Na aktuálnu tému: Nová materská škola


21.10.2014
Škôlkári púšťajú šarkanov
Škôlkári púšťajú šarkanov
Termín podávania prihlášok do materskej školy je ešte ďaleko, ale na obecnom úrade je práve v tomto čase táto téma horúca. Starostka Eva Godová má za sebou šnúru rokovaní s pracovníkmi BSK o tom, za akých podmienok môže obec získať prostriedky z IROP-u (Integrovaného regionálneho operačného programu), určené na modernizáciu a výstavbu materských škôl a základných škôl v programovacom období 2014 – 2020. V zimných mesiacoch spracuje obec žiadosť i projektovú dokumentáciu a bude sa uchádzať o finančný príspevok na výstavbu materskej školy. Viac informácií

Projekt Transdanube aj s víziou pre Malý Dunaj


Druhý národný workshop projektu TRANSDANUBE, ktorý sa konal 15.10.2014 na území Malého Dunaja v obci Zálesie s ukončením v Malinove, zavŕšil 2-ročnú spoluprácu bratislavskej župy na medzinárodnom projekte, zameranom na rozvoj udržateľnej dopravy. Workshopu sa zúčastnili zástupcovia podunajských obcí na území BSK, Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, dopravcovia v regióne, podnikatelia ako aj organizácie na podporu cestovného ruchu.
Bratislavský samosprávny kraj ako jeden z partnerov projektu zameral svoje aktivity na územie Malého Dunaja, ktoré by mohlo byť aktívnou destináciou cestovného ruchu s ponukou splavov a cykloturistiky. Viac informácií

Najmladší hasiči zas bodovali


12.10.2014
Detské hasičské družstvo Plameň sa zúčastnilo 7. ročníka branných pretekov v Blatnom. DHZ Malinovo postavilo na štart dve družstvá. Družstvo starších žiakov v zložení Nina Bystrianska, Rudo Horváth, Tim Quirchmayr a Riško Pavlikán vyhralo 1. miesto a družstvo mladších žiakov v zložení Jakub Haško, Adam Kovács, Matyáš Vyoral a Nino Mikloš vyhralo krásne 4. miesto. Súťažilo sa v disciplínach ako napríklad streľba zo vzduchovky, hod granátom, prenesenie zraneného, či striekanie z ručných prenosných striekačiek.

Deti pripravili vtákom búdky


10.10.2014
Prvá búdka je hore
Prvá búdka je hore
Deti z malinovskej ZŠ - Zelenej školy sa už tešia na rozhľadňu Hniezdo pri Malom Dunaji. Spolu s dospelými vyvesili prvé hniezdne búdky pre malých spevavcov, ktoré predtým zostrojili a natreli. Postupne budú sledovať, aké vtáčiky si ich vyberú na hniezdenie. Pripravené sú aj dve veľké hniezdne búdky pre sovu lesnú. Viac informácií
Na projekte, ktorý sa v týchto dňoch finalizuje, sa zúčastňuje OZ Pro Eberhard a obec Malinovo, realizátorom je firma Nábytok Pilinský, ďalej Village Garden, s.r.o., Hologarden, s.r.o. a spontánne sa pridávajú aj milovníci prírody. Projekt Rozhľadňa Hniezdo pri starom brode na Malom Dunaji sa uskutočňuje vďaka podpore a finančnej pomoci Nadácie Ekopolis a spoločnosti Slovnaft,.a.s.
     

Dni otvorených dverí 2014


pripravila SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku Malinovo v dňoch 21. až 24. októbra 2014 od 8:00 do 18:00 hod (v posledný deň do 14:00 hod.). Žiaci základných i stredných škôl predvedú svoje aranžérske nadanie, diváci si môžu pozrieť výstavy prác a projektov žiakov, výstavu ovocia a zeleniny, výstavu z histórie školy a nakúpiť si rastliny či drobnosti pre šikovné ruky. A možno práve počas návštevy záhradníckej školy si deti vyberú svoje budúce povolanie.
filePozvánka - plagátik (296 KB)

SMS Rozhlas v Malinove


29.9.2014
Od 1. októbra 2014 si obyvatelia Malinova môžu objednať posielanie dôležitých správ a hlásení obecného rozhlasu priamo do svojho mobilu. Výhody tejto služby sú zrejmé - nič dôležitého už nikomu nemôže ujsť, správu si každý prečíta, nech je kdekoľvek. Prihlásenie sa na odber správ SMS rozhlasu je jednoduché, stačí v mobile vyťukať text aktivačnej správy: 90045 a poslať na číslo: 4488. Zákazníci O2 Slovakia majú aktivačný text SMS trochu pozmenený: ROZ 90045 a posielajú ho na číslo: 7003. Všetky ostatné pokyny sú na letáku SMS Rozhlas, ktorý si nájdete v schránke, k dispozícii je aj na obecnom úrade alebo si ho môžete stiahnuť.
fileSMS Rozhlas - leták (1 372 KB)
Doplňujúca informácia: za prvých 10 októbrových dní si SMS Rozhlas objednalo viac ako 70 obyvateľov Malinova.

