Ako sa vyhnúť požiarom v období Vianoc a Nového rokaPrichádza jedno z najkrajších období roka a prináša do našich rodín sviatočnú atmosféru pokoja a rodinnej pohody. Dovoľte preto aj príslušníkom Hasičského a záchranného zboru, aby Vám zaželali príjemné prežitie vianočných sviatkov. Zároveň si Vám dovoľujeme dať aj niekoľko dobrých rád, aby ste sa vyhli požiaru.
  • ak máte živý stromček, zabezpečte mu dostatok vody, aby rýchlo nevysychal a pevný stojan, aby sa neprevrátil,
  • umiestnite stromček v bezpečnej vzdialenosti od vykurovacích zariadení, krbu,
  • nezapaľujte na ňom sviečky ani prskavky,
  • používajte iba certifikované vianočné osvetlenie a riaďte sa pokynmi výrobcu osvetlenia, nerobte žiadne neodborné zásahy,
  • pri odchode z domu osvetlenie stromčeka vypnite,
  • adventný veniec  majte položený na pevnom podklade, v dostatočnej vzdialenosti od rýchlo horiacich materiálov (záclony, závesy...)
  • sviečky na ňom dobre zaistite, aby sa nemohli prevrátiť,
  • ak odchádzate z domu, nikdy nenechajte horieť sviečky na adventnom venci, ani v prítomnosti detí bez dozoru, či domácich zvierat.

Počas sviatkov nezabúdajte na svoje deti. Snažte sa im venovať viac času a dohliadnite, aby pri hrách nespôsobili ujmu sebe ani nikomu inému. Najrozličnejšie druhy delobuchov, pirátov, svetlíc, rakiet, bengálskych ohňov, ohnivých fontán a podobných ohňostrojových telies sú pomerne ľahko dostupné v predaji. Mnohokrát ich deťom kupujú samotní rodičia. Tieto predmety môžu byť pri neodbornej manipulácii veľmi nebezpečné a dokážu veľmi ľahko pri nedodržaní bezpečnostných pravidiel spôsobiť ujmu na zdraví, či požiar. A preto nenechávajme deti bez dozoru, výbušniny do rúk deťom nepatria.
Štatistiky požiarovosti počas týchto sviatkov sú neúprosné. Každoročne do nich pribúda neradostný počet varovných čísel, pod ktoré sa v mnohých prípadoch podpisuje ľudský činiteľ: nedbalosť, ľahostajnosť, podceňovanie požiarneho rizika pri používaní otvoreného ohňa.
I počas sviatkov budú nad Vašou bezpečnosťou bdieť profesionálni hasiči záchranári, na ktorých sa v prípade núdze môžete obrátiť. V ktorúkoľvek dennú  aj nočnú hodinu na tel. č. 150 nájdete pomoc v núdzi.

pplk. Ing. Jarmila Bartošová

Zásady protipožiarnej bezpečnosti vo vykurovacom obdobíVzhľadom na neustále sa opakujúci výskyt požiarov, ktorý vzniká vo vykurovacom období hlavne od komínov resp. od palivových spotrebičov, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku pripomína zásady protipožiarnej bezpečnosti, ktoré je potrebné dodržiavať vo vykurovacom období.

Užívateľ palivových spotrebičov je povinný zabezpečiť  čistenie a kontrolu komínov v lehotách daných predpisom. Komínové teleso, na ktoré je pripojený palivový spotrebič do 50 kW:
a) raz  za 4 mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé alebo na kvapalné palivo
b) raz za 6 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky
c) raz za 12 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou.

Pri užívaní vykurovacích telies na tuhé palivo, ako je krb, kachle, sporák je potrebné, aby podlaha pod týmito spotrebičmi ako i pred spotrebičmi bola nehorľavá. Ak máme horľavú podlahu,  musíme umiestniť pod spotrebič podložku z nehorľavého materiálu a to tak, aby  presahovala z každej strany 40 cm a pred spotrebičom musí presahovať 80 cm. Nesmieme zabúdať ani na dymovody, aby sme v ich blízkosti neukladali horľavé materiály, ktoré nie je možné ukladať ani v blízkosti tepelného spotrebiča.

Upozorňujeme na fakt, že pravidelné čistenie a kontrola komínov sa už nedáva za povinnosť vykonávať osobám s odbornou spôsobilosťou, vzhľadom na vydanie zákona č. 347/2004 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní, ale aj napriek tomu odporúčame, aby kontrolu a čistenie komínov aspoň pred začatím vykurovacieho obdobia vykonala osoba s odbornou spôsobilosťou – kominár, hlavne pri komínoch od spotrebičov na tuhé palivo.    

