vybavovaní sťažností,
- zúčastňuje sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva.

Spoločný stavebný úrad so sídlom v Tomášove
Referent výstavby, drobných stavieb: Jozef Ďurčo

Kontakty:
02/45955109 kl. č. 5 Malinovo, 02/45958130 Tomášov, 02/45916221 Veľký Biel
e-mail: email

- vykonáva činnosť na úseku prenesených kompetencií v oblasti územného rozhodovania a stavebného poriadku,
- vykonáva činnosť na úseku vyvlastňovacieho konania,
- vykonáva činnosť na úseku pozemných komunikácií pri zabezpečovaní výkonu pôsobnosti spoločného stavebného úradu,
- prejednáva priestupky súvisiace s vykonávaním príslušnej agendy,
- ohlásenia drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác.

Referát
- ohlásenie drobných stavieb a udržiavacích prác,
- stanovisko obce, UPI,
- zvláštne užívanie miestnych komunikácií (rozkopávky),  
- povolenie vjazdu na miestne komunikácie