Zisťovacie konanie
o posudzovaní strategického dokumentu


25.9.2014
Obec Malinovo v zmysle § 6 ods. 2 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) obdržala od okresného úradu Senec, odboru starostlivosti o ŽP, strategický dokument:

„Územný plán obce Malinovo – Zmeny a doplnky č. 01/2014“.
Obstarávateľ: Obec Malinovo, L. Svobodu 17, 900 45 Malinovo

Strategický dokument je sprístupnený a verejnosť môže do neho nahliadnuť na Obecnom úrade v Malinove, po dobu 15 dní od zverejnenia informácie o jeho doručení od 24.09.2014 do 09.10.2014.
Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k strategickému dokumentu Okresnému úradu Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hurbanova 21, 903 01 Senec do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené dotknutou obcou podľa § 6 ods. 5 zákona.

Eva Godová
starostka obce

fileOznámenie o posudzovaní strategického dokumentu (233 KB)

Margaréta pozýva na zápis


Detský tanečný súbor Margaréta, ktorý v tomto roku oslavuje 5. výročie svojho vzniku, pozýva deti od 5 do 13 rokov na zápis. Termíny zápisu sú štyri: 24. a 29. septembra a 1. a 6. októbra 2014, vždy od 15.00 do 18.00 hod. v kultúrnom dome v Malinove. Margaréta vystúpila v júni so svojím novým programom Tance a hry zo Žitného ostrova na medzinárodnom festivale detských folklórnych súborov v Bratislave. Fotografie sú z júna 2014 a z malinovského pódia. Viac informácií

Deň obce Malinovo 2014


Veľká spoločenská udalosť, na ktorú sa všetci Malinovčania vždy tešia, bola v sobotu, 6. septembra 2014. Prišli všetky generácie, najmä nových obyvateľov bolo veľa. Počasie a program sa vydarili, atmosféra bola perfektná.


Zo všetkých gulášov najlepší navarili tento rok dôchodkyne, najviac ochutnávačov mal ako vždy guláš z obecnej dielne od Grétky Rigáňovej, hasiči mali najviac obdivovateľov medzi deťmi a na ohňostroj si asi počkal každý. Z takmer 300 obrázkov, ktoré sú na CD u starostky, si pozrite malý výber.

Viac žiakov i viac priestoru v škole


Nový školský rok sa slávnostne začal aj v malinovskej ZŠ pre 89 žiakov. V škole je spolu 6 tried a 4 oddelenia v školskej družine. V spolupráci so zriaďovateľom, pod vedením starostky obce Evy Godovej, boli kompletne zrekonštruované priestory učiteľského bytu, v ktorých sa mohla zriadiť nová trieda, počítačová miestnosť i zborovňa pre rozrastajúci sa pedagogický kolektív. Zásluhu na tom, aby všetci žiaci školy mohli na začiatku roka zasadnúť do školských lavíc, majú aj rodičia, s ktorými škola spolupracuje na veľmi dobrej úrovni. Žiaci sa po vstupe do školy potešili novým šatňovým skrinkám, pani učiteľky zasa vynovenej zborovni.

Súkromná ZUŠ v Malinove


ponúka malinovským deťom vo veku od 5 do 11 rokov možnosť učiť sa hre na zobcovú flautu a na trúbku. Súkromná ZUŠ v Senci, ktorá je zaradená do siete škôl MŠ SR, otvorí v Malinove detašované pracovisko, kde okrem základov hry poskytne aj základy hudobnej teórie. Hodiny budú 2-krát týždenne po 45 minút, poplatok 20 eur za mesiac. Prihlásiť sa možno osobne v obecnej knižnici v dňoch 5. a 8. septembra od 15.00 do 18.00 hod. Informácie o škole na www.szus-senec.sk.