Samostatnou kapitolou je vypaľovanie komínov, pod ktorým sa rozumie odstraňovanie pevných usadenín spalín, najmä dechtov z prieduchov komína ich kontrolovaným spaľovaním. Môžu sa vypaľovať iba vo výnimočných prípadoch, ak nemožno odstrániť usadeniny spalín iným spôsobom. Komíny môže vypaľovať iba kominár alebo revízny technik komínov, s pomocou najmenej jednej ďalšej osoby.

Nepodceňujte vyššie uvedené požiadavky, len ich dôsledným dodržiavaním predídete možnému vzniku požiarov vo vašich domovoch. Želáme vám, aby celá Vaša rodina prežila zimné obdobie spokojne a bez obáv z požiarov.

kpt. Alžbeta Jarošová
OR HaZZ v Pezinku

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarovOkresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku posúdilo situáciu v súlade s § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a na základe § 2 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov a vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru pre všetky miesta na lesných pozemkoch v územnom obvode okresov Pezinok a Senec od 26. júna 2017 do odvolania.

Z hľadiska vývoja meteorologickej situácie na území Slovenska a predovšetkým vysokých teplôt s nedostatkom zrážok, dochádza k zvýšenému riziku vzniku požiarov na lesných pozemkoch, ktoré môžu spôsobiť veľké materiálne a environmentálne škody, ako aj ohroziť zdravie a život osôb. V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Fyzickým osobám podľa § 14 ods. 2 písm. a), b) a c) zákona č. 314//2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch sa zakazuje najmä:
- fajčiť alebo používať otvorený oheň,
- vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
- zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

Vlastníci lesa, správcovia alebo obhospodarovatelia lesa v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom podľa § 6b zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 10 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov sú povinní najmä:
- zabezpečovať v lesoch hliadkovaciu činnosť; pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať; zabezpečiť jej vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov,
- zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v závislosti od plochy lesných porastov,
- udržiavať lesnú dopravnú sieť a zdroje vody na hasenie požiarov v stave umožňujúcom príjazd hasičskej jednotky a uskutočnenie zásahu,
- vytvárať rozčleňovacie pásy a prieseky v lese,
- spracúvať osobitné protipožiarne opatrenia pre plochy lesy postihnuté živelnou pohromou, zamerané najmä na:
1. urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z blízkosti objektov,
2. vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru,
3. prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasičskú techniku,
- vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi stroje používané pri spracovaní dreva a zvyškov po ťažbe (napríklad lesné kolesové traktory, harvestory a iné vozidlá).

plk. Ing. Emil Moťovský,
riaditeľ

Pozor na požiar v období žatvyV období žatevných prác, pozberovej úpravy a uskladňovania úrody upozorňujú hasiči na zvýšené riziko vzniku požiarov. Okrem žatevných prác sa nebezpečenstvo požiaru v letnom období zvyšuje aj vplyvom vysokých teplôt. Príčinou môžu byť i technické poruchy na poľnohospodárskych mechanizmoch, ale taktiež zakladanie ohňov v prírode, spaľovanie slamy, vypaľovanie suchých porastov, deti ponechané bez dozoru, fajčenie, používanie otvoreného ohňa,  samovznietenie.
- Právnické osoby i fyzické osoby podnikajúce v oblasti poľnohospodárstva sú povinné venovať tomuto obdobiu zvýšenú pozornosť a klásť dôraz nielen na odstránenie vyššie uvedených príčin vzniku požiarov, ale i na zabezpečenie prísneho dodržiavania zákazu fajčenia a manipulácie s otvoreným ohňom na miestach, kde by mohol požiar vzniknúť.
- Nemalú pozornosť musia venovať i vybaveniu skladových objektov a pracovných mechanizmov zabezpečujúcich žatevné práce požiarnymi zariadeniami. Zvýšenú pozornosť je potrebné zamerať i na uskladňovanie sena, slamy a obilnín, predovšetkým na vysušené produkty.
- Dôsledkom požiarov v poľnohospodárstve nie sú len  materiálne škody, ohrozené je  zdravie aj život osôb. Je potrebné si uvedomiť, že ochrana úrody pred požiarmi sa týka všetkých občanov, ktorí by mali byť v tomto období mimoriadne opatrní. Na zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov je potrebné upozorniť i naše deti, najmä počas prázdnin, keď sa často pohybujú bez dozoru v blízkosti polí a stohov slamy.
Upozorňujeme, že spôsobenie požiaru je porušením platných právnych predpisov, čo môže byť kvalifikované ako priestupok alebo trestný čin. V prípade porušenia povinností fyzických osôb vyplývajúcich zo zákona o ochrane pred požiarmi, môže okresné riaditeľstvo HaZZ uložiť v blokovom konaní pokutu do výšky 100 EUR a v priestupkovom konaní až do výšky 331 EUR.

