Odvoz odpadu


Poplatok za odvoz komunálneho odpadu na rok 2019 je potrebné uhradiť do 31. januára 2019 na obecnom úrade v Malinove. Po uhradení poplatku občan dostane
- nálepku na označenie zbernej nádoby a 
- kartičku, s ktorou sa preukáže na zbernom dvore v Malinove.

Od 1. februára 2019 neoznačené zberné nádoby nebudú vyprázdnené.

Poplatok za TKO v r. 2019 - fyzické osoby.

Odvoz dvojtýždenného odpadu bude každý nepárny týždeň v pondelok.  
Odvoz bioodpadu z hnedých nádob bude každý týždeň v utorok.
Začiatok odvozu v roku 2019 je 19. marec.

HARMONOGRAM vývozu triedeného odpadu v roku 2019
Mesačný vývoz komunálneho odpadu

    
 • 21. január
 • 18. február
 • 18. marec
 • 15. apríl
 • 13. máj
 • 10. jún
 • 08. júl
 • 05. august
 • 02. september
 • 30. september
 • 28. október
 • 25. november
 • 23. december

Ako triedime odpadPodľa analýzy, ktorú vykonala obec Malinovo vo februári 2019, je percento vytriedených zložiek komunálneho odpadu vysoké, až 36,34 %. Túto úroveň sa podarilo dosiahnuť nielen vďaka disciplinovanosti občanov a ich vzťahu k životnému prostrediu, ale aj vďaka zabezpečeniu potrebnej infraštruktúry (zberného dvora, zberných kontajnerov a pod.) zo strany obce.  

Kontajnery na triedený odpad v obciPlasty a papier
Žiadame občanov, aby starý papier (noviny, časopisy, knihy, zošity a pod.) odkladali do vriec, kartóny rozobrali, zviazali a takto pripravené vrece a zviazané kartóny uložili vedľa smetných nádob v čase odvozu plastov a papiera podľa harmonogramu.

Kontajnery na sklo sú umiestnené na Bratislavskej ulici (oproti hlavnému vchodu do parku), ďalej na Cintorínskej, Zátôňskej, Športovej (parkovisko pri ihrisku) a na Višňovej ulici.

Kontajnery na textil sú v obci 3 ks od HUMANY, umiestnené na Hviezdnej pri Samoške, na Bratislavskej pri vchode do parku a na zbernom dvore.

Kontajnery na kov - červené, 1100 litrové - pribudli od mája 2018 k ostatným kontajnerom na Bratislavskej a Višňovej ulici.

Kontajnery na VKM (viacvrstvový kombinovaný materiál - Tetrapack)- oranžové, 1100 litrové - pribudli od mája 2018 k ostatným kontajnerom na Bratislavskej a Višňovej ulici.

Kontajnery na biologický rozložiteľný odpad - hnedé, si môže objednať každá domácnosť na obecnom úrade. Odvoz záhradného bio odpadu z týchto kontajnerov je každý utorok, počínajúc 19. marcom 2019 do odvolania.

Separovaný zber jedlých olejov a tukov
zaviedla obec od 7. marca 2016. Použité jedlé oleje a tuky sú domácnosti povinné  zlievať do PET fliaš (napr. od minerálky, jedlého oleja a pod.) s objemom 1 - 5 litrov. Po naplnení je nutné fľaše uzatvoriť tak, aby z nich obsah nevytekal a vložiť ich do nádoby červenej farby s nápisom: Jedlé oleje a tuky.
Nádoby červenej farby sú umiestnené na uliciach Višňová, Bratislavská, Cintorínska, Zátôňská.

Separovaný zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
zaviedla obec pre domácností od 7. marca 2016. Tento druh odpadu je možné priamo vkladať (vlievať) do nádoby čiernej farby na to určenej s nápisom: Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad.
Nádoby čiernej farby budú umiestnené na uliciach Višňová, Bratislavská, Cintorínska, Zátôňská.
Vývoz vyseparovaných zložiek - jedlých olejov a tukov a biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu - je zabezpečený jedenkrát do týždňa – v pondelok.
Cieľom separovania týchto zložiek odpadu je hlavne znížiť ich množstvo vypúšťané do verejnej kanalizácie, ako i ochrana životného prostredia.

Kontajnery na biologický rozložiteľný odpad
Občania si objednajú špeciálne 120 l kontajnery na biologický rozložiteľný odpad na obecnom úrade (tlačivo: Žiadosť o zapojenie do zberu biologicky rozložiteľných odpadov).

Odvoz záhradného bio odpadu z týchto kontajnerov začína 19. marca 2019 a bude každý týždeň v utorok do odvolania.
Kontajnery vykladajte na chodník pred dom včas, najlepšie už v pondelok večer, pretože zber začína v skorých ranných hodinách.

Čo patrí do kompostu: tzv. suchý odpad ako šupky, čajové vrecúška, káva, ovocie, zelenina, lístie, tráva, konáriky, záhradný odpad, burina bez semien, drevný popol, piliny.
Čo do kompostu nepatrí: tzv. mokrý odpad ako odpad z varenia, mäso, mäsové výrobky, zbytky varených jedál, kosti, mliečne výrobky, uhynuté zvieratá, ďalej vetvy z tují, listy z orecha, popol iný ako z prírodného dreva, rastliny napadnuté chorobami, plasty, kov, farby a riedidlá, časopisy, mačacie, psie, ľudské výkaly, plienky, sklo, drevo chemicky upravované alebo lepené, textil, chemicky ošetrené ovocie a zelenina.


Elektronický odpad
môžu občania odviezť na zberné miesto firmy ROVAMI v Bernolákove, s ktorou má obec dohodu. Adresa: Priemyselná ul. 2721/11, Bernolákovo (z hlavnej cesty Senec-Bratislava odbočiť za „Kolibou" doprava na „Autovrakovisko").

Vybité batérie
a prenosné akumulátory môžu občania odkladať do špeciálneho recyklačného boxu, ktorý je umiestnený na chodbe obecného úradu v Malinove.

fileAko správne separovať plasty, sklo a papier (974 KB)
fileVýznam triedenia odpadu (212 KB)