Oznámenie


21.8.2014
V súvislosti s prípravou volieb do orgánov samosprávy obcí podľa Zákona č.346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí (§16 ods. 9) zverejňujeme, že v obci Malinovo má k 21.08.2014 trvalý pobyt 2583 obyvateľov.
Eva Godová
starostka obce

Oprava mostu do Zálesia


V rámci plánovanej generálnej opravy mostu medzi Malinovom a Zálesím, ktoré je v kompetencii a investorstve Bratislavského samosprávneho kraja, prebieha v súčasnosti povoľovacie konanie opravy mosta a súbežne sa prekladajú inžinierske siete prechádzajúce telesom mosta. Vzhľadom na závažné statické nedostatky mosta bolo nevyhnutné obmedziť z bezpečnostných dôvodov premávku najmä ťažkých vozidiel, vrátane zrušenia hromadnej osobnej dopravy (autobusové linky). Maximálne zaťaženie mosta je statikmi stanovené na 10 t, resp. jediné vozidlo na moste 15 t, čo je vyznačené aj dopravnými značkami.
Z uvedených dôvodov sa od 15. 8. 2014 mení trasovanie spojov medzi Malinovom a Zálesím po obchádzkovej trase s vychádzaním z Malinova cez Tomášov, smerom na Novú Dedinku, Bernolákovo, Ivánku pri Dunaji a Zálesie.
Bližšie informácie o trasovaní a zmenených cestovných poriadkoch sú v prílohách.
fileNový cestovný poriadok (215 KB)
fileČiastkové zmeny cestovného poriadku (93 KB)


5. výročie futbalovej prípravky


Talenty z futbalovej prípravky
Talenty z futbalovej prípravky
Malinovská futbalová prípravka oslavuje tento rok 5.výročie svojho vzniku. Je súčasťou veľkej futbalovej rodiny TJ Malinovo a úspešne reprezentuje našu obec v celom bratislavskom kraji. V súčasnosti je v prípravke registrovaných 52 žiakov, ktorí sú zaradení do troch vekových kategórií. Najstarší chlapci hrajú v týždennom cykle majstrovskú futbalovú súťaž Bratislavského futbalového zväzu a v sezóne 2013/2014 odohrali 24 majstrovských zápasov a umiestnili sa na 3. mieste z 13. družstiev. Stredná kategória pripravky sa zúčastňuje v dvojtýždňovom cykle súťaže pod názvom Dunajský pohár a Pusinky hrajú turnaj MAMATAMI. Viac informácií

Sadili sme stromy


Plody jarabiny sú jedléNa ceste k Malému Dunaju pribudlo desať nových stromčekov. Posadili ich deti z miestnej ZŠ a v druhom kole aj ich rodičia. Nákup stromčekov sponzorsky podporilo Záhradné centrum Petra Holocsyho a akciu zorganizovalo OZ Pro Eberhard. Stromy pre potešenie ľudí i vtákov sú súčasťou nového projektu s názvom Rozhľadňa Hniezdo pri starom brode na Malom Dunaji. Tento projekt sa uskutoční vďaka finančnej podpore Nadácie Ekopolis a spoločnosti Slovnaft, a.s. v rámci programu Zelené oázy. Už v priebehu najbližších mesiacov skrášli historicky zaujímavé miesto, kde bol kedysi brod cez rieku. Viac o projekte

Naši hasiči oslavovali


28.5.2014
V sobotu 24. mája popoludní boli ulice Malinova plné hasičských áut, slávnostných hasičských uniforiem, krásnych starých strojov - takýto zaujímavý sprievod sme asi ešte nevideli. Za zvukov dychovej hudby z českého Hronova sa pomaly presúval od zbrojnice až ku kostolu a potom na tréningové ihrisko, kde prebiehal program k 130. výročiu založenia DHZ v obci. Fotografie a informácie z priebehu osláv zatiaľ hasiči triedia a spracúvajú, ale aby sme na tú krásu nezabudli, pripomeňme si ju niekoľkými obrázkami.Zberný dvor opäť otvorený


10.3.2014
Od 12. marca 2014 (od stredy) bude otvorený zberný dvor na nám. 1.mája oproti zvonici. Vyzývame občanov, aby sa pri ukladaní odpadu riadili prevádzkovým poriadkom zberného dvora. Konáre a vinič porežte na metrové kusy pred ich vložením do kontajnera. Kontajnery na papier, sklo a textil sú umiestnené na Družstevnej ul., ďalšie na papier a sklo sú na Višňovej, Zátôňskej a Bratislavskej ulici. Na Bratislavskej je aj nový kontajner na zber kovového odpadu. Pripomíname, že ostatný komunálny odpad nepatrí na zem vedľa týchto kontajnerov. Udržiavajme si svoju obec čistú a upravenú.