mjr. Ing. Škvarková
OR HaZZ v Pezinku

Aká je úloha Dobrovoľného hasičského zboru v našej obci?2.5.2017
(dokončenie z hlavnej stránky)
Súčasná právna úprava na úseku ochrany pred požiarmi na Slovensku (zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov) pomerne značnú časť úloh presúva zo štátu na obec. Tá je povinná nielen zriadiť dobrovoľný hasičský zbor obce na zdolávanie požiarov a vykonávanie záchranných prác, udržiavať jeho akcieschopnosť a zabezpečovať jeho materiálno-technické vybavenie, ale aj  zabezpečovať odbornú prípravu dobrovoľného hasičského zboru obce a zabezpečiť výstavbu a údržbu hasičskej zbrojnice.
Súčasné dobrovoľné hasičské zbory obcí sú na rozdiel od minulosti  v zmysle platnej legislatívy (vyhláška MV SR č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách v znení neskorších predpisov) rozdelené do viacerých kategórií (A1, A, B, C, D). Konkrétne zaradenie hasičskej jednotky do príslušnej kategórie potom vypovedá o odbornej úrovni hasičskej jednotky a tiež o type a náročnosti zásahov, na likvidáciu ktorých môže byť táto jednotka nasadená.

Malinovskí hasiči sú zaradení do kategórie B,
čo v zjednodušenej podobe znamená, že môžu byť nasadení aj na oveľa náročnejšie typy zásahov, ako tomu bolo v minulosti. Vyžaduje si to od nich nielen lepšie materiálno-technické vybavenie a disponovanie potrebnou hasičskou technikou, ale aj oveľa väčší početný stav členov jednotky, ktorí absolvovali potrebný výcvik a školenie na zásahovú činnosť. Treba si uvedomiť, že získanie odbornej spôsobilosti na zásahovú činnosť nie je jednorazovou záležitosťou, viacero odborností v rámci hasičskej jednotky si vyžaduje absolvovanie cyklickej odbornej prípravy s opätovným preskúšaním pred komisiou (napr. veliteľ hasičskej jednotky, veliteľ hasičského družstva, strojník, obsluha rádiostaníc, pilčíci a pod.) Každý mesiac sa členovia DHZ školia v rámci zdokonaľovacej prípravy v rozsahu 6 hodín, každý rok sa podrobujú zdravotnej prehliadke. Nositelia autonómnych dýchacích prístrojov musia absolvovať spirometriu a prejsť ohňovým polygónom. Vodiči zas absolvujú psychotesty, ktoré ich oprávňujú jazdiť s výstražným zariadením. Samozrejmosťou je niekoľkokrát ročne absolvovať taktické alebo previerkové cvičenia, previerky pripravenosti, hasičské súťaže alebo odborno-metodické zamestnania organizované štátnymi hasičmi. Všetky tieto povinnosti pritom naši členovia absolvujú vo svojom voľnom čase, veľakrát sú nútení si brať vo svojom zamestnaní dovolenku.

Malinovskí hasiči stále viac zasahujú,
sú povolávaní štátnymi hasičmi k zásahom mimo katastra obce Malinovo. Počet zásahov celkovo sa pohybuje v rozpätí 12 až 17 ročne. Častému  nasadzovaniu malinovských hasičov prispieva aj skutočnosť, že dojazdový čas štátnych hasičov do Malinova sa pohybuje v rozpätí 12-15 minút, t.j. naši hasiči dokážu byť na mieste udalosti častokrát skôr ako profesionálni hasiči. Ak si uvedomíme, že niektoré zásahy trvajú aj desať a viac hodín, je to ďalšia veľká časová záťaž pre našich dobrovoľných hasičov. O to viac, že práca hasiča sa nekončí návratom zo zásahu. O hasičskú techniku a použité vecné prostriedky je potrebné sa postarať (dotankovať a umyť techniku a použité agregáty, umyť a vysušiť hadice, spísať potrebnú dokumentáciu atď.).Obci sa v období ostatných troch rokov darí zvyšovať akcieschopnosť jej hasičskej jednotky najmä získavaním hasičskej techniky. Ako prvé sme od štátu získali malú cisternu IVECO Daily, neskôr tzv. protipovodňový príves. V súčasnosti podstupuje naša TATRA kompletný repas. Okrem tejto podpory zo strany štátu, obec každoročne získava dotáciu na činnosť hasičov na úrovni 2000 až 3000 EUR. Náklady na PHM a riziko pri zásahu si obec v prípade nasadenia malinovských hasičov mimo jej  katastra necháva taktiež od štátu preplácať.

