A községi hivatal felépítése és tevékenysége


Polgármesterasszony: Eva GodovaA polgármester munkaköre:
- az önkormányzat összehívása, az ülések vezetése és a határozatok aláírása,
- a község közigazgatása,
- a község képviselete az állami szervekkel, jogi személyekkel szemben,
- határozathozatal a falu közigazgatási ügyeiben, amelyek az előírások szerint nem az önkormányzat hatáskörébe tartoznak.
A polgármester hatósági jogkörrel rendelkezik vagyonjogi ügyekben, a községi hivatal dolgozóival kapcsolatos munkajogi ügyekben, továbbá közigazgatási szerv adminisztrációs ügyekben.
A polgármester leállíthatja a képviselő-testület határozatának végrehajtását, ha törvényellenesség gyanúja áll fenn vagy a határozat előnytelen a község számára.
A polgármester az ilyen határozatokat a nyilvánosságra hozás után 14 napon belül felfüggesztheti, ha a község számára előnytelen, mégpedig a képviselők többségi szavazatával. A döntésekor kikéri a tanácsadó testület véleményét.
Ha a polgármester nem teljesíti a kötelességeit, főként, ha hosszabb időn keresztül nem hívja össze a képviselő-testületet, ha legalább hat hónapon keresztül jogképessége elvesztése, betegsége vagy távolléte miatt nem végzi a közigazgatással kapcsolatos tevékenységeit. Ilyen esetben a képviselő-testület többségi szavazattal új polgármestert választhat a még aktuális választási időszak végéig.

Alpolgármester: Berner LászlóAz alpolgármester munkaköre:
Az alpolgármester helyettesíti a polgármestert, ha ő tartósan akadályoztatva van tisztsége ellátásában. Az alpolgármestert a képviselő-testület választja köreiből négy év megbízatási időre. Ugyanúgy a képviselő-testület válthatja le az alpolgármestert.

Titkárság: Renáta DeákováFő munkakör:
- a polgármester adminisztrációs háttérmunkái,
- az önkormányzati ülések dokumentációs előkészítése,
- önkormányzati rendeletek nyilvántartása,
- a polgármester által az egyes községi hivatali alegységeinek elrendelt feladatok bejegyzése és elvégzésének felügyelete,
- az önkormányzati ülések szervezése és az üléseken írt jegyzőkönyv feldolgozása,
- a beérkező panaszok és észrevételek nyilvántartása és megítélése, mely hivatali egységhez, komisszióhoz, ill. a képviselő-testület hatásköréhez tartozik e,
- a községi hivatali pénztárkönyv vezetése,
- a lakosság nyilvántartása / születés, elhalálozás, bejelentkezés, kijelentkezés, esküvő /,
- a személyi igazolvány igényléséhez szükséges dokumentumok kiadása,
- a település ház- és épületjegyzékszámainak nyilvántartása,
- az épületjegyzékszámok kiadása,
- a kisméretű légszennyező forrás építési engedélyek kiadása,
- a közterület felbontásának engedélyezési kérelmeinek bejegyzése és kiadása,
- a kultúrház és a tornaterem leltárvezetése –az utcajegyzék vezetése,
- a sírok, sírhelyek, sírhelyekért fizetett díjak nyilvántartása,
- az aláírások és az okiratok hitelesítése.

Ingatlanadó és anyakönyvezető referens: Horváth MáriaFő munkakör:
- adókezelés az ingatlanadó törvény értelmében,
- az adóalanyok nyilvántartása az ingatlanadó törvény értelmében,
- az adók és az adókivetés idejének nyilvántartása az ingatlanadó törvény értelmében,
- az adóbevallások, tulajdonjogi változások és egyéb vagyoni jogok nyilvántartása,
- az adó- vagy részletfizetés elmaradása esetén kirótt pénzbírságok kirovása és nyilvántartása,
- az adóigazgatási eljárás határozatainak bejegyzése,
- az adókedvezmények megszabása és nyilvántartása,
- az éves ingatlanadói rendelet kidolgozása, amely tartalmazza az adó meghatározására és beszedésére vonatkozó feltételeket,
- az adófizetésről szóló igazolás kiadása az adóalanyok számára szociális célokra vagy egyéb támogatásokhoz,
- az adósok névsorának kidolgozása,
- adatszolgáltatás az adóalanyokról a különböző állami szerveknek,
- további adóalanyok keresése,
- az adó meghatározásához szükséges dokumentumok hitelesítése,
- adóellenőrzés,
- az adók, az adóhátralékok és a túlfizetések nyilvántartása,
- a befizetett adók adóalanyként való könyvelése,
- az adóhátralékok beszedéséhez szükséges dokumentumok kidolgozása az ügyvéd számára,
- együttműködés a végrehajtási szervekkel,
- az ingatlanadó évi statisztikai kimutatásainak kidolgozása,
- az adóügyek archívumának feldolgozása az előírások szerint, - szemétszállítási jegyzék vezetése, a szemétszállítói illeték kiszabása, a szemétszállítói illetékek és a hátralékok beszedése,
- anyakönyvvezetés.

Gazdasági munkatárs: Miroslava Kulštrunková- a község ügyeinek könyvelése,
- a bankszámlák, bevételek és kiadások nyilvántartása,
- az iskolák község területén található vagyonának kezelése és könyvelése,
- számlázás különböző szolgáltatásokért a lakosság felé,
- a községi hivatal, az óvoda és iskola alkalmazottainak bérelszámolása.
Közös építésügyi hivatal, székhely: Fél
Kiépítések és kisebb építkezések referense: Jozef Ďurčo
- a területrendezés és az építkezési szabályzatból kifolyó feladatok intézése,
- kisajátítási ügyek intézése,
- a közös építésügyi hivatal jogkörébe tartozó munkák végzése,
- az építésügyi szabálysértések tárgyalása,
- a kisebb építkezések, javítások és karbantartási munkálatok bejelentése.