Otváracie hodiny na zbernom dvore:   
Streda15.00  - 18.00
Sobota9.00 – 12.0013.00 – 18.00.

Cintorín na internete


Na celoslovenskom portáli cintoríny.sk je vo virtuálnej podobe spracovaný už aj malinovský cintorín. Môžete sa po ňom prechádzať, prehliadnuť si na obrázkoch jednotlivé hrobové miesta, ba dokonca aj zapáliť virtuálnu sviečku. Službu ocenia najmä tí, čo nebývajú v obci a v spomienkach občas zájdu k svojim predkom a známym.

Komponenty z parku prešli na školský dvor


Na školskom dvore pribudli nové komponenty, ktoré majú slúžiť rozvoju pohybových aktivít detí. Preložili sa z priestoru parku na žiadosť vedenia školy - 78 školákov ich bude využívať nielen počas popoludňajších aktivít na dvore, ale aj v rámci hodín telesnej výchovy. Po zabetónovaní komponentov tam deti pár dní nemohli, ale už si preliezky na svoju veľkú radosť otestovali. Park pri kaštieli čaká na revitalizáciu a v rámci nej sa uvažuje aj s vybudovaním priestorov na rôzne športové aktivity. K nim sa zakomponujú nové - podobné prvky na posilňovanie i relaxáciu, ktoré budú slúžiť širokej verejnosti.  


Rodinné centrum


Vzniklo na pôde Materského centra Pinocchio v Malinove a pokračuje v jeho dobrých tradíciách. V roku 2014 pripravuje zaujímavé podujatia pre deti a mamy a chce pritiahnuť k spolupráci aj tretiu generáciu seniorov. V polovici januára sa stretli maminy so záujmom uháčkovať svojim maličkým slečnám jarné čiapočky a pre veľký záujem sa kurz šikovných rúk ešte párkrát zopakuje v priestoroch knižnice, vždy v piatok po 18.00 hodine. Mladé mamičky sa chcú naučiť variť tradičné jedlá a chutné domáce koláče. Recepty a návody poskytnú skúsené kuchárky - babičky z Malinova.
Pozrite si podrobnosti o programe na rok 2014.

Právne rady


Ocitli ste sa v zložitej situácii a neviete si rady?
Už od apríla môžete využiť bezplatné poradenstvo JUDr. Evy Krištofiakovej, advokátky so sídlom v Malinove. K dispozícii bude vždy v stredu od 15.00 do 17.00 hod. v priestoroch Obecného úradu na ul. L. Svobodu č. 17.
Bezplatné poradenstvo z občianskeho a rodinného práva sa nevzťahuje na samotnú tvorbu právnych dokumentov (napr. vyhotovenie zmlúv, dohôd a právnych analýz).
Svoju otázku môžete poslať aj na email, odpoveď bude uverejnená na podstránke Právne rady.

Opýtajte sa / Napíšte nám

Vážení priatelia, z tohto miesta môžete odoslať starostke a poslancom OZ svoj nápad, názor alebo otázku. Na všetky budeme priebežne odpovedať. Témy, zaujímavé a podnetné pre širokú verejnosť, budeme sprístupňovať v rubrike Z vašej pošty.

Z vašej pošty

bullet
Všimol som si, že v zmenenom územnom pláne obce Malinovo sa píše aj o koľajovej doprave. Nie je to nejaký omyl? Veď v našej obci nie je trať a najmenej 50 rokov ani nebude. Načo sú také formulácie v závažnom dokumente? Máme ich brať vážne?