Nadstavba hasičskej zbrojnice
V súčasnosti sa obec pokúša o získanie štátnej dotácie na nadstavbu hasičskej zbrojnice. Súčasná dispozícia hasičskej zbrojnice už nepostačuje nárokom hasičskej jednotky zaradenej do kategórie B, pričom ambíciou hasičov v Malinove je postúpiť ešte o kategóriu vyššie. Väčšie priestory sú potrebné nielen na garážovanie hasičskej techniky, ale najmä na vytvorenie adekvátnych priestorov pre uskladnenie všetkých agregátov a vecných prostriedkov požiarnej ochrany a tiež osobných ochranných prostriedkov. V neposlednom rade je potrebné vytvoriť priestor pre školenia a odbornú prípravu dospelých, ale aj mládeže.

Práca s deťmi a mládežou
je tiež veľmi dôležitou súčasťou činnosti nášho DHZ. V rámci DHZ funguje už viacero rokov krúžok mladých hasičov. Deti mesačne absolvujú niekoľko tréningov, viackrát ročne sa zúčastňujú rôznych pretekov. Pravidelne na nich obsadzujú pódiové umiestnenia v kategórii mladších i starších detí. Minulý rok sa v obci dokonca realizoval viacdňový hasičský tábor. Aj touto formou sa obec snaží zabezpečovať priestor pre voľnočasové aktivity detí v obci. Obec tiež prostredníctvom DHZ plní aj ďalšiu zákonnú povinnosť, a to tzv. preventívno-výchovnú činnosť. Členovia DHZ pripravujú dni otvorených dverí na hasičskej zbrojnici spojené s ukážkami hasenia, píšu osvetové príspevky na webovú stránku obce, pripravujú prednášky pre deti v MŠ a ZŠ.
V rámci preneseného výkonu štátnej správy na obce, obec cez DHZ vykonáva preventívne protipožiarne kontroly v nebytových priestoroch rodinných domov  a v obytných domov vo vlastníctve alebo užívaní fyzických osôb a v objektoch právnických osôb a fyzických osôb-podnikateľov, v ktorých nevykonáva štátny požiarny dozor štát. Ide opäť o časovo veľmi náročnú aktivitu, pričom nevyhnutným predpokladom pre zaradenie člena DHZ do kontrolnej skupiny je opäť absolvovanie každoročného preškolenia. Tieto i vyššie spomínané úlohy plnia malinovskí hasiči na dobrovoľnej báze a vo svojom voľnom čase.

PhDr. Dana Šebestová
tajomníčka výboru DHZ Malinovo

Naši hasiči postúpili do vyššej kategórie BDobrovoľný hasičský zbor obce Malinovo bol v tomto roku zaradený medzi hasičské jednotky kategórie B. Stalo sa tak na základe výsledkov jeho činnosti ako aj zvýšenia počtu členov, ktorí absolvovali základný alebo špecializovaný výcvik.

Nastúpení hasiči pri odovzdávaní auta
Nastúpení hasiči pri odovzdávaní auta
Systém poskytovania pomoci záchrannými zložkami nemôže byť založený na náhode alebo len na vôli a ochote pomôcť. Právo na ochranu života, zdravia a majetku patrí k významným ústavou zabezpečeným právam občanov SR. Realizáciu tohto práva významnou mierou zabezpečujú aj hasičské jednotky, profesionálne alebo dobrovoľné, akou je i DHZ obce Malinovo.

