Naše školské peripetie


4. apríla 2018

Prečo obec nemá 9-ročnú ZŠ?
Na stručnú otázku by mohla byť krátka odpoveď – pretože doteraz nebola potrebná. V histórii obce nebola nikdy zriadená 9 resp. 8-ročná základná škola s vyučovacím jazykom slovenským, keďže tu nebolo dosť žiakov. Postaviť kompletnú novú budovu 9-ročnej ZŠ je dnes z finančných dôvodov nereálne.
Otváranie novej budovy školy (2016)
Otváranie novej budovy školy (2016)
Po zahájení novej výstavby sa prejavil nedostatok miest pre deti najskôr v materskej škole. Obec vzápätí niekoľkonásobne rozšírila kapacity MŠ. Na stavbu novej školy neboli prostriedky ani v rozpočte obce, ani ich nebolo možné získať z iných zdrojov. Až pred dvomi rokmi prišla možnosť získať dotáciu z vlády (150 tis. eur) a obec s pridaním vlastných prostriedkov (327 tis. eur) postavila budovu so šiestimi školskými triedami, zborovňou a ďalším vybavením na Višňovej.

Stupňuje sa však tlak
na vytvorenie ďalších tried - a logicky aj na vytvorenie kompletnej deväťročnej školy. V tomto školskom roku je v deviatich triedach 175 žiakov, od septembra opäť pribudnú tri triedy prvákov, na druhý stupeň prechádza len jedna trieda s 24 žiakmi. Bez ďalších nových priestorov už nie je možné zabezpečiť normálnu organizáciu školského vyučovania ani na prvom stupni.
filePočty žiakov a tried v najbližších rokoch (14 KB)
Ako východisko sa ponúkajú nevyužívané priestory SOŠ záhradníckej v Malinove. Je to blízko pri Višňovej a po menších stavebných úpravách by prázdne poschodia budovy SOŠ veľmi pomohli základnej škole. A perspektívne by aj u nás mohol vzniknúť projekt tzv. spojenej školy, ktorý umožňuje spájať a efektívne využívať materiálne i ľudské kapacity dvoch škôl s rozličným zameraním. Obec už získala súhlas župy - BSK je totiž zriaďovateľom strednej školy - s prenájmom tried. A tak už v novom školskom roku 2018/2019 sa v budove SOŠ začne vyučovanie pre dva ročníky ZŠ, v nasledujúcom roku pribudnú ďalšie.

Ostanú tu piataci?
Zatiaľ to nebudú piataci, ako sa pôvodne plánovalo, ale štvrtáci (terajší tretiaci). Práve tí budú priekopníkmi pri postupnom budovaní druhého stupňa, keď postúpia do piateho ročníka a potom ďalej.
Dôvodov pre takéto riešenie je niekoľko: terajších štvrtákov (budúcich piatakov) je len 24 v jednej triede. Na jedinú triedu nie je možné zabezpečiť úväzky pre učiteľov s aprobáciou pre druhý stupeň. Aj keby sa tu zriadilo elokované pracovisko ZŠ Tomášov, učitelia nemôžu denne pendlovať medzi obcami kvôli jednej-dvom hodinám. Rozumnejšie a pre deti výhodnejšie je umiestniť kolektív 24 piatakov v ZŠ Tomášov a poskytnúť im tam všetko, čo ich škola má: odborné učebne a aprobovaných učiteľov, vybavenie kabinetov, telocvičňu, primerané voľnočasové aktivity pre druhý stupeň a pod. Tomášovská škola už potvrdila, že na to má kapacity.
Štart v SOŠ záhradníckej čaká teda dve triedy terajších tretiakov. Potrebovať budú celkom tri triedy (jednu menšiu na delené vyučovanie), a jednu miestnosť pre učiteľky. Ideálne by triedy mali byť umiestnené na jednom poschodí, len tak je totiž možné zabezpečiť vyučovací proces bez problémov. SOŠ sa bude musieť trochu prispôsobiť a vyjsť v ústrety mladším žiakom, ale budúce spolužitie môže priniesť pre všetky zúčastnené strany množstvo výhod.

Modulárna základná a materská školaArchitektonická štúdia Základnej školy Malinovo

file01 Pôdorys 1-NP (317 KB)
file02 Pôdorys 2-NP (276 KB)
file03 Pohľady ZŠ (83 KB)
file04 Pohľady ZŠ (71 KB)
file05 Vizualizácia ZŠ (729 KB)
file06 Vizualizácia ZŠ (653 KB)
file07 Vizualizácia ZŠ (748 KB)
file08 Vizualizácia ZŠ (669 KB)
file09 Axonometria priestorov ZŠ (484 KB)
file10 Vizualizácia situácie ZŠ (690 KB)
file11 Situácia ZŠ (208 KB)
file12 Situácia ZŠ (208 KB)


Architektonická štúdia Materskej školy Malinovo

file01 Pôdorys 1-NP (282 KB)
file02 Pôdorys 2-NP (268 KB)
file03 Pohľady MŠ (89 KB)
file04 Pohľady MŠ (150 KB)
file05 Vizualizácia MŠ (605 KB)
file06 Vizualizácia MŠ (603 KB)
file07 Vizualizácia MŠ (716 KB)
file08 Vizualizácia MŠ (635 KB)
file09 Axonometria priestorov MŠ (510 KB)
file10 Vizualizácia situácie (577 KB)
file11 Situácia MŠ (211 KB)
file12 Situácia MŠ (225 KB)