Jedným z cieľov ÚPN obce Malinovo - zmeny a doplnky č. 01/2014 je aj zosúladenie ÚPN s nadradenou dokumentáciou ÚPN-R BSK. Preto  bola do „Zmien a doplnkov č. 01/2014“ premietnutá rezerva pre tieto zámery:
1. regionálna cyklistická trasa Hamuliakovo – Kalinkovo – Dunajská Lužná – Most pri Bratislave – Malinovo – Ivánka pri Dunaji – Bernolákovo – Veľký Biel, Malý Biel – Senec – Blatné – Šenkvice –Vinosady.
2. nadregionálny biokoridor – NRBk Malý Dunaj
3. regionálny biokoridor – RBk Dunaj-Malý Dunaj
4. regionálne biocentrum – RBc Ostré Rúbanisko (v týchto troch bodoch ide o doplnenie označenia v zmysle ÚPN-R BSK. Biokoridor (v platnom ÚPN obce vymedzený ako NRBk Malý Dunaj) bol navrhnutý na zrušenie.
Ostatné zásady a regulatívy, opísané v časti Väzby vyplývajúce z riešenia a zo záväzných častí platnej ÚPD vyššieho stupňa pre „Zmeny a doplnky č. 01/2014“ na str. 4-11, sú všeobecné, nemajú žiadny územný priemet v obci Malinovo.
bullet
Dobrý deň,
chcela by som sa spýtať, či by bolo možné vyznačiť značkou zákaz státia/zastavenia áut miesto pri zastávke Bratislavská smer Tomášov. Neustále tam parkujú autá, aj nákladiaky a blokujú výhľad pri vjazde na hlavnú cestu od záhradníckej školy. Je to dosť neprehľadné a v rannej špičke aj dosť nebezpečné.
Ďakujem za info,
Benková


Áno, je to nebezpečné miesto, preto obec pozvala na konzultáciu a obhliadku miesta špecialistu z dopravného inšpektorátu OR PZ SR. Spoločne spracujeme jednoduchý projekt na riešenie situácie a úpravu dopravného značenia. Po jeho odsúhlasení budeme informovať občanov na obecnej web stránke.
Eva Godová, starostka
bullet
Na Okružnej ul. každý rok je problém  s niektorými neudržiavanými pozemkami, ktoré sa len raz horko-ťažko pokosia, zrejme až na upozornenie obyvateľov a následnú výzvu obce. Dva najväčšie pozemky sú nepokosené, zarastené do dvoch metrov vysokou  burinou, ktorá škodí zdraviu alergikov, zadržuje prach,...

Do pol septembra sa nič nezmenilo, z buriny je dvojmetrový  zaprášený prales, ktorý prerastá až na cestu. Celé leto nám veľký neupravený pozemok špatil ulicu. Všimli sme si podobný aj na začiatku novej Bratislavskej, priamo na hlavnej ulici. Naozaj obec nemá páky na to, aby takúto vec riešila? Nemohla by pozemky dať pokosiť a od majiteľov náklady platobným príkazom vymáhať? Dokedy to takto bude vyzerať? Nie je to aj nefér - takáto vizitka pre obec, ktorá do kultivácie verejného priestoru už investovala nemálo prostriedkov?


Obec Malinovo na základe zákona č.220/2004 Z.z o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy písomne vyzvala všetkých vlastníkov na odstránenie buriny na svojich pozemkoch  už v mesiaci máj 2014 s termínom odstránenia buriny do 30.6.2014. Dňa 14.7.2014 bolo zo strany obce zisťované, či vlastníci pozemkov našu výzvu splnili. Nakoľko viacerí vlastníci pozemkov (medzi nimi i z Okružnej ulice) tak neurobili, obec Malinovo  požiadala  Okresný úrad životného prostredia Senec o riešenie tohto problému. Obecní pracovníci nemôžu bez vedomia a súhlasu majiteľa vstupovať na tieto pozemky, ani ich nijako upravovať, keďže je to súkromné vlastníctvo.
bullet
Rada by som sa opýtala za obyvateľov Hviezdnej ulice, či sa niečo bude riešiť s ostrovčekom na konci ulice a či by bolo možné vybudovanie detského ihriska. Mnohé mamičky a hlavne detičky by takéto ihrisko v ich okolí určite uvítali. Ďakujem za info.
Hviezdna ul.

Ostrovček nachádzajúci sa na konci Hviezdnej ulice nie je vo vlastníctve obce Malinovo. Obec má niekoľko detských ihrísk, v tejto časti neplánuje vybudovanie detského ihriska. Ale napríklad v jednej lokalite si obyvatelia svojpomocne vybudovali na nepoužívanom pozemku detské ihrisko - osadili komponenty, mobiliár, starajú sa oň a  využívajú ho.
bullet
Vážení priatelia, v tejto rubrike uverejňujeme - tak ako je to uvedené v záhlaví - otázky a podnety, ktoré sú zaujímavé pre širokú verejnosť. Všetky číta starostka obce a poslanci. Odpovedať priamo pisateľovi je možné, ak uvedie svoju spiatočnú adresu.

Reklama

Na tomto mieste môže byť logo a reklama Vašej firmy. Informácie na email.