Od deväťdesiatych rokov minulého storočia je vývoj zásahovej činnosti hasičských jednotiek charakterizovaný výrazným nárastom počtu výjazdov. Kým v roku 1996 bolo hasičskými jednotkami na Slovensku vykonaných 26 495 výjazdov, v roku 2006 sa ich počet zvýšil až na 41 860. Podiel dobrovoľných hasičských zborov  na celom počte výjazdov hasičských jednotiek v SR postupne narastá, pričom v roku 2012 bol cca12,5 %.  Zo štatistických údajov je zrejmé, že výška škôd spôsobených požiarom, resp. opačne, výška uchránených hodnôt, výrazne závisí aj od času dojazdu hasičskej jednotky na miesto udalosti. Najvyššie uchránené hodnoty podľa času dojazdu sú do piatej až siedmej minúty. Značné hodnoty  možno uchrániť ešte cca do 15. minúty. Po tomto čase sa výška uchránených hodnôt prudko znižuje. Pri čase dojazdu nad 25 minút sú uchránené hodnoty už veľmi nízke. Rýchly zásah, najmä v obytných budovách, je potrebný aj z dôvodu záchrany osôb. Podľa každoročne spracúvaných a vyhodnocovaných štatistík najviac zachránených osôb je do piatich minút dojazdu, po tomto čase počet zachránených osôb prudko klesá (zdroj MV SR).

Hasiči sú pripravení zasahovať v núdzi
Hasiči sú pripravení zasahovať v núdzi
Napriek tomu, že Hasičský a záchranný zbor, t.j. profesionálni hasiči majú výjazd do jednej minúty od ohlásenia udalosti, z dôvodu pomerne členitého územia SR je čas dojazdu do niektorých odľahlejších oblastí neúmerne dlhý, niekde dokonca viac ako 40 minút. Z tohto dôvodu sa najmä v odľahlejších oblastiach javí ako nevyhnutná pomoc jednotiek dobrovoľných hasičských zborov, ktoré sú aj v súčasnej dobe zo zákona zriaďované v obciach s počtom nad 500 obyvateľov. Štát v snahe zabezpečiť poskytnutie pomoci občanovi v núdzi na celom území SR najneskôr do 20 minút pristúpil k systému postupného zapájania dobrovoľných hasičských zborov obcí do systému celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území Slovenskej republiky. Na tento účel bol vytvorený dotačný systém, ktorý má obciam ako zriaďovateľom dobrovoľných hasičských jednotiek pomôcť zvládnuť pomerne finančne náročné vyzbrojenie, vystrojenie a výcvik členov hasičských jednotiek.
Kým minulý rok bol dobrovoľný hasičský zbor obce Malinovo zaradený medzi hasičské jednotky kategórie C, tento rok už na základe výsledkov jeho činnosti, ako aj zvýšeniu počtu členov, ktorí absolvovali základný alebo špecializovaný výcvik bol náš zbor preklasifikovaný do kategórie typu B, t.j. na jednotku, ktorá disponuje personálnymi a materiálnymi zdrojmi, ktoré umožňujú vykonávať širšie spektrum a náročnejšie druhy zásahovej činnosti. Pre obec to znamená nielen vyššiu dotáciu na hasičov od štátu, ale predovšetkým väčšiu istotu, že v prípade núdze, sú naši hasiči profesionálne pripravení a spôsobilí vykonať samostatný zásah pri menších požiaroch v exteriéri a prírodnom prostredí, uskutočniť zásah spoločne s jednotkou Hasičského a záchranného zboru pri vnútornom alebo vonkajšom požiari objektov a zasahovať pri živelných pohromách, veterných a snehových kalamitách, povodniach a podobne.
Deti pri stánku hasičov na MDD
Deti pri stánku hasičov na MDD

Na udržanie trvalej akcieschopnosti je nevyhnutné nielen materiálno-technické zabezpečenie ich činnosti, ale aj každoročné podrobenie sa previerkam pripravenosti, absolvovanie pravidelných zdravotných prehliadok, účasť na cvičeniach a získavanie, resp. prehlbovanie si odbornej spôsobilosti na výkon jednotlivých činností. Za týmito činnosťami, ktoré väčšina občanov Malinova nevidí je však pomerne veľa času, úsilia a v neposlednom rade aj financií. Dobrovoľný hasičský zbor obce, to nie sú len hasičské súťaže, oslavy sv. Floriána, stavanie mája, pomoc pri organizovaní Dňa obce, Mikuláša či Dňa detí. Je to predovšetkým dôležitý bezpečnostný článok obce, ktorý je z dôvodu stálej pohotovosti minimálne 4 členov hasičskej jednotky pripravený v stanovenom čase prísť na pomoc v prípade ohrozenia života, zdravia, majetku či životného prostredia.

PhDr. Dana Šebestová
člen DHZ Malinovo